සිංහල தமிழ் English
Loading
Quiz-icon-v2

Take Quiz

step 1

1. නවවන (වත්මන්) පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?

step 2

2. 9 වන (වත්මන්) පාර්ලිමේන්තුව තුල මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් කොපමණ මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවක් පත්ව තිබේ ද?

step 3

3. සිය ධූරය දරන අතරතුර ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයන්ට ලක් වූ විධායක ජනාධිපතිවරුන් දෙදෙනා නිවැරදිව දැක්වෙන පිළිතුර කුමක් ද?

step 4

4. ආණ්ඩුවට අයත් නොවන පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින විෂාලතම දේෂපාලණ පක්ෂය හැඳින්වීමට භාවිතා කරන පාරිභාෂිත වචනය කුමක් ද?

step 5

5. පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමක් සඳහා එක් මන්ත්‍රීවරයෙකුට සහභාගී වීමේ දීමනාව ලෙස රජය මඟින් කොපමණ මුදලක් ගෙවනු ලබන්නේ ද?

Quiz-icon-v2

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.