සිංහල தமிழ் English
Medium_marikkar

எஸ்.எம். மரிக்கார்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கொழும்பு மாவட்டம்

777886665 / 112572422 [email protected]

சுருக்கம்

#17

மொத்த தரவரிசை

#9

கட்சி தரவரிசை

118

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
283-01 (2021-05-04) Adjournment Motion Type 2 Page 93
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
282-10 (2021-04-08) Written Question - Supplementary Question Page 19
282-10 (2021-04-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 22
282-10 (2021-04-08) Written Question - Supplementary Question Page 19
282-10 (2021-04-08) Written Question Page 17
282-05 (2021-03-25) Point of Order- Technical/Procedural
Page 48
282-05 (2021-03-25) Oral Contribution Page 47
282-05 (2021-03-25) Adjournment Motion Type 2 Page 45

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1977-12-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 777886665 / 112572422
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.