සිංහල தமிழ் English
Loading
Quiz-icon-v2

Take Quiz

step 1

1. ශ්‍රී ලංකාවේ විධායක ජනාධිපති ධූරය සඳහා තේරී පත් වීමට සම්පූර්ණ කල යුතු අවම වයස් සීමාව කොපමණ ද?

step 2

2. පාර්ලිමේන්තු කාර්යය පටිපාටිය බිඳ වැටී ඇතැයි මණ්ත්‍රීවරය‍ෙකුට හැඟෙන විට ඊට මූලාසනයේ අවදානය යොමු කිරීමට ගත හැකි සුදුසු ම ක්‍රියා මාර්ගය කුමක් ද?

step 3

3. 9 වන (වත්මන්) පාර්ලිමේන්තුව තුල ත්‍රිකුණාමලේ දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් කොපමණ මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවක් පත්ව තිබේ ද?

step 4

4. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පක්ෂ නායකයා කවුරුන් ද?

step 5

5. 9 වන (වත්මන්) පාර්ලිමේන්තුව තුල කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් කොපමණ මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවක් පත්ව තිබේ ද?

Quiz-icon-v2

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.