සිංහල தமிழ் English

Blog / Analysis

Medium_new

almost 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

නව මැතිවරණ ක්‍ර‍මය: අපි කොයි මග ගමන් කළ යුතු ද?

2015 වර්ෂය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වූ දේශපාලන වෙනස්කම් මාලාව හා සමගාමීව නැගී ආ දේශපාලනික කථිකාව නව්‍ය යෝජනා හා අදහස් ගණනාවක් සමාජගත කරන්නට පසු...

Medium_674002-quality-1392834979-877-640x480

almost 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

Are The Rights Of Persons With Disabilities Being Adequately Protected In Sri Lanka?

  The United Nation’s Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) entered into force on 3 May 2008. The convention is ...

Medium_pic

about 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

Five reasons Bottom Trawling should be Banned in Sri Lanka

Mechanized bottom trawling is designed to catch large quantities of marine life by dragging weighted nets along the ocean floor. A special license ...

Medium_images

about 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

Restoring public faith in Sri Lanka’s MPs: A code of ethics

The election of Maithripala Sirisena on January 8th last year brought with it the promise of ‘good governance’. A key promise was to ch...

Medium_eng.

about 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

One year hence; looking back at the promises of ‘good governance’

  Maithripala Sirisena, the ‘common opposition’ candidate was elected President on the 8th of January 2015. His election ushered ...

Medium_parliament-sri-lanka-interior-1966c9692255b24497ebf9c7fdd16994

over 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

Today the ‘budget speech’ is being presented in parliament: 5 things you should know

The Appropriation Bill presented to parliament each financial year is what we commonly refer to as the budget. This Bill is more significant than a...

Manthri.lk.270x220

over 8 years ago by Manthri.lk - Research Team under Analysis

New Govt - Recommended Policy Outlines and Cabinet Structure

Here are 2 links to recommended national policy outlines and cabinet structures for the new government. These recommendations have been put forward...

Medium_pm

over 8 years ago by Manthri.lk - Web Team under Analysis

Vote Share Change (%): General Election 2010 vs. 2015

  4 interesting points from the election results: 1. The UPFA lost vote share in every district. The only district where they lost less th...

Medium_1

over 8 years ago by Manthri.lk - Web Team under Analysis

දිස්ත්‍රික් නාම යෝජනා ලැයිස්තුව / District Nomination Lists / மாவட்ட வேட்பாளர் பட்டியல்கள்

     සිංහල  English  தமிழ்  1. Colombo / කොළඹ / கொழும்பு  Click...

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.