සිංහල தமிழ் English

ප්‍රගතිය:

8%
3%
18%
3%
67%

සම්පූර්ණ කර ඇත

භාගිකව සම්පූර්ණය

ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

කඩ වී ඇත

තොරතුරක් නොමැත

 • කාන්තාවන්ට උද්ගත වන ගැටලු සම්බන්දයෙන් උපදේශන ලබා ගැනීම සඳහා ජංගම දුරකථනය මගින් දවසේ ඕනෑම වෙලාවක සම්බන්ධ විය හැකි උපදේශන සේවාවක් ආරම්භ කිරීම

  "කාන්තාවක් කිසියම් කරදරයකට මුහුණපාන ඕනෑ ම අවස්ථාවක තම ජංගම දුරකථනය මගින් කඩිනමින් ළඟම ඇති පොලිස්ථානයට එම තොරතුර දන්වා යැවිය හැකි දුරකථන ක‍්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් සහ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් සහ අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා යටතේ, 2013 වසරේ ආරම්භ කරන ලද 1938 කාන්තා උපකාරක සේවාව 2020 මැයි මාසයේදී පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වැඩිදියුණු කරන ලදී. මෙය SAARC සංවර්ධන අරමුදලේ ආධාර ඇතිව සිදු කර ඇත. එය 2021 සඳහා මිලියන 8 ක ඇස්තමේන්තුවක් වෙන් කර ඇති අතර 2020-2023 වසර අතර මුළු ප්‍රක්ෂේපණය මිලියන 37.48 කි. [අයවැය ඇස්තමේන්තු - 2021, II වෙළුම, පිටු අංක 558] මූලාශ්‍ර: 1. http://www.childwomenmin.gov.lk/institutes/national-committee-women/1938-womens-help-line 2. https://www.dailynews.lk/2019/03/01/local/178972/helpline-women-be-open-247 3. http://www.sdfsec.org/node/110016 4. https://www.newsfirst.lk/2020/05/06/rate-of-violence-against-women-increases-amidst-covid-19/

  more
  සම්පූර්ණ කර ඇත

  06-May-20

 • පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ අවම වැටුප රුපියල් 12500ක් දක්වා වැඩි කිරිම

  "දැනට පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ රුපියල් 10000/- අවම වැටුප රුපියල් 2500/- කින් ඉහළ නංවනු ලැබේ"

  සේවකයන්ගේ ජාතික අවම වේතනය (සංශෝධන) කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර 2021 අගෝස්තු 16 දින සිට නීතියක් ලෙස බලාත්මක විය. මූලාශ්‍ර: 1. http://documents.gov.lk/files/act/2021/8/16-2021_E.pdf

  more
  සම්පූර්ණ කර ඇත

  16-Aug-21

 • වාර්ෂික උද්ධමන අනුපාතය 5% නොඉක්මවීම

  "2020-2025 කාලය තුළදී වාර්ෂික උද්ධමන අනුපාතය 5% නොඉක්මවීම"

  අයවැය කතාව 2021:''මිල ස්ථාවරත්වය ඇති කර ගනිමින්, සියයට 5ක පමණ වාර්ෂික උද්ධමන වේගයක් පවත්වා ගනිමින්, ජීවන වියදම් පාලනයට මුල් තැනක් දිය යුතු වෙනවා.''[4 පිටුව] කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට (2013=100) අනුව 2020 වසරේ උද්ධමනය සියයට 4.6ක් විය. උද්ධමනය - දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ව්‍යංග මිල අවපාතය (%) 2010=100 = 3.4% (MoF වාර්ෂික වාර්තාව 2020, පිටුව 29/58)

  more
  සම්පූර්ණ කර ඇත

  31-Dec-21

 • තනි ඉලක්කමේ පොලී අනුපාතයක් ළඟා කර ගැනීම

  "2020-2025 කාලය තුළදී තනි ඉලක්කමේ පොලී අනුපාතයක් ළඟා කර ගැනීම"

  2020 මැයි මාසයේදී, ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලයන්ට සහන සැලසීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත තවදුරටත් පදනම් ලකුණු 50කින් (SDFR සියයට 5.50 දක්වා සහ SLFR සියයට 6.50 දක්වා) අඩු කර ඇත. 2020 ජූලි මාසයේදී, වෙළෙඳපොළ ණය අනුපාත අඩු කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත තවදුරටත් පදනම් ලකුණු 100 කින් (SDFR සිට සියයට 4.50 දක්වා සහ SLFR සියයට 5.50 දක්වා) අඩු කර ඇත. (MoF FISCAL කළමනාකරණ වාර්තාව 2020, පිටුව 5)

  more
  සම්පූර්ණ කර ඇත

  17-Nov-20

 • ආර්ථික සේවා ගාස්තු සහ රඳවා ගැනීමේ බදු අහෝසි කිරීම

  "ආර්ථික සේවා ගාස්තු (ESC) හා රවාඳ ගැනීමේ බදු (WHT) අහෝසි කෙරේ"

  එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT) සියයට 15 සිට සියයට 8 දක්වා අඩු කෙරේ. (MoF වාර්ෂික වාර්තාව 2020 - පිටුව 36) රජය 2019 අගභාගයේදී ප්‍රධාන බදු සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කළේය. එකතු කළ අගය මත බද්ද අඩු කිරීම මීට ඇතුළත් විය. (CBSL වාර්ෂික වාර්තාව 2020, පිටුව 148)

  more
  සම්පූර්ණ කර ඇත

  31-Dec-20

 • වත්මන් එකතුකල අගයමත බදු (VAT) සහ ජාතිය ගොඩනැගිමේ බදු (NBT) වත්මන් එකතුකල අගයමත බදු (VAT) සහ ජාතිය ගොඩනැගිමේ බදු (NBT) වෙනුවට 8% ක සරල එකතුකල අගයමත බද්ද ආදේශ කීරිම

  "එකතුකල අගයමත බදු (VAT) 15%ක් හා ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු (NBT) 2%ක් වෙනුවට 8%ක සරල එකතුකල අගය මත බද්දක් ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''එම බදු ක්‍රමය ඉදිරි වසර 5 තුළ නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනීම, ව්‍යාපාරික කටයුතු දියුණු කරමින් ආර්ථික පුනර්ජීවනයක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය එක් ප්‍රධාන සාධකයක්. බැංකු, මූල්‍ය හා රක්ෂණ ක්ෂේත්‍ර හැර, භාණ්ඩ ආනයනය හා නිෂ්පාදන හා සේවා සැපයීම සඳහා ව්‍යාපාර පිරිවැටුම මසකට රුපියල් මිලියන 25ට වැඩි ව්‍යාපාර වලට අදාළ සියයට 8ක වැට් බද්ද නොවෙනස්ව පවත්වා ගෙන යෑමට යෝජනා කරනවා.'' [7 පිටුව] එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT) සියයට 15 සිට සියයට 8 දක්වා අඩු කෙරේ. (MoF වාර්ෂික වාර්තාව 2020 - පිටුව 36) රජය 2019 අගභාගයේදී ප්‍රධාන බදු සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කළේය. එකතු කළ අගය මත බද්ද අඩු කිරීම මීට ඇතුළත් විය. (CBSL වාර්ෂික වාර්තාව 2020, පිටුව 148)

  more
  සම්පූර්ණ කර ඇත

  31-Dec-20

 • පුද්ගලික ආදායම් බද්ද 15% ක සීමාවකට යටත්ව උපයනවිට ගෙවීම් බදු (PAYE tAX) පුද්ගලික ආදායම් බද්ද 15% ක සීමාවකට යටත්ව උපයනවිට ගෙවීම් බදු (PAYE tAX) අහෝසි කිරීම

  "පුද්ගලික ආදායම් බදු වලින් නිදහස්වන ආදායම දමා බදු අනුපාතය 15% ක උපරිමයකට සීමා කරන අතර ආදායම් බදු ගෙවිය යුතු සියලූ දෙනාගෙන් බදු අයකිරීමේ ක‍්‍රමවේදයක් සකස් කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''පුද්ගලික ආදායම් බද්ද ක්‍රියාත්මක වන්නේ වැටුප්, පොලී,කූලී, ලාභාංශ හෝ වෙනත් ආදායම් ප්‍රභවයන්ගෙන් මසකට රුපියල් 250,000කට වැඩි ආදායම් ලබන්නන් සඳහා පමණයි . උපයන විට බදු ගෙවීම්, පොලී මත රඳවා ගැනීම් බඳු අහෝසි කර තිබෙනවා.'' [8 පිටුව] 2019 අග භාගයේ රජයේ බදු සංශෝධනවලට ආදායම් බදු අඩු කිරීමක් ඇතුළත් විය. (CBSL වාර්ෂික වාර්තාව - පිටුව 148)

  more
  සම්පූර්ණ කර ඇත

  31-Dec-20

 • ආගමික ස්ථාන සඳහා පනවා ඇති බදු අහෝසි කිරීම

  "ආගමික ස්ථාන මත පනවා ඇති විවිධ බදු අහෝසි කරනු ලැබේ"

  2020 ජනවාරි 1 වන දින සිට, ආගමික ආයතන වලට ලැබෙන මුදල් පිළිබඳව ක්‍රියාත්මක ආදායම් බදු වලින් නිදහස් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඇතුළත් වේ. (මූල්‍ය කළමනාකරණ වාර්තාව, පිටුව 47)

  more
  සම්පූර්ණ කර ඇත

  17-Nov-20

 • සංචාරක හෝටල් සඳහා සේවා සපයන ව්‍යාපාර සඳහා ශුන්‍ය වැට් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කීරිම

  "සංචාරක හෝටල් සහ සංචාරකයන් සඳහා සේවා සපයන ආයතන සඳහා යොදා ගන්නා ආහාර අමුද්‍රව්‍ය, රෙදිපිළි සහ අනෙකුත් පරිභෝජන ද්‍රව්‍ය වැනි දේශීය නිෂ්පාදනවලින් ලබා ගන්නා යෙදවුම්වලින් 60% ඉක්මවන ව්‍යාපාර අපනයන කර්මාන්ත සේ සලකා ශූන්‍ය වැට් (Zero VAT) බදු අනුපාතය කි‍්‍රයාත්මක කෙරේ"

  යෙදවුම්වල මුළු වටිනාකමෙන් 60%කට නොඅඩු ප්‍රමාණයක් දේශීය සැපයුම්/මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගන්නේ නම්, හෝටල් මගින් සේවා සැපයීම සඳහා VAT අදාළ නොවේ. (දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව - බදු ගෙවන්නන්ට දැනුම්දීම)

  more
  සම්පූර්ණ කර ඇත

  31-Dec-20

 • තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා සඳහා බදු ශුන්‍ය කිරීම

  "තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා සඳහා බදු ශුන්‍ය කිරීම"

  තොරතුරු තාක්ෂණ සහ සක්‍රීය සේවා වලින් උපයන ඕනෑම ලාභයක් සහ ආදායමක් මත 2020.01.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන ආදායම් බදු නිදහස් කිරීම. (මූල්‍ය කළමනාකරණ වාර්තාව, පිටුව 33)

  more
  සම්පූර්ණ කර ඇත

  17-Nov-20

 • උපදේශන සේවා හරහා විදේශ විනිමය ගෙන එන්නන් ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් කිරීම

  "උපදේශන සේවා හරහා විදේශ විනිමය ගෙන එන්නන් ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් කිරීම"

  ආදායම් බදු නිදහස් කිරීම්, විදේශ මුදලින් ගෙවා බැංකුවක් හරහා ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රේෂණය කරන ඕනෑම සේවාවක් සපයන ඕනෑම පුද්ගලයෙකු විසින් උපයන ඕනෑම ලාභයකට අදාළ වේ. (දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව - බදු ගෙවන්නන්ට දැනුම්දීම)

  more
  සම්පූර්ණ කර ඇත

  18-Feb-20

 • දැනට ක‍්‍රියාත්මක වන ඉන්ධන මිල සූත‍්‍රය වහාම අහෝසි කෙරේ

  "දැනට ක‍්‍රියාත්මක වන ඉන්ධන මිල සූත‍්‍රය වහාම අහෝසි කෙරේ"

  more
  සම්පූර්ණ කර ඇත

  12-Oct-21

 • දේශීය වශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය පොහොර නිපදවන වැඩසටහනක් ඇති කිරීම

  "ඉදිරි වසර කීපය අත්‍යවශ්‍ය ම පොහොර රට තුළ ම නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළක් නොපමා ව ආරම්භ කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවට අදාළව පහත දැක්වෙන අනුපිළිවෙලින් කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් තීරණ ගෙන ඇත. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රමානුකූලව පොහොර නිෂ්පාදනය හා බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන්. (කැබිනට් තීරණ, 02 නොවැම්බර් 2020) යූරියා පොහොර නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීම. (කැබිනට් තීරණ, 21 දෙසැම්බර් 2020) කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සහ බෙදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ මැදිහත්වීම විධිමත් කිරීම. (කැබිනට් තීරණ, 01 පෙබරවාරි 2021) උතුරු මැද පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා නියමු ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම. (කැබිනට් තීරණ, 07 ජූනි 2021) කාබනික සහ ස්වභාවික පොහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතයේ වැදගත්කම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ ජාතික මට්ටමේ මාධ්‍ය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන්. (කැබිනට් තීරණ, 28 ජූනි 2021) 2021/22 මහ කන්නයේ වී වගාව සඳහා ගොවීන් විසින්ම පොහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය දිරිගැන්වීමේ වැඩසටහන පිළිබඳව. (කැබිනට් තීරණ, 12 ජූලි 2021) 2021/2022 මහ කන්නයේ දේශීයව සකස් කළ කාබනික පොහොර මිලදී ගැනීම පිළිබඳව. (කැබිනට් තීරණ, 23 අගෝස්තු 2021) වැඩි අස්වැන්නක් අපේක්ෂාවෙන් අධික ලෙස රසායනික ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කළ ආහාර පරිභෝජනයෙන් මතුවන සෞඛ්‍ය ගැටලු අඩුවීමට අමතරව පිටරටින් පොහොර ගෙන්වීමේදී හුවමාරු වන විදේශ මුදල් ප්‍රමාණය අඩු කිරීමේ පදනම මත ඉෂ්ඨ වී ඇත.

  more
  සම්පූර්ණ කර ඇත

  23-Aug-21

 • නිශ්පාදන ව්‍යාපාර සඳහා වන ආදායම් බද්ද 28% සිට 18% දක්වා අඩු කිරීම

  "නිෂ්පාදන ව්‍යාපාර සඳහා අය කරන ආදායම් බද්ද 28% සිට 18% දක්වා අඩු කෙරේ"

  සම්මත ආයතනික ආදායම් බදු අනුපාතය සියයට 28 සිට සියයට 24 දක්වා අඩු කිරීම. (MoF වාර්ෂික වාර්තාව 2020, පිටුව 110)

  more
  භාගිකව සම්පූර්ණය

  31-Dec-20

 • ගොවීන් සහ සුළු, මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් විසින් ගෙවිය යුතු බදු වසර 5 කට අත්හිටුවීම

  "කෘෂිකාර්මික සහ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා වසර 5කට බදු අය කිරීම අත්හිටුවන අතර හිඟ බදු මුදල් කපා හැරේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''ඉදිරි වසර 5 තුළ කෘෂිකර්ම, සත්ව හා ධීවර කටයුතු වලින් ලැබෙන පෞද්ගලික හා ආදායම් බඳු වලින් නිදහස් කර තිබෙනවා.'' [8 පිටුව] කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට ණය සහන ලබා දීම හරහා ද්‍රවශීලතාව ඉහළ නැංවීමට මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ආර්ථිකයට උපකාර විය. ලංකා බැංකුව ගනුදෙනුකරුවන් 221,057ක් සඳහා තාවකාලික තහනමක් ලබා දී ඇත. (මූල්‍ය කළමනාකරණ වාර්තාව - පිටුව 17)

  more
  භාගිකව සම්පූර්ණය

  17-Nov-20

 • දුරකථන සහ අන්තර්ජාලය සඳහා අය කරන සේවා ගාස්තු 50% කින් අඩු කිරීම

  "දුරකතන සේවා ගාස්තු සහ අන්තර්ජාල පහසුකම් සඳහාඅයකරන බදු 50% කින් අඩු කරනු ලැබේ"

  විදුලි සංදේශ බද්ද 15% සිට 11.25% දක්වා අඩු කිරීම හේතුවෙන් විදුලි සංදේශ බද්දෙන් ආදායම් එකතු කිරීම 30% කින් අඩු විය. (මූල්‍ය කළමනාකරණ වාර්තාව, 28 පිටුව)

  more
  භාගිකව සම්පූර්ණය

  17-Nov-20

 • ''දේශීය බීජ ප්‍රතිපත්තියක්' හඳුන්වා දීම

  "දේශීය බීජ ප‍්‍රතිපත්තියක් යටතේ රජයේ තත්ත්ව පාලනය මත සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ දේශීය ගොවීන් මගින් නිසි ප‍්‍රමිතියෙන් යුතු ගුණාත්මක බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා නව ක‍්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  දේශීයව වගා කරන භෝග වගා කිරීම මගින් ආනයනය අවම කිරීම සඳහා; ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන, 2020 යල කන්නයේ දී ආරම්භ කරන ලදී. ඒ අනුව, පළාත් සහ අන්තර් පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු සහ මහවැලි ප්‍රදේශයේ බීජ නිෂ්පාදක ආයතන සමඟ එක්ව, විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යෝජනාවකට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ. ගුණාත්මක බීජ සැපයීම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට පමණක් අපහසු බැවින් ගොවීන්ට තම බීජ අවශ්‍යතා නිෂ්පාදනය කර ගැනීමට මෙමගින් හැකියාව ලැබේ. (කැබිනට් තීරණ, 07 දෙසැම්බර් 2020)

  more
  භාගිකව සම්පූර්ණය

  07-Dec-20

 • වැලි පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අදාළ තත්ත්ව සහතිකයක් නිකුත් කිරීම

  "මුහුදු වැලි භාවිතයට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඇති දුර්මත බැහැරකොට මුහුදු වැලි සෝදා භාවිතයට ගැනීමටත් නිසි වැඩපිළිවෙළක් සකස් කොට, ඊට තත්ත්ව සහතිකයක් නිකුත් කිරීම"

  මුහුදු වෙරළේ වැලි පිරිපහදු කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අදාළ තත්ත්ව සහතිකයක් නිකුත් කර නැතත්, කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් විසින් 'මුහුදේ වැලි ලබා ගැනීම සඳහා වැලි කැනීම් ප්‍රදේශයක් වෙන් කිරීමට' තීරණයක් ගෙන ඇත. පරිසර බලපෑම් ඇගයීම්වලට යටත්ව වසර 10ක කාලයක් සඳහා වර්ග කිලෝමීටර 61 ක අක් වෙරළ තීරයකින් වැලි කැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධන සංස්ථාව අවසර දී ඇත. (කැබිනට් තීරණ, 09 නොවැම්බර් 2020) 2021 අගෝස්තු 9 වන දින නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය විසින් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මුතුරාජවෙල වැලි අංගනයේ මුහුදු වැලි, ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ භාවිතය සඳහා සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කර ඇති බවයි. ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ සහ සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථා වෙබ් අඩවියේ 2019 ජුලි මාසයේ මුහුදු වෙරළේ වැලි අලෙවියට අදාළව මිල ගණන් ලැයිස්තුගත කර ඇති අතර මුතුරාජවෙල, මුදුන් ඇල කැලණිය, නාවල කිරි මණ්ඩල මාවත සහ අත්තිඩිය අලෙවිසැල් ලෙස නම් කර ඇත. මූලාශ්‍ර: 1. http://www.colombopage.com/archive_21B/Aug09_1628529218CH.php 2. https://landdevelopment.lk/web/sea-sand/

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  09-Aug-21

 • ජනමාධ්‍ය සඳහා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් පිහිටු වීම

  "ඉහළ වෘත්තීය නිපුණතා සහිත මාධ්‍ය වෘත්තිකයින් බිහිකිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රමිතීන්ට අනුකූල රාජ්‍ය අනුග‍්‍රහය සහිත ජනමාධ්‍ය උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් පිහිටුවනු ලැබේ"

  "ශ්‍රී ලංකා වරලත් ජනමාධ්‍යවේදී ආයතනය" ලෙස ජනමාධ්‍ය, උසස් අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ පුහුණු ආයතනයක් පිහිටුවීමට කැබිනට් තීරණයක් ගෙන ඇත. (කැබිනට් තීරණ, 05 ඔක්තෝබර් 2021)

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  05-Oct-21

 • පුවත්පත් මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම

  "පුවත්පත් මණ්ඩලය ව්‍යූහාත්මක ලෙස ප‍්‍රතිසංස්කරණය කර විද්‍යුත්, මුද්‍රිත සහ නව මාධ්‍ය ආවරණය වන පරිදි මාධ්‍යවේදීන් සහ මාධ්‍ය ආයතන පිළිබඳ විනිශ්චය ආයතනයක් ලෙස ද මාධ්‍ය අධ්‍යාපනය ප‍්‍රවර්ධනය කෙරෙන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ද ප‍්‍රතිසංවිධානය කෙරේ"

  මාධ්‍ය වාර්තා මගින් මහජනතාවට සිදුවන අගතීන් වැළැක්වීම සහ මාධ්‍යවේදීන් සහ මහජනතාව අතර සුහද සබඳතාවක් ඇති කර ගැනීමේ අරමුණින් 1973 අංක 05 දරන ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩල නීතිය මගින් ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය ස්ථාපිත කර ඇත. එම පනතේ විධිවිධාන පුවත්පතට පමණක් සීමා වී ඇත. විද්‍යුත්, මුද්‍රිත හා නව මාධ්‍ය ආවරණය වන පරිදි මාධ්‍යවේදීන් හා මාධ්‍ය ආයතන සඳහා විනිශ්චය සභාවක් ලෙසත් මාධ්‍ය අධ්‍යාපනය ප්‍රවර්ධනය කරන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙසත් පුවත්පත් මණ්ඩලය ව්‍යුහාත්මකව ප්‍රතිසංස්කරණය කර ප්‍රතිසංවිධානය කළ යුතු බව හඳුනාගෙන ඇත. (කැබිනට් තීරණ, 04 ජනවාරි 2021)

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  04-Jan-21

 • අප්‍රේල් 21 වනදා සිදු වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය විමර්ශනය කිරීමට ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවක් පත් කිරීම

  "අප්‍රේල් 21 පාස්කු ඉරිදා දින සිදු වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය විමර්ශනය කිරීමට පූර්ණ බලතල සහිත ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවක් පත් කරන අතර එම කොමිෂමේ යෝජනා කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගැනේ"

  2019 සැප්තැම්බර් 20 වැනි දින එවකට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් නිකුත් කරන ලද අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය යටතේ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (PCoI) පිහිටුවන ලදී. 2020 මාර්තු සහ 2020 සැප්තැම්බර් මාසවලදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙම කොමිසමේ කාලය දෙවරක් දීර්ඝ කර ඇත. මෙම කොමිසම සිය වාර්තාව පෙබරවාරි 2021 ඉදිරිපත් කර ඇත. වගකිවයුත්තන්ට එරෙහිව රජය තවමත් පියවර ගෙන නැත. මූලාශ්‍ර: 1. කමිටු පිහිටුවීම: http://documents.gov.lk/files/egz/2019/9/2141-88_E.pdf 2. කොමිෂන් සභා කාලය දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳව: http://documents.gov.lk/files/egz/2020/3/2167-05_E.pdf http://documents.gov.lk/files/egz/2020/9/2191-45_E.pdf

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  01-Feb-21

 • ජනමාධ්‍ය ස්ථාගාර (Press Clubs) පිහිටුවීම

  "ප‍්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන් ද ඇතුළුව මාධ්‍යවේදීන්ට පහසුකම් සලසා දීම උදෙසා පුළුල් පහසුකම් සහිත ව 'ජනමාධ්‍ය ස්ථාගාර' ක‍්‍රමයක් පළාත්බද ව පිහිටුවනු ඇත"'

  ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය (SLPI) කොළඹ හිල්ටන් හෝටලය සමඟ හවුල් වී කොළඹ පුවත්පත් සමාජයක් දියත් කර ඇති අතර යාපනයේ පුවත්පත් සමාජයක් දැනටමත් පවතී. මූලාශ්‍ර: https://island.lk/slpi-teams-up-with-colombo-hilton-to-launch-a-press-club/

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  02-May-21

 • 353 ක් වූ ජාතික පාසල් ගණන 1000 දක්වා වැඩි කිරීම

  "ජනපි‍්‍රය යැයි සම්මත පාසැල්වල මෙන් සියලූ භෞතික හා මානව පහසුකම්වලින් සම්පූර්ණ පාසැල් තුන 03 බැගින් සෑම ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකම පිහිටුව ඒවා ජාතික පාසැල් ලෙස උසස් කෙරෙන අතර ඒ අනුව 353 ක් වූ මෙරට ජාතික පාසැල් සංඛ්‍යාව දහසක් 1,000 දක්වා ඉහළ නංවනු ලැබේ."

  අයවැය කතාව 2021: ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමෙන් ව්‍යාප්ත කරනු ලබන ජාතික පාසැල් 1,000 වැඩසටහනට සමගාමීව අවට ඇති ග්‍රාමීය පාසැල්වල මූලික පහසුකම් වැඩි දිියුණු කිරීම හා අවශ්‍ය ගුරුවරු අනුයුක්ත කිරීම සඳහා අතිරේක ප්‍රතිපාදන රුපියල් මිලියන 3,000 වෙන් කරනවා.'' [48 පිටුව] “පාසල් පද්ධතියේ ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1000 දක්වා වැඩි කිරීමටත් සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම නව ත්‍රෛභාෂා පාසල් පිහිටුවීමටත්” කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණයක් ගෙන ඇත. (කැබිනට් තීරණ, 10 දෙසැම්බර් 2019) සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස ආවරණය වන පරිදි නව ජාතික පාසල් 1000ක් පිහිටුවීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ. මෙම සැලැස්ම අදියර තුනකින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය. (කැබිනට් තීරණ, 07 දෙසැම්බර් 2020) 1 වන අදියර වන්නේ ජාතික පාසල් එකක් නොමැති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 123 ක සංවර්ධනය කිරීමයි. 2 වන අදියර වන්නේ කලින් තීරණය කළ නිර්ණායක මත තෝරාගත් පාසල් 673ක් ජාතික පාසල් බවට උසස් කිරීමයි. 3 වන අදියරේදී දැනට පවතින 373 සංවර්ධනය කිරීමට නියමිතය. යෝජනාව අනුමත කර ඇත. 2021 අයවැය ඇස්තමේන්තුවෙන් ජාතික පාසලක් නොමැති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල ජාතික පාසල් පිහිටුවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 950ක් ද, ද්විතියික පාසල්වල පහසුකම් නංවාලීමට සහ ජාතික පාසල් 1000ක් පිහිටුවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 1000ක් ද වෙන් කර ඇත. [අයවැය ඇස්තමේන්තු - 2021, II වෙළුම, පිටු අංක 502]

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  10-Dec-20

 • සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම එක බැගින් ත්‍රෛභාෂික පාසල් ආරම්භ කිරීම

  "දිවයිනේ සෑම දිස්ත‍්‍රික්කයකටම,අවම වශයෙන් 'ත්‍රෛභාෂිත, අග‍්‍රගණ්‍ය සුපිරි ජාතික පාසල' බැගින් හිමිවන ද්විතීක ආදර්ශ පාසලක් 20 ක් පළමු වසර දෙක තුළ දී ආරම්භ කරන්නට කටයුතු කිරීම"

  “පාසල් පද්ධතියේ ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1000 දක්වා වැඩි කිරීමටත් සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම නව ත්‍රෛභාෂා පාසල් පිහිටුවීමටත්” කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණයක් ගෙන ඇත. (කැබිනට් තීරණ, 10 දෙසැම්බර් 2019) 2021 වර්ෂයේ අයවැය ඇස්තමේන්තුව අනුව, සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි ත්‍රෛභාෂා ජාතික පාසල් පිහිටුවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක් වෙන් කර ඇති අතර, 'සම්පූර්ණ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම් සහ පාසල් සංවර්ධන සැලසුම්වලට අනුව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීම' ඉලක්ක කර ඇත. [අයවැය ඇස්තමේන්තු - 2021, II වෙළුම, පිටු අංක 502]

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  10-Dec-20

 • විශ්ව විද්‍යාලවලට සිසුන් තෝරා ගැනීමට නව විද්‍යාත්මක ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "විශ්ව විද්‍යාලවලට සිසුන් තෝරා ගැනීමේ ලකුණු ක‍්‍රමයේ මධ්‍ය අංකනය හෙවත් (z-score) සඳහා දිස්ත‍්‍රික්ක පදනම යොදා ගැනුණත් එක් දිස්ත‍්‍රික්කයක තිබෙන ප‍්‍රධාන හා ජනප‍්‍රිය පාසැලට සමාන්තරව දුෂ්කර පැසැල්වල ශිෂ්‍යයන්ට ඒ නිසා ඇතිවන අසාධාරණය ඉවත් කිරීම සදහා පාසැල් පදනම් වූ නව විද්‍යාත්මක ක‍්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීම."

  2019 වර්ෂයේදී "රජයේ විශ්ව විද්‍යාල සඳහා සිසුන් තෝරා ගැනීම සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක වන දිස්ත්‍රික්ක මත පදනම් වූ Z-Score ක්‍රමය අතහැර, පාසල් පදනම් කරගත් නව විද්‍යාත්මක ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණයක් ගෙන ඇත". (කැබිනට් තීරණ, 10 දෙසැම්බර් 2019)

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  10-Dec-19

 • දැනට ක්‍රියාත්මක වන විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාතන ප්‍රමාණය වර්ධනය කිරීම

  "දැනට ක‍්‍රියාත්මක විිශ්ව විද්‍යාල විද්‍යාතන ප‍්‍රමාණය 6 සිට 20 දක්වා වර්ධනය කොට වෘත්තීය තාක්ෂණික විිශ්ව විද්‍යාලයට අනුබද්ධ ආයතන බවට පත් කරනු ලැබේ"

  නගර විද්‍යාල/විශ්ව විද්‍යාල විද්‍යාතන පිහිටුවීමට කැබිනට් තීරණයක් ගෙන ඇත. (කැබිනට් තීරණ, 19 අප්‍රේල් 2021) මීට අමතරව, අයවැය ඇස්තමේන්තු-2021 කින්නියාහි විශ්ව විද්‍යාල විද්‍යාතනයක් පිහිටුවීම සහ ඊට අදාළව 2021 සිට 2023 දක්වා වියදම් වෙන් කිරීම ගැන සඳහන් කරයි. [අයවැය ඇස්තමේන්තු - 2021, II වෙළුම, පිටු අංක 593] දැනට යාපනය, රත්මලාන, අනුරාධපුර, කුලියාපිටිය, මාතර සහ බටංගල යන ප්‍රදේශවල විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාතන දැනටමත් පවතී. [අයවැය ඇස්තමේන්තු - 2021, II වෙළුම, පිටු අංක 587]

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  19-Apr-21

 • ජාතික තරුණ ව්‍යාපාරික අරමුදලක් ආරම්භ කිරීම

  "තරුණ ව්‍යවසායකයින් මුහුණපාන ප‍්‍රධාන ගැටලූව වන්නේ ව්‍යාපාර සඳහා අවශ්‍ය ආයෝජන අඩුකම සහ ඊට පිළියමක් ලෙස ‘ජාතික තරුණ අරමුදලක’ ආරම්භ කෙරේ. ඒ ස`දහා ආරම්භක මුදලක් වශයෙන් රුපියල් මිලියන 1,000 ක් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වෙනවාග අරමුදල ප‍්‍රවර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ‘තරුණ සංවර්ධන ලොතරැයියක්’ ආරම්භ කිරීමටඑම අරමුදලට අවසර දෙනු ලැබේ"

  අදාළ අරමුදල පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්‍ය; පනත් කෙටුම්පතක් සැකසීමට, නීති පනත් කෙටුම්පත් සම්පාදකවරයාට උපදෙස් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රීඩා සහ තරුණ අමාත්‍ය ඉදිරිපත් කල යෝජනාවට කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී. [කැබිනට් තීරණ, 23 මාර්තු 2021] 2021 ඔක්තෝබර් 4 වන දිනට නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව මේ සම්බන්ධයෙන් කෙටුම්පත් පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කරමින් සිටී. මූලාශ්‍ර: 1. https://www.dailynews.lk/2021/10/04/local/260942/fund-young-entrepreneurs

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  04-Oct-21

 • ක්‍රීඩා විශ්වවිද්‍යාලයක් ආරම්භ කිරීම

  "ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රමිතියෙන් යුත් ක‍්‍රීඩා විශ්වවිද්‍යාලයක් ආරම්භ කෙරේ"

  දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීමට යෝජිත ජාතික ක්‍රීඩා විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා වූ යෝජනාවට කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ. එසේම, කැබිනට් මණ්ඩලය ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු උපකුලපතිවරයාගේ; ආචාර්ය චන්ද්‍රා ඇඹුල්දෙණිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, 'යෝජිත ක්‍රීඩා විශ්වවිද්‍යාලය පිහිටුවීමට අදාළ සියලු තත්වයන් පිළිබඳ අධ්‍යයන නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා' කමිටුවක් පත් කළේය. (කැබිනට් තීරණ, 18 මාර්තු 2020)

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  18-Mar-20

 • දරුවන් සම්බන්ධ සියලු නඩු විසඳීම සඳහා සෑම දිස්ත්‍රික් අධිකරණයකම කොටසක් වෙන් කිරීම

  "දිගින් දිගට ම පමා වෙමින් ඇති දරුවන් සම්බන්ධ සියලූ නඩු විසඳීම සඳහා සෑම දිස්ත‍්‍රික් අධිකරණයක ම කොටසක් වෙන් කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත. කෙසේ වෙතත්, පළාත් 9ම ආවරණය වන පරිදි රෝහල් පරිශ්‍රය තුළ වීඩියෝ සාක්ෂි පටිගත කිරීමේ ඒකක 9ක් ආරම්භ කරමින් පළාත් මට්ටමින් එම පහසුකම ස්ථාපිත කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා කළ යෝජනාවට කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ. (අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ, 12 ජූලි 2021)

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  12-Jul-21

 • වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 1000 දක්වා වැඩි කිරීම

  ''වතු කම්කරු දෛනික වැටුප රුපියල් 1,000 දක්වා වැඩි කෙරේ''

  අයවැය කතාව 2021: ''වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප 2021 ජනවාරි සිට රුපියල් 1,000 දක්වා වැඩි කිරීමටද යෝජනා කරනවා.'' [27 පිටුව] 2021 ජනවාරි 25 වැනි දින කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් විසින් ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව වතුකරයේ සේවකයන්ගේ දෛනික වැටුප වැඩි කිරීමට කම්කරු අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට අනුමැතිය ලැබී ඇත. මීට පෙර වතු කම්කරුවන් රුපියල් 750ක දෛනික වැටුපක් සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටියේ රුපියල් 50ක ස්ථිර මිල දීමනාවක් සහ කිලෝග්‍රෑම්වල ස්ථාවර බර නිශ්චිත ප්‍රමාණයකට වඩා වැඩි නම් කිලෝ අනුපාතයට වඩා නම් කරන ලද තවත් ඵලදායිතාව සම්බන්ධයෙන් දීමනාවක් ද ඇතුළුවය. කෙසේ වෙතත්, මෙම වැටුප් අනුපාතය වර්තමාන ජීවන වියදම සමඟ තාර්කික බවක් පෙනුනද, කර්මාන්තයේ අස්ථාවරත්වය සහ අධික පිරිවැය සමඟ මෙම වැටුප් ඉල්ලුම සපුරාලීමට ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම්වලට නොහැකි බව පෙනේ. RPS විසින් ඵලදායිතාව සම්බන්ධ ආදායම් ආකෘති දෙකක් ඉදිරිපත් කර ඇත එකක් වන්නේ කම්කරුවන් නෙළන සෑම තේ දළු කිලෝවක් සඳහාම රුපියල් 50ක් ලබා දීම, අනෙක වන්නේ කම්කරුවන්ට ව්‍යවසායකයින් විය හැකි ආදායම් කොටස් ආකෘතියයි. වෘත්තීය සමිති මෙම 33% වැටුප් වැඩිවීම වෙනස් කළ නොහැකි ඉල්ලීමක් ලෙස සලකයි. කැබිනට් තීරණයේ ඇති පදනම් මත පොරොන්දුව අර්ධ වශයෙන් සම්පූර්ණ කර ඇත.

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  25-Jan-21

 • රාජ්‍ය අංශයේ සේවක ආරවුල් විසඳීම සඳහා බේරුම්කාර ක්‍රියාවලියට සමාන ක්‍රමවේදයක් අඳුන්වා දීම

  "දැනට පෞද්ගලික අංශයේ සේවක ආරවුල් විසඳීම සම්බන්ධයෙන් ඇති බේරුම්කාර ක‍්‍රියාවලියට සමාන ක‍්‍රමවේදයක් රාජ්‍ය අංශයේ සේවක ආරවුල් විසඳීම සඳහා හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව රාජ්‍ය අංශයේ සේවක ආරවුල් විසඳීමේ බේරුම්කරණ යාන්ත්‍රණයක් පිළිබඳ යෝජනාවක් රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇත. අදාළ අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරුන් සහ අදාළ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් සමඟ කමිටුවක් පත් කිරීම හරහා මෙම යෝජනාව ඉදිරියට ගෙන ගියේය. සාකච්ඡාව/සංවාදය, නඩු විභාගය, මැදිහත්වීම සහ බේරුම්කරණය යන අදියර හතරකින් යුත් යාන්ත්‍රණයක් හඳුන්වාදීම මෙහි අරමුණයි. (කැබිනට් තීරණ, 16 නොවැම්බර් 2020)

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  12-Oct-21

 • 1934 අංක 19 දරන කම්කරු වන්දි ආන්‍යා පනත සංශෝධනය කිරීම

  "1934 අංක 19 දරන කම්කරු වන්දි අඥා පනත සංශෝධනය කර සේවයින්ට හිමිවිය යුතු වන්දි මුදල් ප‍්‍රමාණය ඉහළ නංවනු ලැබේ"

  1934 අංක 19 දරන කම්කරු වන්දි ආඥාපනත (139 වැනි අධිකාරිය) සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇත. එමගින්, හදිසි අනතුරකදී සේවකයන්ට ගෙවිය යුතු වන්දි ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමට පියවර ගෙන ඇත. [කැබිනට් තීරණ, 05 ඔක්තෝබර් 2020]

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  05-Oct-20

 • 1950 අංක 43 දරන කාර්මික ආරවුල් පනත සංශෝධනය කිරීම

  "විනය පරීක්ෂණ හෝ වැඩ තහනමට ලක්වන සේවකයින් පිළිබඳව ක‍්‍රියාමාර්ග කඩිනම් කිරීමට අවශ්‍ය නීතිමය ප‍්‍රතිපාදන ගෙන ඒම සඳහා 1950 අංක 43 දරන කාර්මික ආරවුල් සංශෝධනය කෙරේ"

  පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ට එරෙහි විනය පරීක්‍ෂණ හෝ වැඩ තහනම් කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය කඩිනම් කිරීම සඳහා 1950 අංක 43 දරන කාර්මික ආරවුල් පනත සංශෝධන කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇත. [කැබිනට් තීරණ, 01 පෙබරවාරි 2021] පුද්ගලික අංශයේ සේවකයකුගේ යම් විනය විරෝධී හෝ විෂමාචාර ක්‍රියාවක් හේතුවෙන් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විනය පරීක්‍ෂණයක් සහ වැඩ තහනම් කිරීමේදී අවසන් තීරණයක් ගැනීමට කම්කරු නීතිවල කාල සීමාවක් සඳහන් කර නොමැත. එබැවින් වැඩ තහනම් කරන ලද සේවකයින් සමාජ හා ආර්ථික දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙයි. මෙම සංශෝධන වලින් අන්තර්ගත වීමට සලකා බලන්නේ, වැඩ තහනමට ලක් වූ මොහොතේ සිට මාස 6ක් ඇතුළත අවසන් විනය නියෝගයක් ලබා දීම සහ සේවකයාට මෙම දුෂ්කරතා ඉවත් කිරීම සඳහා අර්ධ වැටුපක් (මූල්‍ය වංචා සම්බන්ධ නඩුවක් නොමැති නම්) ලබා දීම පිළිබඳව යි.

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  01-Feb-21

 • එරාවුර් ප්‍රදේශයේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත පුරයක් ආරම්භ කිරීම

  "දැනටමත් ආයෝජන මණ්ඩලය සමඟ ඒකාබද්ධ ව එරාවුර්ප‍් ප්‍රරදේශයේ ඉඩම් ප‍්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට අයත් ඉඩම් අක්කර 200 ක ප‍්‍රදේශය තුළ ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති ඇඟලුම් පුරය නොපමා ව ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලූ ම යටිතල පහසුකම් රජය මගින් ලබාදෙනු ලැබේ"

  2008 අංක 14 දරන උපාය මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනතේ විධිවිධාන අනුව රෙදි නිෂ්පාදනය සඳහා මඩකලපුව, එරාවුර්, පුන්නෙයිකුඩා හි විවෘත කෙරෙන විශේෂ කලාපය තුළ ව්‍යාපෘති සඳහා බදු සහන ප්‍රදානය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත. (කැබිනට් තීරණ, 05 ජූලි 2021)

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  05-Jul-21

 • දත්ත ආරක්ෂණය, සයිබර් ආරක්ෂාව සහ බුද්ධිමය දේපොළ අයිතිය තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය නීති සකස් කිරීම

  "දත්ත ආරක්ෂණය සයිබර් ආරක්ෂාව සහ බුද්ධිමය දේපොළ අයිතිය තහවුරු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නව නීති සහ රෙගුලාසි සකස් කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021 : ''දත්ත ආරක්ෂාව, සයිබර් ආරක්ෂාව, බුද්ධිමය දේපල අයිතිය සඳහා නව නීති හා ආයතනික ව්‍යූහය සකස් කිරී.'' [13 පිටුව] ඔක්තෝම්බර් 2021 අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව, අ) ආරක්ෂක සයිබර් විධාන පනත නමින් පනතක් කෙටුම්පත් කිරීම: ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම්, සංවිධානාත්මක අපරාධ සහ සමාජ විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සයිබර් අවකාශය සහ විද්‍යුත් සන්නිවේදනය භාවිතා කරන ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම් සහ අපරාධකරුවන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමට මෙය ඉඩ සලසනු ඇත. තවද, ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය සහ අනෙකුත් ආයතන විසින් ආයතනික මට්ටමින් දැනටමත් ස්ථාපිත කර ඇති සයිබර් ආරක්ෂණ ඒකක මගින් සිදුකරන මෙහෙයුම් සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන මෙයට ඇතුළත් වේ. ආ) සයිබර් ආරක්ෂණ නීති පැනවීම සඳහා පනත් කෙටුම්පතක් සැකසීම: ආරක්ෂක අංශයට අදාළ සයිබර් ආරක්ෂණ විධිවිධාන මෙයට ඇතුළත් වේ. අනෙකුත් සහයෝගිතා ආයතන සමඟ ක්‍රියා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා සයිබර් ආරක්ෂණ ඒජන්සියක් පිහිටුවීමේ විධිවිධාන ද ඊට ඇතුළත් වනු ඇත. ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා සහ තාක්ෂණ අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවලට අනුමැතිය ලැබී ඇත. (කැබිනට් තීරණ, 11 ඔක්තෝබර් 2021)

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  11-Oct-21

 • කොළඹ මහනුවර අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීමේ කටයුතු සහ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය වරාය නගරය දක්වා දීර්ඝ කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම. එම මාර්ගයේ සිට කොට්ටාව, බත්තරමුල්ල හරහා පෑලියගොඩ දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම

  "කොළඹ - මහනුවර අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීමේ කටයුතු සහ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය වරාය නගරය දක්වා දීර්ඝ කිරීමේ කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කරනු ඇත. එම මාර්ගයේ සිට කොට්ටාව, බත්තරමුල්ල හරහා පැළියගොඩ දක්වා දිවෙන මාර්ග කටයුතු ද ඊට සමගාමීව ආරම්භ කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''වරාය පිවිසුම් මාර්ගය මෙන්ම කැළණි පාලම සිට අතුරුගිරිය මාර්ගයද කඩිනමින් ඉදිකිරීමටත් ප්‍රසම්පාදන කටයුතු අවසන් අදියරට පත්වී තිබෙනවා. ජාතික අධිවේගී මාර්ග පද්ධතිය හා එය ආශ්‍රිත වත්කම් වෙනම රාජ්‍ය ආයතනයක් යටතේ පවත්වා ගනිමින් අධිවේග මාර්ග නඩත්තුව හා සංවර්ධන කටයුතු කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.'' [7 පිටුව] කුළුණු මත ඉඳි කෙරෙන, වරාය නගර අධිවේගී මාර්ගය සඳහා ඉඩම් පවරා ගැනීම සහ ඒ ආශ්‍රිත සංකූලතා පිළිබඳව කැබිනට් තීරණයක් මගින් පිළිගෙන තිබේ. (කැබිනට් තීරණ, 14 දෙසැම්බර් 2020) මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග සමුච්චිත භෞතික ප්‍රගතිය, 2021 ජුනි මාසයේදී, පහත පරිදි වේ. 01 වන ඛාණ්ඩය - 8.3% (ප්‍රමාදයක් සහිතව නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ) 02 වන ඛාණ්ඩය - 94.1% (ප්‍රමාදයක් සහිතව නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ) 03 වන ඛාණ්ඩය - 8.7% (ප්‍රමාදයක් සහිතව නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ) 04 වන ඛාණ්ඩය - 6.7% (සුළු අඩුපාඩුවක් සහිතව ක්‍රියාත්මක වේ) (විශාල හා මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය දෙවන කාර්තුව - වසර 2021, පිටුව 42) වරාය නගර අධිවේගී මාර්ගය සමුච්චිත භෞතික ප්‍රගතිය, 2021 ජුනි මාසයේදී 9.9% වන අතර "ඉලක්කයෙන් විශාල වශයෙන් අපගමනය වී ඇත". (විශාල හා මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය දෙවන කාර්තුව - වසර 2021, පිටුව 42) මීට අමතරව මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා වන දෙවන අදියරේ ඉදිකිරීම් කටයුතු නොවැම්බර් 15 වනදා වන විට ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන නමුත් මෙම ප්‍රකාශය සනාථ කිරීමට ප්‍රබල සාක්ෂි කිසිවක් සොයාගත නොහැක. නමුත් දෙවන අදියර ආරම්භ කිරීමට නියමිත බැවින් පළමු අදියර අවසන් කර ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බව කෙනෙකුට උපකල්පනය කළ හැකිය. මූලාශ්‍ර: http://www.adaderana.lk/news/76831/second-phase-of-central-expressway-to-be-completed-by-nov

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  30-Jun-21

 • උතුරු සහ රත්නපුර අධ්වේගී මාර්ගවල ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කිරීම

  ''උතුරු අධිවේගී මාර්ගයේ සහ රත්නපුර අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කරන අතර අඩි දහසක් උසින් රටපුරා දිවෙන සියලූ අධිවේග මාර්ග සහ ප‍්‍රධාන මාර්ගවල ප‍්‍රවේශ සහිත වටරවුම් මාර්ගයක් ආරම්භ කිරීම"

  කුළුණු මත ඉඳි කෙරෙන, රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගයට ඉඩම් පවරා ගැනීම සහ ඒ ආශ්‍රිත සංකූලතා පිළිබඳව කැබිනට් තීරණයක් මගින් පිළිගෙන තිබේ. (කැබිනට් තීරණ, 14 දෙසැම්බර් 2020) රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගයේ සමුච්චිත භෞතික ප්‍රගතිය, 2021 ජුනි මාසයේදී 7% ක් වන අතර එය "ප්‍රමාදයක් සහිතව නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ". (විශාල හා මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය දෙවන කාර්තුව - වසර 2021, පිටුව 42)

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  30-Jun-21

 • කටුනායක ගුවන්තොටුපළේ දෙවන ගුවන් පථය සහ දෙවන මගී පර්යන්තය ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීම

  "කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේ දෙවන ගුවන් පථය සහ දෙවන මගී පර්යන්ත ගොඩනැගිල්ලේ කටයුතු නොපමා ව ආරම්භ කර අභ්‍යන්තර ගුවන් ප‍්‍රවාහනය වර්ධනය කිරීම සඳහා දේශීය මගී පර්යන්තයන් අලූතින් ඉදිකිරීම ආරම්භ කෙරේ "

  කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් විසින් ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ - අදියර 1 හි ආනයන ගුවන් භාණ්ඩ පර්යන්තය ඉදිකිරීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීමට 2019 මැයි මාසයේදී අනුමැතිය ලබා දී ඇත. සංචාරක අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව අනුව තරඟකාරී ලංසු කැඳවා ඇති අතර ප්‍රසම්පාදන අභියාචනා මණ්ඩලයේ නිර්දේශය සලකා බලා, සීමාසහිත නවලෝක කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සමාගමට මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව රුපියල් බිලියන 2.37 කට ලබාදීමට අනුමැතිය ලැබුණි. (කැබිනට් තීරණ, 05 ඔක්තෝබර් 2020) අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති අතිගරු අකිරා සුගියාමා මහතා 2020 නොවැම්බර් 18 වැනි දින, දීර්ඝ කාලීන ප්‍රමාදයන් හඳුනාගෙන BIA පර්යන්තය 2 ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ (BIA) නව පර්යන්තය-2 උත්සවාකාරයෙන් ආරම්භ කරන ලදී. කෙසේ වෙතත් දේශීය මගීන්ට අදාළ මෙම පොරොන්දුවේ වගන්තිය තවමත් ක්‍රියාත්මක වී නොමැත. මූලාශ්‍ර: 1. https://www.airport.lk/aasl/news/full_news?news_id=96&news_title=Vision%20of%20Prosperity%20Towards%20a%20Reality%20-%20BIA%20Terminal%202%20Construction%20Projins%20Projins

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  18-Nov-20

 • පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් වර්ධනය කිරීමට කටයුතු කිරීම

  "ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව හා ස්වයංපෝෂිතත්වය අපගේ ප‍්‍රධානතම ප‍්‍රතිපත්තිමය සහ උපාය මාර්ගික අරමුණක්වන අතර ඒ සඳහා අප උපරීම වශයෙන් කැප වෙනු ඇත"

  අයවැය කතාව 2021: "2030 වන විට මෙරට බලශක්තියෙන් අවම වශයෙන් සියයට 70ක් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබා ගැනීම “සෞභාග්‍යයේ දැක්ම” හි ඉලක්කයක් වී තිබෙනවා.දැනටමත් මෙගා වොට් 300ක සූර්යබලය විදුලි පද්ධතියට එක්කර ඇති අතර 2021 – 2023 කාලය තුළ දේශීය ආයෝජන හරහා මෙගා වොට් 1,000ක ධාරිතාවයක් එක් කිරීම අපේක්ෂා කරනවා.'' [29 පිටුව]''රජයේ දායක මුදල් වලට පරිපූරකව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා ඉන්දියානු ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ අඩු ආදායම්ලාභී නිවසකට කිලෝ වොට් 5 බැගින් නිවාස ලක්ෂයකට (100,000) සූර්ය ජනන පද්ධති ලබාදීම තුළින් මෙගා වොට් 500ක පමණ ධාරිතාවක් ඇති කිරීමට යෝජනා කරනවා.'' ''ආයෝජන මණ්ඩලයේ දිරි ගැන්වීම් මගින් මෙගා වොට් 100ට වැඩි off shore සුළං හා පාවෙන සුර්ය බලාගාර සඳහා පෞද්ගලික ආයෝජන ව්‍යාපෘති කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ධාරිතාව මෙගා වොට් 1,000 දක්වා වැඩි කිරීමටද යෝජනා කරනවා.'' [30 පිටුව] 2021 ජූනි වන විට සිදුවෙමින් පවතින/සම්පූර්ණ කරන ලද ව්‍යාපෘතිවල සමුච්චිත භෞතික ප්‍රගතිය වන්නේ, මොරගොල්ල ජල විදුලි බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් - 26% බ්‍රෝඩ්ලන්ඩ් ජල විදුලි බලාගාරය - 100% මන්නාරම සුළං බල ව්‍යාපෘතිය - 99.1% (විශාල හා මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය දෙවන කාර්තුව - වසර 2021, පිටුව 47)

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  30-Jun-21

 • මෙගාවොට් 230 ක බලයක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග

  "දැනට පවතින සැලසුම අනුව 2020 දී බ්‍රෝඞ්ලන්ඞ් බලාගාරයත්, 2021 දී උමා ඔයත්, 2023 දී මොරගොල්ල බලාගාරයත්, 2024 දී තලපිටිගල සහ සීතාවක ගඟ බලාගාර යන ජලවිදුලි බලාගාර හරහා ඉදිරි සිව්වසර තුළදී මෙගාවෝට් 230 ක පමණ විදුලිබල නිපදවනු ඇත"

  2021 ජූනි වන විට සිදුවෙමින් පවතින/සම්පූර්ණ කරන ලද ව්‍යාපෘතිවල සමුච්චිත භෞතික ප්‍රගතිය වන්නේ, බ්‍රෝඩ්ලන්ඩ් ජල විදුලි බලාගාරය - 100% උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය - 99.5% මොරගොල්ල ජල විදුලි බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් - 26% (විශාල හා මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය දෙවන කාර්තුව - වසර 2021, පිටුව 44 සහ 47)

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  30-Jun-21

 • 2023 ට පෙර කෙරවලපිටියේ සහ හම්බන්තොට ස්වාභාවික ගෑස් ටර්බයින් ආශ්‍රිත බලාගාර දෙකක් ආරම්භ කිරීම

  "කැලණිතිස්ස බලාගාරය නොපමා ව ස්වභාවික ගෑස් ටර්බයින් ආශ‍්‍රිත බලාගාරයක් බවට පත් කිරීමටත් 2023 ට පෙර හම්බන්තොට සහ කෙරවලපිටියේ ද එවැනි බලාගාර 2 ක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදන අතර පරිසර හිතකාමී ප‍්‍රතිපත්තිය යටතේ ඉදිරී සහ වසර තුළ කොළඹ සහ ඒ ආශ‍්‍රිත ප‍්‍රදේශවල ඉන්ධන ආශ‍්‍රිත බලශක්ති උත්පාදන බලාගාර ස්වභාවික ගෑස්වලට මාරු කිරීම අපගේ සැලසුම වේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''කෙරවලපිටිය විදුලි බලාගාර ස්වභාවික විදුලි බලාගාර බවට පරිවර්තනය කිරීම මෙන්ම පෞද්ගලික ස්වභාවික විදුලි බලාගාර යෝජනා මගින් අතිරේක ස්වභාවික විදුලි බලාගාර ඉදිකිරිමටද සැලසුම් කර තිබෙනවා. [28 පිටුව] අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව කෙරවලපිටියේ මෙගාවොට් 300ක ද්‍රව ස්වභාවික වායු බලාගාරයක් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය වසර තුනකින් අවසන් කර මෙම බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 'Built Own Operate Transfer' ව්‍යාපාරික ක්‍රමයක් හරහා පුද්ගලික ආයෝජකයෙකු තෝරා ගැනීමට විදුලිබල අමාත්‍යවරයා කළ යෝජනාවකට අනුමැතිය හිමිව තිබේ. (කැබිනට් තීරණ, 16 සැප්තැම්බර් 2020) මීට අමතරව මෙගාවොට් 310ක කෙරවලපිටිය බලාගාරයේ 40%ක කොටස ඩොලර් මිලියන 350ක මුදලකට New Fortress Energy ආයතනයට පිරිනැමීමේ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පිළිගෙන ඇත. අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අංක CP 21/1230/304/106 සහ 2021.07.05 දිනැති තීරණය මගින් ශ්‍රී ලංකා රජය (GOSL) වෙනුවෙන් භාණ්ඩාගාර ලේකම් (ST) වෙත රාමුගත ගිවිසුමකට එළඹීමට බලය පවරන ලදී. ඒ අනුව 2021.07.07 දින ශ්‍රී ලංකා රජය සහ NASDAQ හි ලැයිස්තුගත කර ඇති සමාගමක් වන New Fortress Energy Company සමඟ රාමුගත ගිවිසුමකට අත්සන් කරන ලදී. මූලාශ්‍ර: 1. https://www.ft.lk/columns/Govt-s-deal-with-Kerawalapitiya-power-plant-and-American-firm-Pros-and-Cons/4-723829 2. https://ceylontoday.lk/news/handing-over-40-of-kerawalapitiya-power-plant-to-a-us-firm-controversial-cabinet-memorandum

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  07-Jul-21

 • ඉන්ධන ආශ්‍රිත බලශක්ති උත්පාදන බලාගාර ස්වාභාවික ගෑස් ටර්බයින් බලාගාර බවට පරිවර්තනය කිරීම

  "පරිසර හිතකාමී ප‍්‍රතිපත්තිය යටතේ ඉදිරී සහ වසර තුළ කොළඹ සහ ඒ ආශ‍්‍රිත ප‍්‍රදේශවල ඉන්ධන ආශ‍්‍රිත බලශක්ති උත්පාදන බලාගාර ස්වභාවික ගෑස් වලට මාරු කිරීම"

  2021 ජූනි වන විට, කෙරවෙලපිටිය සහ කැලණිතිස්ස බලාගාරවලින් ප්‍රතිනිර්මාණය කරන ලද ද්‍රව ස්වභාවික වායු (R-LNG) නල මාර්ගයක් ඉදිකිරීම සහ පාවෙන ගබඩා ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ ඒකකය සම්බන්ධයෙන්, සමුච්චිත භෞතික ප්‍රගතිය ප්‍රමාදයක් සහිතව නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වන අතර, එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 1.5% කි. (විශාල හා මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය දෙවන කාර්තුව - වසර 2021, පිටුව 38)

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  30-Jun-21

 • මන්නාරමෙන් මෙගාවොට් 100 ක සුළං ශක්තියක් එක් කිරීම

  "2021 ට පෙර මන්නාරම් දූපතෙහි මෙගාවොට් 100 ක මහා පරිමාණ සුළං බලාගාරය පද්ධතියක් රජය මගින් ආරම්භ කිරීම"

  අයවැය කතාව 2021: ''ආයෝජන මණ්ඩලයේ දිරි ගැන්වීම් මගින් මෙගා වොට් 100ට වැඩි off shore සුළං හා පාවෙන සුර්ය බලාගාර සඳහා පෞද්ගලික ආයෝජන ව්‍යාපෘති කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ධාරිතාව මෙගා වොට් 1,000 දක්වා වැඩි කිරීමටද යෝජනා කරනවා.'' [30 පිටුව] මන්නාරම සුළං බල ව්‍යාපෘතියේ සමුච්චිත භෞතික ප්‍රගතිය 2021 ජුනි වන විට 99.1% කි. (විශාල හා මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය දෙවන කාර්තුව - වසර 2021, පිටුව 47) අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව මන්නාරම ප්‍රදේශයේ සුළං බලාගාරයක් ඉදිකිරීමට අදාළ යෝජනාවකට අනුව ඉදිකිරීම් අයිතිය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය මත ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුව හිරුරැස් පවර් සමාගමට වසර 20 ක මෙහෙයුම් පදනම මත ලබාදීමට අනුමැතිය ලබාදී තිබේ. (කැබිනට් තීරණ, 14 ජූනි 2021) මූලාශ්‍ර: https://development.asia/insight/scaling-wind-power-sri-lanka

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  14-Jun-21

 • මෙගාවොට් 800 ක සූර්ය බලශක්තිය එකතු කිරීම

  "රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වයෙන් මන්නාරම, පූනරින් සහ මොණරාගල වැනි ප‍්‍රදේශ ඇතුළු දිවයින පුරා විවිධි පරිමාණයේ සුළං බලශක්ති ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඉදිරි දශකය තුළ මෙගාවෝට් 800 සුර්ය බලශක්තියක් රටේ බලශක්ති නිෂ්පාදනයට අලූතින් එක්කිරීමට සැලසුම් කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021: "දැනටමත් මෙගා වොට් 300ක සූර්යබලය විදුලි පද්ධතියට එක්කර ඇති අතර 2021 – 2023 කාලය තුළ දේශීය ආයෝජන හරහා මෙගා වොට් 1,000ක ධාරිතාවයක් එක් කිරීම අපේක්ෂා කරනවා.රජයේ දායක මුදල් වලට පරිපූරකව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා ඉන්දියානු ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ අඩු ආදායම්ලාභී නිවසකට කිලෝ වොට් 5 බැගින් නිවාස ලක්ෂයකට (100,000) සූර්ය ජනන පද්ධති ලබාදීම තුළින් මෙගා වොට් 500ක පමණ ධාරිතාවක් ඇති කිරීමට යෝජනා කරනවා. මේ සඳහා සියයට 4ක පොලී යටතේ ණය මුදල් සැපයීමටද යෝජනා කරනවා. එමගින් ඔවුන්ගේ විදුලි බිල්පත් වියදම් ඉතිරි වන අතර නිවසේ සිටම විදුලිය ජාතික පද්ධතියට ලබා දීමෙන් අතිරේක ආදායමක් ලබා ගැනීමටද හැකි වෙනවා. ආගමික ස්ථාන, රාජ්‍ය ආයතන, රෝහල්, පාසැල් හා ආරක්ෂක සේවා මධ්‍යස්ථානවල පියසි මත සූර්ය විදුලි ජනනය සඳහා ආයෝජනය කිරීමටද යෝජනා කරනවා. “ගමට බලාගාරයක් – ගමට ව්‍යවසායකයෙක්” තේමාව යටතේ ග්‍රාමීය මට්ටමින් තෝරාගත් ව්‍යවසායකයින්ගේ ආයෝජන මගින් විදුලිය බෙදාහැරීමේ පද්ධතියට අයත් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් 10,000කට සූර්ය ජනන බලාගාරවලට සම්බන්ධ කිරීමට යෝජනා කරනවා". [29 පිටුව] "ආයෝජන මණ්ඩලයේ දිරි ගැන්වීම් මගින් මෙගා වොට් 100ට වැඩි off shore සුළං හා පාවෙන සුර්ය බලාගාර සඳහා පෞද්ගලික ආයෝජන ව්‍යාපෘති කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ධාරිතාව මෙගා වොට් 1,000 දක්වා වැඩි කිරීමටද යෝජනා කරනවා. සියළුම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ආයෝජන සඳහා වසර 7ක බදු විරාමයක්ද ලබාදීමට යෝජනා කරනවා."[30 පිටුව]" කැබිනට් තීරණයකට අනුව සියඹලාණ්ඩුව සූර්ය බලාගාරය ශක්‍යතා පරීක්ෂා කිරීම, ඉඩම් සුරක්ෂිත කිරීම සහ පරිසරය ඇගයීම හරහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට මූලික පියවර ගෙන ඇත. මෙගාවොට් 100ක තනි විදුලි බලාගාරයක් සහ සම්ප්‍රේෂණ පහසුකම් එක් ප්‍රසම්පාදනයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත අතර, බලාගාරය සංවර්ධනය කිරීමට මෙන්ම එයට මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබාදීමට අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා පටිපාටිය පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ (ADB) සහාය ලැබී ඇත. (කැබිනට් තීරණ, 07 දෙසැම්බර් 2020) මීට අමතරව දිවයිනේ විවිධ ස්ථානවල මෙගාවොට් 150ක ධාරිතාවයකින් යුත් සූර්ය බලාගාර ආරම්භ කිරීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ. (කැබිනට් තීරණ, 08 පෙබරවාරි 2021)

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  08-Feb-21

 • ව්‍යසන කළමනාකරණ පනත සංශෝධනය කිරීම

  "ආපදා කළමනාකරණය වඩා පහසු කිරීම සඳහා 47 අංක 35 දරණ ව්‍යසන කළමනාකරණ පනත සහ ඊට අනුශාංගික සියලූ අණපනත් සංශෝධනය කිරීම"

  අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව: වාරිමාර්ග අමාත්‍යවරයා සහ අභ්‍යන්තර ආරක්‍ෂක, ස්වදේශ කටයුතු සහ ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් 2005 අංක 13 දරන ශ්‍රී ලංකා ආපදා කළමනාකරණ පනත නිර්දේශ මත වර්තමාන අවශ්‍යතාවලට සහ ආපදා කළමනාකරණ වෘත්තිකයන්ගේ යෝජනා මෙන්ම මෑතකාලීන ආපදාවල අත්දැකීම් අනුව ගැලපෙන පරිදි සංශෝධනය කිරීමට ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව අනුමත කර ඇත. (කැබිනට් තීරණ, 21 සැප්තැම්බර් 2020)

  more
  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

  21-Sep-20

 • ත්‍රස්තවාදී චෝදනා යටතේ අත්අඩංගුවට ගෙන දිගු කලක් රඳවා ගෙන සිටින සියලුම දෙනා මාස තුනක් ඇතුලත නඩු පැවරීමට හෝ නිදහස් කිරීමට කටයුතු කිරීම

  "ත‍්‍රස්තවාදී චෝදනා යටතේ අත්අඩංගුවට ගෙන දිගු කලක් රඳවා ගෙන සිටින සියලූ ම දෙනා මාස තුනක් ඇතුළත නඩු පැවරීමට හෝ නිදහස් කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත. ත්‍රස්තවාදයට සම්බන්ධ වැරදි සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ කාලයක් රඳවා තබාගෙන සිටින පුද්ගලයන් මෙම ආණ්ඩුව මගින් මාස තුනක් තුල අධිචෝදනා ගොනු කිරීම හෝ නිදහස් කිරීමක් සිදු කල බවට පිළිබඳ තොරතුරක් ප්‍රසිද්ධ කර නොමැත. මේ හේතුව නිසා, මෙම පොරොන්දුව කැඩී ඇති බවට වර්ගීකරණය කර ඇත.

  more
  කඩ වී ඇත

  12-Oct-21

 • 2020-2025 කාලය තුළදී සාමාන්‍ය ආර්ථික වර්ධන වේගය 6.5% හෝ ඉහළ මට්ටමකට ලඟා කර ගැනීම

  "2020-2025 කාලය තුළදී සාමාන්‍ය ආර්ථික වර්ධන වේගය 6.5% හෝ ඉහළ මට්ටමකට ලඟා කර ගැනීම"

  අයවැය කතාව 2021: ''සියයට 6ක් ඉක්මවන මැදිකාලීන ආර්ථික වර්ධනයක් පවත්වා ගැනීම අපගේ ඉලක්කය වෙනවා.'' [ 4 පිටුව] 2020 දී, ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය විවිධ හේතු නිසා 3.6% ක හැකිලීමක් වාර්තා කළේය. විශේෂයෙන්, COVID-19 සමාජ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි ඇති වූ ප්‍රතිවිපාක බලපෑම, සංචරණය සඳහා පනවා ඇති සීමාවන් මගින් විශාල ලෙස බලපෑවේය. ගෝලීය ආර්ථික කඩාවැටීමක් තුළ දේශසීමා වසා දැමීම නිසා විදේශ අංශයට සහ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට ප්‍රබල බලපෑමක් ඇති විය. (MoF වාර්ෂික වාර්තාව 2020, පිටුව 59)

  more
  කඩ වී ඇත

  31-Dec-20

 • 2020-2025 කාලය තුළ ඒක පුද්ගල ආදායම ඇ. ඩො. 6,500 ඉක්මවීම

  "2020-2025 කාලය තුළ ඒක පුද්ගල ආදායම ඇ. ඩො. 6,500 ඉක්මවීම"

  මුදල් අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික වාර්තාවට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක පුද්ගල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය 2020 දී ඩොලර් 3,682 කි. මූලාශ්‍ර: (MoF වාර්ෂික වාර්තාව 2020, පිටුව 59)

  more
  කඩ වී ඇත

  31-Dec-20

 • සේවා වියුක්ති අනුපාතය 4% ට වඩා අඩු මට්ටමක තබා ගැනීම

  "2020-2025 කාලය තුළ සේවා වියුක්ති අනුපාතය 4% ට වඩා අඩු මට්ටමක තබා ගැනීම"

  විරැකියා අනුපාතය 2020 දී සියයට 5.5 දක්වා වැඩි විය. (MoF වාර්ෂික වාර්තාව 2020, පිටුව 29/58)

  more
  කඩ වී ඇත

  31-Dec-20

 • අයවැය හිඟය 4% ට වඩා අඩු මට්ටමක තබා ගැනීම

  "2020-2025 කාලය තුළදී අයවැය හිඟය 4% ට වඩා අඩු මට්ටමක තබා ගැනීම"

  අයවැය කතාව 2021: ''රජයේ ආදායම හා වියදම අතර ඇති සියයට 9ක පමණ පරතරය සියයට 4ක මට්ටමකට වාර්ෂිකව අඩුකර ගැනීම අපගේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණයේ අරමුණු අතර ප්‍රධාන සන්ධිස්ථානයක්.'' [4 පිටුව] අයවැය හිඟය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 11.7ක් විය (MoF වාර්ෂික වාර්තාව 2020, පිටුව 147)

  more
  කඩ වී ඇත

  31-Dec-20

 • ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රම සම්පාදන කොමිෂන් සභාවක් ස්ථාපනය කිරීම

  "ජාතික සංවර්ධන සැලසුම්කරණය. ප‍්‍රසම්පාදන ක‍්‍රියාවලිය, ව්‍යාපෘති විශ්ලේෂණය සහ කළමනාකරණය යන කේන්ද්‍රීය අංශ විනිවිද භාවයකින් යුතු ව සහ රජයේ උපාය මාර්ගික දිශානතීන්ට අනුව සිදුකිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා යටතේ පවතින ‘ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති සහ ක‍්‍රම සම්පාදන කොමිෂන් සභාවක් අවශ්‍ය බලතල සහිත ව ස්ථාපනය කෙරේ"

  ප්‍රවෘත්ති වාර්තාවලට අනුව, උපාය මාර්ගික ව්‍යවසාය කළමනාකරණ නියෝජිතායතනය (SEMA) 2018 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී (ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතා වැඩ භාර ගැනීමට පෙර) සහ ජාතික ආර්ථික සභාව (NEC) 2019 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී අත්හිටුවන ලදී. අයවැය ඇස්තමේන්තු සමඟ එය තවදුරටත් තහවුරු වේ. 2019 සහ 2020 මූල්‍ය වර්ෂයේ අයවැය ඇස්තමේන්තුව තුළ, SEMA සහ NEC හි පුනරාවර්තන සහ ප්‍රාග්ධන වියදම් පිළිවෙලින් අත්හිටුවා ඇත. ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති සහ ක‍්‍රම සම්පාදන කොමිෂන් සභාව පිහිටුවීම පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රසිද්ධියේ නොමැත. 1. විගණකාධිපති වාර්තාව - http://www.auditorgeneral.gov.lk/web/images/special_report/SEMA/Evaluation-of-Performance-of-Strategic-EnterpriseE.pdf 2. https://www.newsfirst.lk/2019/10/20/president-seeks-to-dismantle-the-national-economic-council/ 3. http://www.sundayobserver.lk/2018/09/23/news/sema-close-down-cabinet-directive

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම උපාය මාර්ගික පාරිසරික විශ්ලේෂනයන් සිදු කිරීම

  "දීර්ඝකාලීන සැලැස්මකට අනුව එක් එක් දිස්ත‍්‍රික්කය සඳහා උපාය මාර්ගික පාරිසරික විශ්ලේෂණයන් බෙදා වෙන්කරනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • මූල්‍ය අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය අධිකරණයක් පිහීටුවීම

  "පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය නීත්‍යනුකූල ව පිහිටුවා මහජනතාවට ද පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව සලසා දෙන අතර පාට පක්ෂ නොසලකා සියලූ දූෂණ හා වංචාවලට වැට බඳින ‘මූල්‍ය අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය අධිකරණයක්’ පිහිටුවනු ලැබේ."

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත. කෙසේ වෙතත් පළමු අවස්ථාවේ කටයුතු පිළිබඳව විශේෂ අධිකරණයක් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ අමාත්‍යවරයා විසින් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු වන ආචාර්ය රුවන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත්, අධිකරණ අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කරන ලද කමිටුවේ නිර්දේශ මත ක්‍රියා කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී. රට තුළ නීතිය ප්‍රමාද වීමට හේතු වන ගැටළු පිළිබඳව මෙම කමිටුව අවධානය යොමු කරනු ඇත. (කැබිනට් තීරණ, 14 ජූනි 2021)

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • රාජ්‍ය බැංකු, ප්‍රධාන දෙපාර්තමේන්තු හා සංස්ථා සඳහා ව්‍යවහාරික විගණන සිදු කර විනිවිද භාවයෙන් යුත් අදායම් හා වියදම් පිලිබඳ කළමණාකරන ක්‍රමවේදයක් ඇති කිරීම

  "රාජ්‍ය බැංකු, ප‍්‍රධාන දෙපාර්තමේන්තු සහ සංස්ථා සඳහා ව්‍යවහාරික විගණන සිදුකර විනිවිද භාවයෙන් යුත් ආදායම් හා වියදම් පිළිබඳ කළමනාකරණ ක‍්‍රමවේදයක් ඇති කරන අතර නියමිත ව්‍යවස්ථාපිත අවශ්‍යතාවන්ට අනුව වාර්ෂික ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීමේ වගකීම පැහැර හරින අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල වෙනස් කිරීමට කටයුතු කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • රාජ්‍ය ව්‍යාපාර පෞද්ගලීකරණය තහනම් කිරීම

  "රාජ්‍ය ව්‍යාපාර පෞද්ගලීකරණය තහනම් කිරීම සඳහා නීතිමය රාමුවක් හඳුන්වා දීම සහ පෞද්ගලීකරණය කර ඇති රජයේ කොටස් නියෝජනය කිරීමේ දී රාජ්‍ය ප‍්‍රතිපත්ති අනුකූල කිරීමේ කොන්දේසි නීතිගත කිරීමට කටයුතු කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''වාණිජමය කටයුතු සඳහා පෞද්ගලික අංශය රාජ්‍ය අංශයට වඩා ඉදිරියෙන් සිටියත්, රාජ්‍ය අංශයේ ව්‍යාපාර පෞද්ගලීකරණය කිරීම එයට විකල්පයක් ලෙස අප තෝරා ගන්නේ නැහැ. අපගේ ප්‍රතිපත්තිය වී ඇත්තේ පෞද්ගලික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ නිදහස රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වලට ලබාදී, රාජ්‍ය අංශයේ මැදිහත්වීම තුළ වෙළදපළ තරඟකාරීත්වය මෙන්ම පාරිභෝගික හා සේවාලාභීන්ගේ සුභසාධනය වැඩි කිරීමයි. එබැවින්, විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ඇති රාජ්‍ය ව්‍යාපාරවල වාණිජමය නිදහස තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය රාජ්‍ය කළමනාකරණ ස්වාධීනත්වය ලබාදීමට නීති රාමුවක් ඉදිරිපත් කිරීමට යෝජනා කරනවා.'' [42 පිටුව] මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ජාතික ව්‍යවසාය අධිකාරියක් ස්ථාපිත කිරීම

  "ජාතික ව්‍යවසාය අධිකාරියක් ඇති කිරීම මගින් මෙම ව්‍යවසායන් ලාබදායී ව්‍යාපාර ලෙස පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය වාණිජමය පරිසරයක් ඇති කරනු ලැබේ."

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • නව ව්‍යවස්ථාවක් බිහි කිරීම සඳහා තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කිරීම

  "මහජනතාවගේ මෙන් ම විවිධ දේශපාලන සහ බහුජන සංවිධානවල යෝජනා ලබා ගෙන නව ව්‍යවස්ථාව බිහි කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ සියලූ ම පක්‍ෂ නියෝජනය කරන තේරීම කාරක සභාවක් පත් කිරීමට කටයුතු කිරීම"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • සර්ව ආගමික උපදේශන සභාවක් පත් කිරීම

  "දිස්ත‍්‍රික් සහ ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් සර්ව ආගමික සභාවක් බිහිකර ආගමික කණ්ඩායම් අතර මතුවන ගැටලු විසඳා ගැනීමේ යාන්ත‍්‍රණයක් බිහි කිරීම"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • බේරුම්කරණය සහ සමථකරණය වැඩි දියුණු කිරීමේ පියවර ගැනීම

  " සිවිල් ආරවුල් අධිකරණය දක්වා ගෙන නොගොස් විසඳා ගැනීම සඳහා සමථ මණ්ඩල ක‍්‍රියාවලිය බල ගැන්වීමට කටයුතු කරනු ඇත"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ජාතික ඉඩම් කොමිසමක් පත් කිරීම

  "පාරම්පරික සහ පුරා විද්‍යාත්මක වැදගත්කම, ඛනිජ සම්පත් පිහිටීම, නාගරීකරණය, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, අනාගත අවශ්‍යතා යන සාධක පදනම් කරගෙන ඉඩම් පරිහරණ සැලැස්මක් ජාතික, පළාත්, දිසා සහ ප‍්‍රාදේශීය මට්ටමෙන් පිළියෙල කිරීම සඳහා ජාතික ඉඩම් කොමිසමක් ඇති කරනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත. ජාතික ඉඩම් කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීමේ අරමුණ රජයේ ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් පමණක් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම වන අතර පුද්ගලික ඉඩම්වලට අදාළ නොවේ. ජාතික ඉඩම් කොමිෂන් සභාව තුළ, සියලුම පළාත් සභාවල නියෝජිතයින්, ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණයට අදාළ සියලු විෂයයන් නියෝජනය කරන තාක්ෂණික ලේකම් කාර්යාලයක් ඇතුළත් වනු ඇත. තාක්ෂණික හා සමාජ-ආර්ථික හේතුන් සැලකිල්ලට ගනිමින් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරනු ලබන අතර, ඉඩම් පරිහරණය, ​​වන ආවරණය, පස, දේශගුණය, පාරිසරික සාධක සහ ආර්ථික ශක්‍යතාව පිළිබඳ සාමාන්‍ය රාමුව සහ සම්මතයන් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනු ඇත. මෙම කොමිෂන් සභාව පිහිටුවීම 1992 දී පනත් කෙටුම්පතක් මගින් අනුමත කරන ලද අතර 1994 දී පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමෙන් පසු අවලංගු විය.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • මැතිවරණයක දී විදයම් කළ හැකි උපරිම මුදල් ප්‍රමාණය සහ එහි භාවිතය සම්බන්ධයෙන් නීති සම්පාදනය කිරීම

  " දේශපාලකයින්ට මැතිවරණයක දී විදයම් කළ හැකි උපරිම මුදල තීරණය කිරීමටත් එකී උපරිමය ඉක්මවා කටයුතු කරනවාදැයි අධීක්‍ෂණය කිරීමටත් මැතිවරණ කොමිසමට බලය පැවරෙන නීති සම්පාදනය කරනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුව තවමත් ක්‍රියාත්මක කර නොමැති අතර එය තවමත් ඉතිරිව පවතී. ඔක්තෝබර් 12 වන දින වන විට, 'මැතිවරණ සහ ඡන්ද විමසීම් ව්‍යුහයේ හා නීති රීතිවල ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුනාගැනීමටත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමටත් වන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව' රැස්වීම් දෙකක් පවත්වා ඇත. මෙම පොරොන්දුවට අදාළ අන්තර්ගතය 2021 ඔක්තෝබර් 12 වන විට තවම ගෙනවිත් නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිණි සංස්ථාව සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව පාර්ලිමේන්තුවට වගකියන කොමිෂන් සභාවක් යටතට පත් කීරිම

  "ශී‍්‍ර ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව සහ ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව වාණිජ තරගකාරිත්වයේ පීඩනයෙන් තොර ව ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත‍්‍රයේ ආදර්ශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සරිලන සේ ක‍්‍රියාකරන ආයතන බවට පත්කර පාර්ලිමේන්තුවට වගකියන කොමිෂන් සභාවක් යටතට පමුණුවනු ඇත"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ආරක්ෂක හමුදාවල සහ පොලිස් නිලධාරීන්ට දේශපාලන බලපෑමෙන් තොරව රාජකාරී කරගෙන යාමට අවශ්‍ය නීතිමය රැකවරණය සැලැස්වීම

  "වර්ෂ 2015 සිට පසුගිය කාලය පුරා ම ඇති කරන ලද විවිධ පීඩාවන් නිසා බිඳ වැටුණ ආරක්ෂක හමුදාවල හා පොලිස් නිලධාරීන්ගේ මානසිකත්වය සහ අභිමානය නැවත නගා සිටුවීම සඳහාත් දේශපාලන බලපෑමෙන් තොර ව සිය රාජකාරි කරගෙන යාම සඳහාත් අවශ්‍ය නීතිමය රැුකවරණය ඔවුන්ට ලබා දෙනු ඇත"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ඩිජිටල් පුරා විද්‍යා විශ්වකෝෂයක් නිර්මාණය කිරීම

  "සියලූ ජන කණ්ඩායම් සහ ආගම්වලට අයත් පුරා විද්‍යාත්මක සහ ඓතිහාසික වටිනාකමක් ඇති සිද්ධස්ථාන සහ ජාතික උරුමයන් ඳ තොරතුරු ඇතුළත් 'ඩිජිටල් පුරා විද්‍යා විශ්වකෝෂයක්' නිර්මාණය කිරීම"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වුවන් සඳහා ජාතික පුරුත්තාපන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

  "මත්ද්‍රව්‍යවලට අබ්බැහිවූවන් සම්පූර්ණයෙන් ම එයින් මුදවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ‘ජාතික පුනරුත්තාපන වැඩසටහනක්’ ආරම්භ කරනු ඇත. ඒ යටතේ අති නවීන ප‍්‍රතිකාර සහ විශෝධන ක‍්‍රමවලින් සමන්විත ජාතික මත් නිවාරණ මධ්‍යස්ථාන 4 ක් මුළු රටම ආවරණය වන ලෙස ආරම්භ කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ප‍්‍රකාශනාධාර ව්‍යාපෘතියේ ධාරිතාව පුළුල් කිරීම අරමුදල් සැපයීම

  "ශ‍්‍රී ලංකා ජාතික පුස්තකාල සේවා මණ්ඩලය යටතේ පවතින ග‍්‍රන්ථ ප‍්‍රකාශනාධාර ව්‍යාපෘතියේ ධාරිතාව පුළුල් කිරීම සඳහා දැනට සපයන මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන ඉහළ නංවනු ඇත"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • පොලිස් විශ්ව විද්‍යාලයක් ආරම්භ කිරීම

  "සේවයේ යෙදෙන කාන්තා පොලිස් නිලධාරීනියන් ඇතුළු සියලූ ම පොලිස් නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය නිපුණතාව සහ දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය වැනි පොලිස් විශ්වවිද්‍යාලයක් නොපමාව ආරම්භ කෙරෙනු ඇත"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත. 2016 නොවැම්බර් මාසයේදී එවකට නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රගති වාර්තාවේ අත්තිඩිය ප්‍රදේශයේ අක්කර 16ක භූමි ප්‍රමාණයක් මේ සඳහා වෙන් කර ඇත. දැනට 2008 දෙසැම්බර් 01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආරම්භ කරන ලද ජාතික පොලිස් ඇකඩමිය, ජාතික විශ්වවිද්‍යාලවල සහාය ඇතිව ශාස්ත්‍රපති සහ උපාධිය පිරිනමයි. මූලාශ්‍ර: 1. https://www.dailynews.lk/2016/11/28/local/100415 2. https://www.police.lk/index.php/item/93-programme-summary

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • පොලිස් පරීක්ෂකවරුන්ට යතුරු පැදි ලබා දීම

  ''පොලිස් පරීක්ෂකවරුන්ට පහළ නිලයන් සඳහා රාජකාරී භාවිතයට සහ පෞද්ගලික පරිහරණයට අවසර ඇති යතුරුපැදියක් ලබා දෙනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • චිත්‍රපට කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විශේෂ කාර්ය සාධන ඒකකයක් පිහිටුවීම

  "දේශීය චිත‍්‍රපට කර්මාන්තය වර්තමානයේ මුහුණ පා සිටින අර්බුද හා ගැටලු අධ්‍යයනය කොට අවශ්‍ය කඩිනම් ක‍්‍රියාමාර්ග නිර්දේශ කිරීම සඳහා විශේෂ කාර්යසාධන ඒකකයක් ස්ථාපනය කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • නව චිත්‍ර හා මූර්ති ප්‍රදර්ශන කලාගාරයක් ඉදි කීරිම

  "චිත‍්‍ර හා මූර්ති නිර්මාණ ක්‍ෂේත‍්‍රයේ නිර්මාණ ශිල්පීන්ට ස්වකීය නිර්මාණ ප‍්‍රදර්ශනය සඳහා අගනුවර අංගසම්පූර්ණ චිත‍්‍ර හා මූර්ති ප‍්‍රදර්ශන කලාගාරයක් සහ අදාළ පහසුකම් සහිත නිත්‍ය කලාගාර පද්ධතියක් දිස්ත‍්‍රික් මට්ටමින් ඉදිකෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • බලි තොවිල් සහ ශාන්තිකර්ම අංශයේ ගැටළු විසඳීම සඳහා නියාමන ඒකකයක් පිහිටුවීම

  "සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය යටතේ සාම්ප‍්‍රදායික බලි තොවිල් ශිල්පීන් ඇතුළු ශාන්තිකර්මවේදීන් ගේ ගැටලු සොයාබලා කටයුතු කිරීමටනියාමන ඒකකයක් ස්ථාපනය කිරීම"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පැවැත්වෙන වයස් සීමාවන් වෙනස් කිරීම

  "සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ ඊට සමගාමී ජාත්‍යන්තර විභාග පැවැත්වෙන වයස් සීමාවලට ගැළපෙන පරිදි වෙනස් කිරීම"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • දරුවාගේ බුද්ධිය (IQ) දරුවාගේ බුද්ධිය (IQ) විමසන දියුණු විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් 6 වසරේදී හදුන්වා දීම

  "දරුවාගේ බුද්ධිය (IQ) විමසන දියුණු විද්‍යාත්මක ක‍්‍රමවේදයක් 6 වැනි වසරේදී හඳුන්වා දෙන අතර එමගින් දරුවාගේ සහජ කුසලතාව හනාඳුගෙන ඔහුට අදාළ ක්ෂේත‍්‍රය තුළ උපාධි පාඨමාළා දක්වා ජාත්‍යන්තරට ගමන් කිරීමේ සියලූ පහසුකම් ද මාර්ග ද විවිර කර දීම"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභ වැඩි කිරීම

  "දැනට සමෟද්ධි අධිකාරීයෙන් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලට ලබාදෙන සියලූ සහනාධාර ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''ජනතාවගේ ආදායම් මාර්ග උත්පාදනයට ඇති ඉඩ ප්‍රස්ථා පුළුල් කිරීමට සමගාමීව සෑම දෙනාම ආවරණය වන ජාතික ඉතිරිකිරීම් වැඩපිලිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීම‍ට අප පෙරමුණ ගන්නවා. සමෘද්ධිලාභීන්, ගොවි හා ධීවර විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම් සඳහා වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන.50කට අධික මුදලක් අයවැය මගින් සලසනු ලැබුවද, ඔවුන්ගේ විශේෂ අවශ්‍යතාවයන් හා සැදෑසමය සඳහා ප්‍රමාණවත් ආදායමක් ලැබෙන ඉතිරිකිරීම් ක්‍රමයක් සකස් වී නැහැ. එබැවින් සමෘද්ධි බැංකුව විසින් සෑම සමෘද්ධිලාභියෙකු සඳහාම සමෘද්ධි ජීවිත ඉතුරුකිරීම් (Samurdhi Life Savings Account) ගිණුම් විවෘත කිරීමටත්, සමෘද්ධි ජීවන ආධාර එම ගිණුම්වලට තැන්පත් කිරීමටත් යෝජනා කරනවා. එම ආයෝජන සඳහා ලැබෙන පොලී ආදායම සියළු බදු වලින් නිදහස් කිරීමටද යෝජනා කරනවා. දැනට රාජ්‍ය බැංකුවල සමෘද්ධි බැංකුව විසින් තැන්පත් කර ඇති මුදල් වලින් සියයට 90ක ප්‍රමාණයක් සමෘද්ධිලාභීන්ගේ නේවාසික ආර්ථික හා ව්‍යාපාර දියුණු කිරීම සඳහා සියයට 7ක වාර්ෂික පොලියට ණය සැපයීමේ “නව සමෘද්ධි ව්‍යවසාය සංවර්ධන ණය යෝජනා ක්‍රමයක්” ක්‍රියාත්මක කරනවා.'' [09 පිටුව] මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ගුවන් සේවා විශ්වවිද්‍යාලයක් සහ නාවික සේවා විශ්වවිද්‍යාලයක් ස්ථාපිත කිරීම

  "ගුවන් සහ නාවික සේවා සඳහා අවශ්‍ය වෘත්තීමය කුසලතාවයන් පුළුල් කිරීම සඳහා ගුවන් සේවා විශ්වවිද්‍යාලයක් සහ නාවික සේවා විශ්ව පිහිටුවීමට කටයුතු කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''මාතර දෙනියාය ප්‍රදේශයේ වරාය, නාවික, ගුවන්, තාක්ෂණ, ඉංජිනේරු විෂයන් කේන්ද්‍රකරගත් නවීන විශ්ව විද්‍යාලයක් 2023ට පෙර ආරම්භ කිරීමටද අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මූලික්වය ගෙන තිබෙනවා.'' [14 පිටුව]

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලක් පිහිටුවීම

  "වැඩිහිටි ප‍්‍රජාවේ සෞඛ්‍ය, ආගමික සහ වෙනත් කාලීන අවශ්‍යතා සඳහා ප‍්‍රතිලාභ ලැබෙන ජාතික දායකත්ව සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලක් පිහිටුවනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ජර්මන් කාර්මික ආයතනයට අනුබද්ධ ආයතන ආරම්භ කිරීම

  "ජර්මානු කාර්මික ආයතනයේ අනුබද්ධ ආයතන 04ක් මාතර, මන්නාරම, මඩකළපුව සහ බදුල්ලේ ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත. කෙසේ වෙතත්, නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතේ විශේෂ ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස 2021 අයවැය ඇස්තමේන්තුවේ සඳහන් වේ. [අයවැය කතාව 2021, පිටු අංක 577]

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • නව විශෝධන මධ්‍යස්ථාන දෙකක් පිහිටුවීම

  ''සුළු වැරදිවලට සහ පළමුවරට සිරගත වන්නන් නැවත සමාජ ගත කිරීමට විශෝධනය කිරීම සඳහා නූතන විශෝධන ක‍්‍රමෝපායන් ගෙන් සමන්විත අංග සම්පූර්ණ විශෝධන මධ්‍යස්ථාන 2 ක් ආරම්භ කෙරේ.''

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • 'සුව දිවිමග' නමින් සෞඛ්‍ය වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීම

  "රෝග සෑදීමෙන් පසු ප‍්‍රතිකාර කිරීමේ ප‍්‍රතිපත්තිය වෙනුවට ‘නීරෝගීතාව’ මුලික කරගත් ප‍්‍රතිපත්තියකට මාරුවීම සඳහා කාලය පැමිණ ඇත. එම නිසා ඒ පිළිබඳව රට තුළ ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කිරීම සඳහා ‘සුව දිවිමග’ නමින් පුළුල් වැඩසටනක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදනු ඇත.''

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • මාර්ග අනතුරු සම්බන්ධයෙන් පවත්නා නීති සංශෝධනය කිරීම

  ''රිය අනතුරු මගින් සිදුවන මරණ සහ සදාකාලික අබාධිතභාවයවට පත් වූවන් සඳහා ප‍්‍රමාණවත් වන්දි මුදලක් නොපමා ව ලබාදීමේ ක‍්‍රමවේදයක් ඇති කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීති සංශෝධන් ගෙනෙනු ලැබේ''

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • සියලු රෝහල්, බෙහෙත් ශාලා සහ රසායනාගාර නියාමනය සඳහා නියාමන අධිකාරියක් පත් කිරීම

  "සියලූ රෝහල්, බෙහෙත් ශාලා සහ රසායනාගාර නියාමනය සඳහා ‘නියාමන අධිකාරියක්’ ස්ථාපනය කර ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය සේවාවන් පිළිගත් ප‍්‍රමිතීන් තුළ කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය නියාමන පරිසරයක් ඇති කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • හෙදි පුහුණු පාසල් වල තත්වය උපාධියක් දක්වා උසස් කිරීම

  "හෙදි පුහුණු පාසල්වල තත්ත්වය උපාධියක් දක්වා උසස් කිරීමට කටයුතු කෙරේ" අයවැය කතාව 2021: ''හෙද හා සාත්තු සේවා වෘත්තිය අධ්‍යාපනය පුලුල් කිරීම සඳහා හෙද විදුහල , උපාධි ප්‍රදානය කරන අධ්‍යාපන ආයතනයක් බවට උසස් කීරිමට යොජනා කරානවා.'' [17 පිටුව] මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • සෑම ග්‍රාම සේවා කොට්ඨාසයකටම එක් ජනමූල මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටු වීම

  ''සෑම ග‍්‍රාමසේවා කොට්ඨාසයකට ම එක් 'ජනමූල මධ්‍යස්ථානයක්' පිහිටුවනු ලැබේ''

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ජාතික දේශීය වෛද්‍ය සභාවක් සහ ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාවක් ලියාපදිංචි කිරීමට කටයුතු කිරීම

  "ජාතික දේශීය වෛද්‍ය සභාවක් සහ ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාවක් ලියාපදිංචි කිරීමට කටයුතු කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ''තරුණ ව්‍යාපාරික මාර්ගෝපදේශක මධ්‍යස්ථාන ක්‍රමයක් 'ආරම්භ කිරීම

  "ව්‍යාපාරික අවස්ථා හඳුනා ගැනීම, ව්‍යාපාරික ගැටලූ නිරාකරණය කර ගන්නා ආකාරය සහ වෙළෙඳපොළ අවස්ථා හඳුනා ගැනීම සහ පුළුල්කර ගැනීම පිළිබඳව අවශ්‍ය දැනුම දියුණු කර ගැනීම සඳහා ‘තරුණ ව්‍යාපාරික මාර්ගෝපදේශක මධ්‍යස්ථාන ක‍්‍රමයක් ’ තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ආරම්භ කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත. කෙසේ වෙතත්, අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ තීරණයක් හරහා තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ යෝජනාවක් ලෙස ඉදිරිපත් කළ 'Hope 4 Sri Lanka' නමින් ජාතික තරුණ සංවර්ධන වැඩසටහනකට අනුමැතිය හිමි වී ඇත. මෙම වැඩසටහන ජාතික තරුණ සේවා සභාව හරහා ක්‍රියාත්මක වන අතර සම්මුඛ පරීක්ෂණ මගින් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් නව්‍ය ව්‍යවසායකයින් ලෙස තෝරාගත් කණ්ඩායම් සඳහා දින පහක ව්‍යවසායක පුහුණුවක් ලබා දේ. මීට අමතරව USAID සමඟ අනුබද්ධ YouLead හි ශ්‍රී ලංකා ශාඛාව, නව ව්‍යවසායකයින් ලබා ගන්නා ණය සඳහා 60% ක බැඳුම්කරයක් ලබා දීමට එකඟ වී ඇත. (කැබිනට් තීරණ, 21 සැප්තැම්බර් 2021) මූලාශ්‍ර: 1. https://www.dailynews.lk/2021/07/20/local/254400/%E2%80%9Chope-4-sri-lanka%E2%80%9D-programme-produce-50000-entrepreneurs-annually

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • පුනර්ජීවන අරමුදල ආරම්භ කිරීම

  ''උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ජනතාවගේ ජීවනෝපාය මාර්ග සහ මූලික අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සවිබල ගැන්වීමට 'පුනර්ජීවන අරමුදලක්' ආරම්භ කෙරේ''

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • තරුණ මානව සම්පත් දත්ත බැංකුවක් ආරම්භ කීරීම

  "රාජ්‍ය අංශයේ, පෞද්ගලික අංශයේ හෝ විදේශීය රැුකියා අවස්ථාව සඳහා ගැළපෙන ශ්‍රී ලාංකේය තරුණයන් නිවැරදි ව හඳුනාගැනීම පහසු කිරීම පිණිස ‘තරුණ මානව සම්පත් දත්ත බැංකුවක්’ ආරම්භ කෙරේ. ඕනෑම තරුණයෙකුට අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා තම අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය සුදුසුකම් හා නිපුණතා ඇතුළත් ජීව දත්ත සටහනක් මෙම බැංකුවේ තැන්පත් කිරීමට අවස්ථාව සැලසේ. එය කාලානුරූප ව යාවත්කාලීනකිරීමේ අවස්ථාව ද ලබා දෙනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත. කෙසේ වෙතත්, මෙම පොරොන්දුව මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමේ ස්‍රී ලංකා ජාතික සභාවේ, 2017 වාර්ෂික වාර්තාවේ බලයක් ලෙස විස්තරාත්මකව සඳහන් කර ඇත. එනම්, 'මානව සම්පත් සංවර්ධනය සහ අදාළ ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ දත්ත බැංකුවක් නිර්මාණය කිරීම සහ පවත්වාගෙන යාම' පිළිබඳව යි. වත්මන් ජනාධිපති ධුර කාලය යටතේ මේ සම්බන්ධයෙන් තවමත් ප්‍රගතියක් දක්නට නොමැත. මූලාශ්‍ර: 1. වාර්ෂික වාර්තාව: (පිටුව 11) https://www.parliament.lk/uploads/documents/paperspresented/annual-report-national-human-resources-development-council-2017.pdf

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • යාපනයේ ‘නෙලුම් පොකුණ’ඉදි කිරීම

  ''නර්තන, නාට්‍ය සහ ප‍්‍රසංග පැවත්වීම, එම අංශවල පුහුණුවීම් සහ ඉගැන්වීම් සඳහා පහසුකම් සලසන නවීන පහසුකම්වලින් යුත් ”නෙළුම් පොකුණක් ̃ යාපනයේ ඉඳි කිරීම''

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • රැකියා ස්ථානය තුළ කාන්තාවන්ගේ සමාන අයිතිවාසකම් කඩවීම පිළිබඳවඅදාළ නිළධාරීන්ට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා වෙනම ඒකකයක් පොලිස් කොමිසම තුළ පිහිටුවීම

  "කාන්තාව සමාන අයිතිවාසිකම් ඇති තැනැත්තියක ලෙස නොසලකා නීතිය ක‍්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන්ට විරුද්ධ ව ද නොපමා ව විනය ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා වෙන ම ඒකකයක් පොලිස් කොමිසම තුළ පිහිටුවීමට කටයුතු කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • කෘෂිකාර්මික විද්‍යාලයක් ආරම්භ කිරීම

  ''කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ඥානය සහ නූතන තාක්ෂණික භාවිතයන් තරුණ තරුණියන්ට ලබාදීම සඳහා කෘෂිකාර්මික විද්‍යාලයක් ආරම්භ කෙරේ''

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • වතු ක්ෂේත‍්‍රය ම ආවරණය වන පරිදි කර්මාන්ත කලාපයක් ඇති කිරීම

  ''වතු ක්ෂේත‍්‍රය ම ආවරණය වන පරිදි නව කර්මාන්ත කලාපයක් ආරම්භ කරනු ඇත''

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ගේ වගකීම සඳහා සුදුසු අධිකාරියක් පිහිටු වීම

  "දැනට සමාජ සේවා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ වගකීම එම තැනැත්තන්ගේ ද සහභාගිත්වයෙන් යුත් සුදුසු අධිකාරියක් යටතට පවරනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ජේෂ්ඨ පුරවැසියන්ගෙන් සමන්විත ස්වේච්ඡ සේවා බලකායක් ආරම්භ කිරීම

  "හඳුනාගත් සුමට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සහ අනාගත පරම්පරාවට තම ජීවන අත්දැකීම් සහ රටේ ඉතිහාසය පිළිබඳ දැනුම ලබාදෙන වැඩසටහන් සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් දායක කර ගැනීම අරමුණු කර ගනිමින් ‘ස්වේච්ඡ සේවා බළකායක’ ආරම්භ කෙරේ'

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • වැඩහිටියන්ට ලබාදෙන දීමනාව රුපියල් 2500ක් දක්වා ඉහළ දැමීම

  "දැනට ලබා දෙන රුපියල් 2,000/-ක වැඩිහිටි දීමනාවෙන් කපා හැර ඇති රුපියල් 100/- ද නැවත් එක් කර මෙම දීමනාව රුපියල් 2,500/- දක්වා ඉහළ දැමීමට කටයුතු කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ජේෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා නිර්දේශිත ඖෂධ මිලදී ගැනීමේදී සහනාධාර ක්‍රමයක් ඇති කිරීම

  "අවුරුදු 65ට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා නිර්දේශිත ඖෂධ මිලදී ගැනීමේ දී සහනාධාර ක‍්‍රමයක් ඇති කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත. කෙසේ වෙතත්, රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව දැනටමත් රාජ්‍ය ඔසුසලෙන් ලබා ගත හැකි 5%ක වට්ටමක් ලබා දී ඇති අතර, එය වයස අවුරුදු 55ට වැඩි පුද්ගලයින්ට පමණක් සීමා නොවී, අවුරුදු 5ට අඩු පුද්ගලයින්ට සහ ගැබිණි කාන්තාවන් සඳහා ද හිමි වේ. රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ වෙබ් අඩවියෙන් මෙය නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. මූලාශ්‍ර: 1. https://www.spc.lk/

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • රාජ්‍ය සේවය සඳහා නව සේවා ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් හඳුන්වා දීම

  "ස්වාධීන රාජ්‍ය සේවයක් ඇති කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නව සේවා ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ට මාසික දීමනා රක්ෂණ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ට රැකියා අහිමිවන අවස්ථාවක දී නැවත රැකියාවක් සොයා ගන්නා තෙක් මාසික දීමනා රක්ෂණ ක‍්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සේව්‍ය දයකත්වය 12% සිට 15% දක්වා වැඩි කිරීම

  "අර්ථ සාදක අරමුදලේ සාමාජිකත්වය ඇති රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ සමස්ත සේවකයන් සඳහා සේවක අර්ධසාධක අරමුදලේ සේව්‍ය දායකත්වය 12% සිට 15% දක්වා වැඩි කර සේවක ඉතුරුම් වැඩි කිරීමට කටයුතු කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයෙකු රාජකාරි කාලය තුළ මියගිය විට වැන්දඹුවට සේවකයා විශ්‍රාම ලබන තෙක් සේව්‍යා විසින් වැටුප් ගෙවීම් අනිවාර්ය කිරීම් සඳහා නව නීති හඳුන්වා දීම

  "සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකත්වය ඇති රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයෙකු රාජකාරි කාලය තුළ මියගිය විට වැන්දඹුවට සේවකයා විශ‍්‍රාම ලබන තෙක් සේව්‍යයා විසින් වැටුප් ගෙවීම අනිවාර්ය කිරීම සඳහා නව නීති හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • රාජ්‍ය, අර්ධරාජ්‍ය, සංස්ථා සහ බැංකු නිලධාරීන්ට මුක්තිය හිමිවන පරදි අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිපාදන සැකසීම

  "රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය, සංස්ථා සහ බැංකු සේවයේ සියලූම ආයතනවල සද්භාවයෙන් යුක්තව රාජකාරීයේ යෙදෙන රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට මුක්තිය හිමිවන පරිදි අවශ්‍ය නීතිමය ප‍්‍රතිපාදන ඇති කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • රාජ්‍ය සේවයේ පහළම ශ්‍රේණි වලට අයත් සේවකයන් වෙනුවෙන් සනීපාරක්ෂක දීමනාවක් ලබා දීම

  "පළාත් පාලන සේවය ඇතුළු රාජ්‍ය සේවයේ පහළ ම ශ්‍රේණිවලට අයත් සේවකයන් වෙනුවෙන් සනීපාරක්ෂක දීමනාවක් ලබා දෙනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • අර්ධ රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා රුපියල් 2500 කින් වැටුප් වැඩි කිරීම

  "රජයේ සේවකයින්ට ගෙවා ඇති දැනට අර්ධ රාජ්‍ය අංශයට නොගෙවන රුපියල් 2500/-ක වැටුප් වැඩිවීම මෙම අංශයටත් ලබා දීමට කටයුතු කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • සාප්පු සහ කාර්යාල සේවක පනත වර්තමානයට ගැළපෙන අයුරින් සංශෝධනය කිරීම

  "සාප්පු සහ කාර්යාල සේවා පනත සේවක සුභසාධනයට හිතකාමී අයුරින් වර්තමානයට ගැළපෙන ආකාරයට සංශෝධනය කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත. කෙසේ වෙතත්, 2021 අංක 1 දරන, සාප්පු හා කාර්යාලීය සේවකයන් පිළිබඳව (සේවය හා වේතන විධිමත් කිරීමේ) (සංශෝධන) පනත, 2021 ජනවාරි 18 වන දින සිට, රැකියා කළ හැකි වයස; අවුරුදු දාහතරේ සිට අවුරුදු දහසය දක්වා වැඩි කිරීමට සංශෝධනය කරන ලදී. මූලාශ්‍ර: 1. https://www.parliament.lk/uploads/acts/gbills/english/6201.pdf

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • විශේෂ දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම විශේෂ දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට අමතර ව විශේෂ දායකත්ව විශ‍්‍රාම වැටුප් ක‍්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''රජයේ සේවකයන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රියාත්මක වූවත් ඇතැම් රාජ්‍ය සංස්ථා මෙන්ම පෞද්ගලික අංශය සඳහා ක්‍රියාත්මන වන්නේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ වරප්‍රසාද පමණයි.මේ අතර කෘෂිකරර්ම, ධීවර, කුඩා ව්‍යාපාර, ස්වයං රැකියා වැනි නිෂ්පාදන අංශවල හා සේවාවන්වල නියැලෙන්නන් මෙන්ම ඇඟළුම්, සංචාරක, වැවිලි, විදේශ රැකියාවල නිරතව විදේශ විනිමය උපයන අති බහුතරයකට විශ්‍රාම වැටුපක් හෝ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක නොවීම තුළ එම ජනතාවගේ සැදෑ සමය සඳහා ස්ථීර ආදායම් මාර්ග සීමා වී තිබෙනවා. එබැවින් ඔවුන් සඳහා දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට 2012 දී මා යෝජනා කළා. එ් අනුව, පොදු යහපත සඳහා වයස අවුරුදු 65 පසු විශ්‍රාම වැටුපකට හිමිකම ලබන දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට යෝජනා කරනවා.'' [46 පිටුව] මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • විශ්‍රාම යාමේදී ලබාදෙන පාරිතෝෂිත දීමනාව සඳහා දැනට අය කරන 24% බද්ධ 15% දක්වා අඩු කිරීම

  "විශ‍්‍රාම යමේ දී ලබාදෙන පාරිතෝෂිත දීමනාව සඳහා දැනට අය කරන 24% බද්ධ 15% දක්වා අඩු කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • සේවකයන්ගේ අදායම් බදු ප්‍රතිශතය අඩු කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කිරීම

  "දැනට මෙම අංශයේ රැකියාවල නියුක්ත සේවකයන්ගේ ආදායම් බදු ප‍්‍රතිශතය 2014 පැවති ප‍්‍රමාණයට අඩු කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • විශ්‍රාම වැටුප් අයිතිය නොමැති බැංකු සේවකයන්ට විශ්‍රාම වැටුප් අයිතිය ලබා දීම

  "පැරණි රාජ්‍ය බැංකු සේවකයන් සඳහා ලබා දෙන විශ‍්‍රාම වැටුප නව සේවකයන්ට ද ලබා දීමට පියවර ගන්නා අතර එම හිමිකම නොමැති අනෙකුත් බැංකුවල සේවකයින්ට ද විශ‍්‍රාම වැටුප් අයිතිය ලබා දෙනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • යම් අයෙකු සේවයට එක් වූ දිනයේ සිට සතියක් ඇතුළත කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට වාර්තා කිරීම අනිවාර්ය කිරීම

  "යම් අයෙකු සේවයට එක් වූ දින සිට සතියක් ඇතුළත කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට වාර්තා කිරීම අනිවාර්ය කෙරේ. එමගින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පැහැර හැරීම වළක්වන අතර සේවකයාට හිමි වෘත්තීය අයිතිය සුරක්ෂා කොට සුභසාධන පහසුකම්වල අදාළ කටයුතු පහසු කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • සේවක අර්ථසාධක මුදලින් ණය ලබාදීම සහ අවුරුදු 55 න් පසුව එම පාර්තෝෂිත මුදල් ලබා ගැනීම පහසු කිරීම සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා තම බැංකු ගිණුමට මුදල් බැර කිරීමේ ක්‍රම වේදයක් හඳුන්වා දීම

  " සේවක අර්ථසාධක අරමුදලින් ණය ලබා දීම සහ අවුරුදු 55න් පසුව එම පාරිතෝෂික මුදල් ලබාගැනීමේ ක‍්‍රමවේදය තව දුරටත් පහසුකරමින් අන්තර්ජාලය හරහා තම බැංකු ගිණුමට මුදල් බැර කිරීමේ ක‍්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ''ලක් ව්‍යවසායක හරසර'' නමින් පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන ඇගයීමට සම්මාන උළෙලක් වාර්ෂිකව පැවැත්වීම

  "වාර්ෂිකව ලබාදෙන රැකියා ප‍්‍රමාණය, සේවක වැටුප් සහ වරප‍්‍රසාද සේවකයන්ගේ රැකියා වෘත්තිය ආදී නිර්ණායක මත පදනම්ව පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන ඇඟයීමට ‘ලක් ව්‍යවසායක හරසර’ නමින් රාජ්‍ය සම්මාන උළෙලක් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට සහ විදේශ රටවල ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට තීරුබදු රහිත වාහන බලපත්‍රයක් ලබා දීම

  "වසරකට ඩොලර් 50,000/- බැගින් වසර 10ක් ශ‍්‍රී ලංකාවට විදේශ විනිමය අඛණ්ඩ ව එවන විදේශගත ශ‍්‍රමිකයින් හෝ විදේශ රටවල ජීවත්වන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට තීරුබදු රහිත වාහන බලපත‍්‍රයක් ලබා දෙනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • විදේශගතව සේවය කරන්නන්ට දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "වසර 06කට වඩා වැඩි කාලයක් විදේශගත ව සේවය කරන්නන්ට දායකත්ව විශ‍්‍රාම වැටුප් ක‍්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''රජයේ සේවකයන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රියාත්මක වූවත් ඇතැම් රාජ්‍ය සංස්ථා මෙන්ම පෞද්ගලික අංශය සඳහා ක්‍රියාත්මන වන්නේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ වරප්‍රසාද පමණයි.මේ අතර කෘෂිකරර්ම, ධීවර, කුඩා ව්‍යාපාර, ස්වයං රැකියා වැනි නිෂ්පාදන අංශවල හා සේවාවන්වල නියැලෙන්නන් මෙන්ම ඇඟළුම්, සංචාරක, වැවිලි, විදේශ රැකියාවල නිරතව විදේශ විනිමය උපයන අති බහුතරයකට විශ්‍රාම වැටුපක් හෝ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක නොවීම තුළ එම ජනතාවගේ සැදෑ සමය සඳහා ස්ථීර ආදායම් මාර්ග සීමා වී තිබෙනවා. එබැවින් ඔවුන් සඳහා දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට 2012 දී මා යෝජනා කළා. එ් අනුව, පොදු යහපත සඳහා වයස අවුරුදු 65 පසු විශ්‍රාම වැටුපකට හිමිකම ලබන දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට යෝජනා කරනවා.'' [46 පිටුව] මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • විදේශ රටවල දී අනතුරට ලක්වන්නන්ට හිමි වන්දි ලබාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දීම

  "විදේශ රටවල දී විවිධ අනතුරුවලට ලක්වන්නන්ට හිමි වන්දි ලබාගැනිමේ ක‍්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය ප‍්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • සමාජ ව්‍යවසාය සංවර්ධන කේන්ද්‍රයක් පිහිටුවීම

  "සමාජ ව්‍යවසායකයන් යනු විවිධ සමාජ සහ ආර්ථික ගැටලූ විසඳීම සඳහා භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යාපාර තුළි න් ම විසඳුම් ලබා දෙන නව්‍යකරණශීලී ව්‍යවසායකයන්ය. ශී‍්‍ර ලංකාවේ එවැනි සමාජ ව්‍යවසායකයින් දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය රාජ්‍ය ප‍්‍රතිපත්ති සකස් කර සමාජ ව්‍යවසාය සංවර්ධන කේන්ද්‍රයක් ඇති කිරීමට කටයුතු කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • වර්තමාන දේශීය ආදායම් පනත නව බදු නීතියක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම

  "දැනට ක‍්‍රියාත්මක වන දේශීය ආදායම් පනත වෙනුවට නව බදු පනතක් ගෙන එන අතර නිතර නිතර වෙනස් නොවී වසර කීපයක් අඛණ්ඩ ව පවතින සරල මිත‍්‍රශීලී නව බදු ක‍්‍රමයක් ස්ථාපනය කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • පවත්නා ක්‍රමය ප්‍රතිස්ථාපනය කරමින්,වාර්ෂික වාහන ලියාපදිංචිය සහ වාර්ෂික සේවා ගාස්තු ආවරණය කිරීම සදහා සරල බදු ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "වාහන ලියාපදිංචිය හා වාර්ෂික සේවා ගාස්තු සඳහා අය කරනු ලබන විවිධ බදු හා ගාස්තු අහෝසි කර සරල ක‍්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සහ ළමා ඉතුරුම් තැන්පතු මත පනවා ඇති රඳවා ගැනීමේ බදු අහෝසි කිරීම

  "විශ‍්‍රාමික, ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සහ ළමා ඉතුරු කිරීමේ ගිණුම් මත පනවා ඇති රඳවාගැනීමේ බදු අහෝසි කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • 'ජාතික සංවර්ධන බැංකුව' නමින් නව බැංකුවක් ස්ථාපනය කිරීම

  "ආනයන අපනයන අංශය, ඉදිකිරීම් ක්ෂේත‍්‍රය, සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සහ කෘෂිකර්මය වැනි අංශ දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සහන පොළී ණය දීර්ඝ කාලීන ගෙවීමේ පදනමක් යටතේ ලබා දිය හැකි නව ක‍්‍රමවේදයන් සහිත 'ජාතික සංවර්ධන බැංකුව' නමින් නව බැංකුවක් ස්ථාපනය කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ගොවීන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රම හඳුන්වා දීම

  "ගොවි විශ‍්‍රාම වැටුප නැවත ස්ථාපනය කෙරේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''සමෘද්ධිලාභීන්, ගොවි හා ධීවර විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම් සඳහා වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන.50කට අධික මුදලක් අයවැය මගින් සලසනු ලැබුවද, ඔවුන්ගේ විශේෂ අවශ්‍යතාවයන් හා සැදෑසමය සඳහා ප්‍රමාණවත් ආදායමක් ලැබෙන ඉතිරිකිරීම් ක්‍රමයක් සකස් වී නැහැ.'' [9 පිටුව] මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • බීජ ආනයනය කිරීම සඳහා සම්මත සහතිකයක් අනිවාර්ය කිරීම

  "ශ්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනය මගින් ආනයන බීජවල ප‍්‍රමිතිය තහවුරු කිරීම සඳහා ප‍්‍රමිති සහතිකයක් නිකුත් කිරීම අනිවාර්ය කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • බීජ බැංකුවක් ස්ථාපනය කිරීම

  "බීජ සුරක්ෂිතතාව සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ 'බීජ බැංකුවක්' ස්ථාපනය කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • කුරුඳු නිස්සාරණය හා සකස් කිරීම සඳහා තාක්ෂණික පුහුණු පාඨමාලාවක් හඳුන්වා දීම

  "කුරුඳු තැලීම සහ සැකසීම නිසි ගෞරවයක් සහිත රැුකියාවක් බවට පත් කිරීම සඳහා පිළිගත් ආයතනයකින් NVQ සහතිකය සඳහා වන ශිල්පීය ශ්‍රේණි පාඨමාලාවක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ඔළුවිල් වරාය ප්‍රධාන ධීවර වරායක් බවට පත් කිරීම

  "ඔළුවිල් වරාය මහා පරිමාණ ධීවර යාත‍්‍රා මෙහෙයවිය හැකි සියලූ පහසුකම් සහිත ප‍්‍රධාන ධීවර වරායක් බවට පත් කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ධීවර කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන්ට පොලී රහිත ණය ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "මත්ස්‍ය අස්වනු ආරක්ෂිත ව වෙරළට රැුගෙන ඒම, ආරක්ෂිත ගොඩබෑම, ප‍්‍රවාහනය සහ කල්තබා ගැනීමේ ක‍්‍රමවේද දියුණු කිරීම සඳහා පොලී රහිත ණය මුදලක් ධීවර අමාත්‍යාංශය හරහා ලබාදෙනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • කර්මාන්තපුර, නිදහස් වෙළඳ කලාප සහ නිදහස් වරාය 50ක් පිහිටුවීම

  "අපනයනය ආශ‍්‍රිත නිෂ්පාදන ක‍්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ආර්ථික කොරිඩෝවල සහ කොළඹ, හම්බන්තොට නාවික සහ ගුවන් කේන්ද්‍ර ආශි‍්‍රතව සියලූ පළාත් ආවරණය වන පරිදි කර්මාන්තපුර, නිදහස් වෙළෙඳ කලාප සහ නිදහස් වරාය 50ක් පිහිටුවනු ලැබේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''අපනයනය ආශ‍්‍රිත නිෂ්පාදන ක‍්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ආර්ථික කොරිඩෝවල සහ කොළඹ, හම්බන්තොට නාවික සහ ගුවන් කේන්ද්‍ර ආශි‍්‍රතව සියලූ පළාත් ආවරණය වන පරිදි කර්මාන්තපුර, නිදහස් වෙළෙඳ කලාප සහ නිදහස් වරාය 50ක් පිහිටුවනු ලැබේ.'' [11 පිටුව] මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • නිදහස් වෙළඳ කලාපවල සිදුකළ යුතු හා නොකළ යුතු දේ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි නීතිමය ප්‍රතිපාදන පනතක් මගින් දැක්වීම

  "නිදහස් වෙළෙඳ කලාප සහ කර්මාන්තපුරවල සිදුවිය යුතු කාර්යයන් නිවැරදි ව සහ පහසුවෙන් කර ගැනීමටත්, නොවිය යුතු දේවල් සිදුවීම වැළැක්වීමටත් අවශ්‍ය පැහැදිලි නීතිමය ප‍්‍රතිපාදන පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් සම්පාදනය කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • සංචාරක කර්මාන්තය ආශ්‍රිතව මධ්‍යම අන්තර්ජාල මෘදුකාංග පද්ධතියක් සහ සියලූ සංචාරක ස්ථාන සඳහා ස්වයංක‍්‍රීය ඇතුළුවීම දොරටු ක‍්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "අන්තර්ජාලය හරහා හෝටල් වෙන් කිරීම, ප‍්‍රවාහන පහසුකම්, මාර්ගෝපදේශකයින්, අභ්‍යන්තර ගුවන් ප‍්‍රවේශ පත‍්‍ර සහ ඇතුළුවීමේ ප‍්‍රවේශ පත‍්‍ර ලබාගත හැකිවන ආකාරයට මධ්‍යම අන්තර්ජාල මෘදුකාංග පද්ධතියක් සහ සියලූ සංචාරක ස්ථාන සඳහා ස්වයංක‍්‍රීය ඇතුළුවීම දොරටු ක‍්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ සේවකයන්ගේ වෘත්තීය අයිතිවාසකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඔවුන්ට බලපන් කම්කරු නීති සංශෝධනය කිරීම

  "හෝටල් ක්‍ෂේත‍්‍රයේ වැඩකරන සේවකයින්ගේ රැුකියාව අඛණ්ඩ ව පවත්වාගෙන යාම සහ අනෙකුත් වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඔවුන්ට බලපාන කම්කරු නීිති සංශෝධන කිරීමට කටයුතු කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • තට්ටු නිවාස සඳහා පනවා ඇති 15% වැට් බද්ද ඉවත් කිරීම

  "තට්ටු නිවාස මත පනවා ඇති 15% වැට් බද්ද ඉවත් කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • කන්තලේ සහ අනෙකුත් සීනි කර්මාන්තශාලා නැවත විවෘත කිරීම

  "වසා දමා ඇති කන්තලේ ඇතුළු සියලූ ම සීනි කර්මාන්තශාලා නොපමා ව ආරම්භ කිරීමට කටයුකු කරන අතර අවශ්‍යතාව පරිදි නව කර්මාන්ත ශාලා ඉදිකිරීමට පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය දිරි ගැන්වීම් ලබා දෙනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • රථවාහන වැරදි සම්බන්ධයෙන් අයකරන දඩ මුදල් පහසුවෙන් ගෙවීම සඳහා ඩිජිටල් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෙවීමේ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "රථවාහන වැරදි සම්බන්ධයෙන් අයකරන දඩ මුදල් පහසුවෙන් ගෙවීම සඳහා ඩිජිටල් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගෙවීම් ක‍්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • රාජ්‍ය අංශයේ සියලු මිලදී ගැනීම් සඳහා විද්‍යුත් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීම

  "දූෂණයෙන් තොර විනිවිදභාවයෙන් යුක්තව රාජ්‍ය අංශයේ සියලූ මිලදී ගැනීම් සඳහා විද්‍යුත් ක‍්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ජල සහ විදුලි භාවිතය, මාර්ග තදබදය සහ ආපදා තත්වයන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ඩිජිටල් තාක්ෂණික පාලක මධ්‍යස්ථාන සහිත ඩිජිටල් නගර ඇති කිරීම

  "ජල සහ විදුලි භාවිතය, මාර්ග තදබදය සහ ආපදා තත්ත්වයන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ඩිජිටල් තාක්ෂණික පාලක මධ්‍යස්ථාන සහිත ඩිජිටල් නගර ඇති කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • Business Process Outsourcing (BPO) සහ Knowledge Process Outsourcing (KPO) 2025 වනවිට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන තුනක වටිනාකමක් සහිත සේවාවක් බවට පත් කිරීමට කටයුතු කිරීම

  "Business Process Outsourcing (BPO) සහ Knowledge Process Outsourcing (KPO) සේවාවන් 2025 වනවිට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 3 ක අපනයන වටිනාකමක් සහිත සේවාවක් බවට පත්කිරීමට සැලසුම් කෙරේ.''

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • කොළඹ, හම්බන්තොට, යාපනය, ත්‍රිකුණාමලය යන නගර සිවුමහ වාණිජ නගර ලෙස වර්ධනය කිරීම

  "කොළඹ, හම්බන්තොට, යාපනය, ත‍්‍රිකුණාමලය යන සිව්මහ වානිජ නගරයන් වරාය සහ ගුවන්තොටුපොළ සහිත නගර නිසා ඒවා ආර්ථික කොරිඩෝ නමයෙහි ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සහසම්බන්ධීකරණය මධ්‍යස්ථාන ලෙස ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • කොළඹ ආශ්‍රිතව 'නව නාගරික දුම්රිය පද්ධතියක්' ස්ථාපනය කිරීම

  "අලූත් කොළඹ නගරය ආශ‍්‍රිත උපනාගරික පද්ධතීන් හා යා කරමින් දැනට භාවිත කරන සාමාන්‍ය දුම්රිය පද්ධතිය මගී හිතකාමී ආකාරයට වැඩි දියුණු කර, කොළඹ ආශ‍්‍රිත ව 'නව නාගරික දුම්රිය පද්ධතියක්' ස්ථාපනය කෙරේ. "

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • මහනුවර සිට නුවර එළියට අධිවේගී මාර්ගයක් ඉදිකිරීම පිළිබඳව ශක්‍යතාවය සළකා බැලීම

  "මහනුවර සිට නුවරඑළියට අධිවේගී මාර්ගයක් ඉදිකිරීම පිළිබඳ ශක්‍යතාව සලකා බැලීම"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ජල මාර්ග ප්‍රවාහන සේවයක් ආරම්භ කිරීම

  "වැල්ලවත්ත දුම්රිය ස්ථානය ආශ‍්‍රිතයේ සිට බත්තරමුල්ල දක්වා දිවෙන ජලමාර්ග ප‍්‍රවාහන සේවාවක් ආරම්භ කිරීම සහ 2013 දි අප ආරම්භ කළ සංචාරක ජලමාර්ග ප‍්‍රවාහන සේවය ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමටත් කටයුතු කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ඕනෑම බස් රථයක භාවිතා කළ හැකි ඊ- ප්‍රවේශපත්‍ර (e-ticketing system) ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "ඕනෑම බස් රථයක භාවිත කළ හැකි ඊ-ප‍්‍රවේශපත‍්‍ර ක‍්‍රමයක් ක‍්‍රමයක් අප හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • විදුලි දුම්රිය පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට කටයුතු කිරීම

  "පානදුර - කොළඹ - වේයන්ගොඩ, රාගම - කටුනායක - මීගමුව සහ මරදාන - හෝමාගම යන දුම්රීය සේවා සඳහා විදුලි දුම්රීය පද්ධතියක් හඳුන්වාදීමට කටයුතු කර සාමාන්‍ය දුම්රීය සේවාවට අමතරව සුඛෝපභෝගී කාර්යාලීය දුම්රිය සේවයක් ආරම්භ කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කිරීම සහ ආසන වෙන්කිරීම සඳහා ඔන්ලයින් සේවාවක් සහ ඊ ප්‍රවේශ පත්‍ර ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම

  "දුම්රිය සේවාව නවීකරණය සඳහා නූතන තාක්ෂණික ක‍්‍රමවේද සහ ඩිජිටල්කරණය හඳුන්වා දෙමින් දුම්රීය ප‍්‍රවේශපත‍්‍ර නිකුත් කිරීම සහ ආසන වෙන් කිරීම සඳහා ඔන්ලයින් සේවාවක් සහ ඊ-ප‍්‍රවේශපත‍්‍ර සහ ස්වංක‍්‍රීය ඇතුළුවීමේ-පිටවීමේ දොරටු ක‍්‍රමයක් ද හඳුන්වා දෙනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • කොළඹ, හම්බන්තොට, ත්‍රිකුණාමලය සහ කන්කසන්තුරේ වරායවලට දුම්රිය මගින් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් වර්ධනය කිරීම

  "කොළඹ - කටුනායක සහ හම්බන්තොට - මත්තල ගුවන් හා නාවික මගී සහ භාණ්ඩ ප‍්‍රවාහන මධ්‍යස්ථාන දෙකක් ලෙස සංවර්ධනය කෙරෙනු ඇත"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • කොළඹ- කටුනායක සහ හම්බන්තොට - මත්තල ගුවන් හා නාවික මගී සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථාන දෙකක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම

  "දේශීය සහ විදේශීය ආයෝජකයන්ට නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීම සඳහා කොළඹ - කටුනායක සහ හම්බන්තොට - මත්තල කලාප දෙකෙහි නිදහස් ආයෝජන කලාප දෙකක් ආරම්භ කරන අතර මෙම කලාපවල ප‍්‍රමුඛතාව මධ්‍ය පරිමාණ දේශීය ව්‍යවසායකයින්ට ලබාදීමට කටයුතු කරනු ලැබේ"

  අයවැය කතාව 2021: ''කොළඹ හා හම්බන්තොට වරායන් කේන්ද්‍රකොට ගෙන ජාත්‍යන්තර වෙළදාමේ භාණ්ඩ තොග හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන (Commodity Trading Hub) වශයෙන් බන්ධිත ගුදම් (Bonded Warehouse) පහසුකම් සඳහා ආයෝජන දිරිගැන්වීමට එවැනි අක්වෙරළ (Offshore) ව්‍යාපාර ආශ්‍රිත ගුදම් පහසුකම් සඳහා කුලී බදු සහන දීමටද යෝජනා කරනවා.'' [11 පිටුව] මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • කොළඹ වරායෙහි නැගෙනහිර පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් නොපමාව ආරම්භ කිරීම

  "කොළඹ වරායේ ප‍්‍රතිඅපනයන බහාලුම් පර්යන්ත ප‍්‍රමාණය ඉහළ නංවන ජාත්‍යන්තර මගී පර්යන්තයක් අලූතින් ආරම්භ කර දැනට මෙහෙයුම් නොකරන නැගෙනහිර පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් නොපමා ව ආරම්භ කර එහි ඉතිරී කොටස නොපමා ව ඉදිකරනු ඇත"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • දුම්රිය මාර්ග ආශ්‍රිතව බහාලූ මද්‍යස්ථාන තුනක්, පෑළියගොඩ, වේයන්ගොඩ සහ රත්මලානේ ස්ථාපනය කිරීම

  "ප්‍රධාන මාර්ගවල බහාලූ ප‍්‍රවාහනය නිසා ඇතිවන මාර්ග තදබදයත් එම තදබදය වැලැක්වීම සඳහා පනවා ඇති සීමාවන් නිසාත් බහාලූ ප‍්‍රවාහනයට ඇතිවන ප‍්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීමටත් දුම්රිය මාර්ග ආශ‍්‍රිත ව බහාලූ මධ්‍යස්ථාන තුනක් පෑළියගොඩ, වේයන්ගොඩ සහ රත්මලානේ නොපමාව ස්ථාපනය කිරීමට කටයුතු කෙරෙනු ඇත"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • මත්තල ගුවන් තොටුපලේ සහය ගුවන් පථය සහ භාණ්ඩ පර්යන්තයක් ඉදිකිරීමට කටයුතු කිරීම

  "ජාත්‍යන්තර ගුවන් සමාගම් සමඟ සාකච්ඡුා කර මත්තල ගුවන් තොටුපොළේ ගුවන් මෙහෙයුම් ආරම්භ කරන අතර මත්තල ගුවන්තොටුපොළේ සහය ගුවන් පථය සහ භාණ්ඩ පර්යන්තයක් ඉදිකිරීමට කටයුතු යොදනු ලැබේ "

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ත්‍රිකුණාමලයේ පවතින තෙල් ටැංකි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

  "ත‍්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි ප‍්‍රතිසංස්කරණය කර භාවිතයට ගනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත. කෙසේ වෙතත්, 2021 ජූනි වන විට, ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ගබඩා සංකීර්ණයේ ටැංකි 24ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සහ ටැංකි නැංගුරම් ජැටියේ සිට නල මාර්ග දෙකක් ආශ්‍රිත පහසුකම් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ සමුච්චිත භෞතික ප්‍රගතිය 0% වන අතර එය 'ඉලක්කයෙන් විශාල වශයෙන් අපගමනය වී ඇත'. (විශාල හා මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය දෙවන කාර්තුව - වසර 2021, පිටුව 38)

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  30-Jun-21

 • කැලණිතිස්ස බලාගාරය ස්වාභාවික ගෑස් ටර්බයින් ආශ්‍රිත බලාගාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම

  "කැලණිතිස්ස බලාගාරය නොපමා ව ස්වභාවික ගෑස් ටර්බයින් ආශ‍්‍රිත බලාගාරයක් බවට පත් කිරීම"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ගංවතුර පාලන යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කමිටුවක් පත් කෙරේ

  "ගංවතුර පාලනය කිරීම සඳහාත්, ජල ඌන ප‍්‍රදේශවලට ගෙනයාම සඳහාත් ගබඩා කිරීම, පොම්ප කිරීම, නව ඇල මාර්ග සහ නල මාර්ග සහිත ක‍්‍රමවේදයක් පිළිබඳ වර්ෂයක් තුළ අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීමට විෂය ප‍්‍රාමාණිකයින් ගෙන් සැඳුම්ලත් කමිටුවක් පත්කරන අතර එම වැඩසටහන 2025 ට පෙර ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • 'ආපදා කළමනාකරණ අධිකාරිය ආයතනිකකරණය කිරීම

  "ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයට අවශ්‍ය පහසුකම් මෙන්ම අවශ්‍ය සම්පූර්ණ නීතිමය බලයත් ලබාදීම සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සහ ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය ඒකාබද්ධකර ආපදා කළමනාකරණ අධිකාරියක් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය යටතට පත්කෙරේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • 'ජාතික ආපදා දත්ත ගබඩාවක්' හඳුන්වා දීම

  ''ආපදාවන්ට ලක් වූ ප‍්‍රදේශ, නිතර ආපදාවට ලක්වන සහ ආපදා අවදානම සහිත ප‍්‍රදේශ, පුද්ගලයින්, ගොඩනැගලි, ව්‍යාපාර සහ කෘෂි ඉඩම් ආදි සියලූ තොරතුරු ඇතුළත් ‘ජාතික ආපදා දත්ත ගබඩාවක්’ගොඩනගනු ඇත"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත. කෙසේ වෙතත්, ජාතික ආරක්ෂාව, ස්වදේශ කටයුතු සහ ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ විශේෂ ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස ජාතික ආපදා දත්ත ගබඩාවක් පවත්වා ගෙන යාම ලැයිස්තුගත කර ඇත. ආපදා තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතියේ පරමාර්ථය වන්නේ ස්වභාවික හා මිනිසා විසින් සිදු කරන ලද විපත් නිසා සිදුවන පාඩු පිළිබඳ දත්ත ක්‍රමානුකූලව එකතු කිරීම, ලේඛනගත කිරීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා ආයතනයක් තුළ තිරසාර වැඩපිළිවෙළක් සැකසීමයි. දැනට ශ්‍රී ලංකාව Desinventar හි පැතිකඩක් පවත්වාගෙන යන අතර එය 2011 ජනවාරි 05 වන දින හඳුන්වා දුන් UNDP සමඟ සහයෝගයෙන් ආපදා තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතියකි. එය 1974 සිට මේ දක්වා අතීත ආපදා සිදුවීම් පිළිබඳ දත්ත ගබඩාවකි. මූලාශ්‍ර: http://www.desinventar.lk/

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • සමුද්‍ර දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් ඇති කිරීම

  "ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම නිසා දැනට ලංකාවට අයත් සහ ඒ අවට මුහුදු තීරයට සහ මුහුදු පත්ලට සිදු වී ඇති හානිය නිසා සාගර සම්පත්වලට සිදුවන විනාශය වළක්වා ගැනීම සඳහා සමුදුරු පවිත‍්‍රතා වැඩසටහනක් ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ."

  අයවැය කතාව 2021: ''එක්වරක් භාවිතාකර ඉවතලන (single use) පොලිතීන් හා ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන වලින් පරිසරයට සිදුවන හානී අවම කළ යුතුයි. වීදුරු හා පරිසර හිතකාමී සෞඛ්‍යාරක්ෂිත අමුද්‍රව්‍ය හා දිරාපත්වන අමුද්‍රව්‍ය භාවිතය වැඩි කිරීම සඳහා ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදනය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය අනිවාර්ය විය යුතුයි. පොලිතීන් හා ප්ලාස්ටික් කළමනාකරණය පරිසර සංවේදීව ඉටුකිරීම සඳහා ඉවතලද පොලීතීන් හා ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය අවම කිරීමට එක්වරක් භාවිතකර ඉවතලන (single use) පොලීතීන් හා ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන 2021.01.01 දින සිට තහනම් කිරීමට, යෝජනා කරනවා.''[45 පිටුව] ''අවිධිමත් මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් මෙන්ම නාගරීකරණය හා කාර්මිකරණයත් නිසා රටෙහි ගංගා පද්ධතිය දූෂණය වෙමින් පවතිනවා. පොලීතින්, ප්ලාස්ටික්, මලඅපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම්, කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය මෙන්ම පාංශු ඛාදනය හේතුවෙන් ගංගා ජලයට අපද්‍රව්‍ය මුසුවීම පාරසරික තර්ජනයක් වී තිබෙනවා. එබැවින්, අවිධිමත් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම් වැලැක්විමේ සහ නියමිත සංරක්ෂණ කොන්දේසින්ට අනුගත වූ විධිමත් ක්‍රමවේදයක් තුළ වැලි ගොඩදැමීම නියාමනය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 200ක අතිරේක ප්‍රතිපාදනයක් වෙන් කිරීමට යෝජනා කෙරේ.'' [45 පිටුව] මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත.

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  12-Oct-21

 • ජාතික වන වැස්ම 30% ක් දක්වා ඉහළ දැමීම

  "භූමි පරිභෝජන ප‍්‍රතිපත්ති හා ජල කළමණාකරන ප‍්‍රතිපත්ති වල තිරසාර බව තහවුරු කරන අතරතුරම ජාතික වන වැස්ම 30% දකවා ඉහළ දැමීමට ක‍්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබේ. ඒ සඳහා යලි වන වගාවන් සිදු කිරීමට සුදුසු පරිසර නිසියාකාරව හඳුනා ගැනීමට නිශ්චිත ක‍්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබේ"

  මෙම පොරොන්දුවේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් පොදු අවකාශයේ සොයාගන්නට නැත. කෙසේ වෙතත්, කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් විසින් ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව, "සංරක්‍ෂිත සහ රක්ෂිත වනාන්තර හැර වන සංරක්ෂණ ජනරාල්ගේ පාලනය යටතේ ඇති අවශේෂ කෑලෑවලින් කෑලෑ නොවන ඉඩම් ඵලදායී ආර්ථික කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීම පිණිස ක්‍රියා පටිපාටියක් හඳුන්වා දී ඇත (කැබිනට් තීරණ, 26 ඔක්තෝබර් 2020) 2020 නොවැම්බර් 04 වන දින නිකුත් කරන ලද MWFC/1/2020 චක්‍රලේඛය මගින් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට මෙම ඉඩම් වන සතුන්ට සහ වනාන්තරවලට කිසිදු හානියක් නොවන පරිදි ආර්ථික හා වෙනත් ඵලදායි අරමුණු සඳහා භාවිතා කිරීමට පමණක් ප්‍රතිපාදන සලසා ඇත. කිසිදු පනතක් යටතේ ප්‍රකාශයට පත් නොකළ වනාන්තර ප්‍රදේශ (කැලෑ පනත, සත්ව හා වෘක්ශලතා ආරක්ශක පනත, ජාතික උරුම වනභූමි පනත) එහෙත් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විෂය පථයට අයත් වන ප්‍රදේශ "අනෙකුත් රාජ්‍ය වනාන්තර" ලෙස සැලකේ. මූලාශ්‍ර: https://msdw.gov.lk/files/resources/management-of-other-state-forests.pdf

  more
  තොරතුරක් නොමැත

  04-Nov-20

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.