සිංහල தமிழ் English
Loading
Quiz-icon-v2

Take Quiz

step 1

1. 9වන (වත්මන්) පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩුපක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයාගේ නම කුමක් ?

step 2

2. 2012 ජන හා නිවාස සංගණනයට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ අඩුම ජන ගහනය සහිත පළාත කුමක් ද?

step 3

3. ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි පලාත් අතුරින් භූගෝලීය වශයෙන් විශාලතම පළාත කුමක් ද?

step 4

4. ශ්‍රී ලංකාවට පළාත් සභා ක්‍රමය හඳුන්වා දීමට පාදක වූ 13වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත කරන ලද්දේ කුමන වසරේ දී ද?

step 5

5. රජයේ නිවේදන සහ රජයේ කටයුතු පිළිබඳ ජනතාවට දැනුම්දීම සඳහා මුද්‍ර‍ණය කරන නිල ලියවිල්ල කුමක්ද? at is the official document that is published to announce government notices and government matters to the public?

Quiz-icon-v2

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.