සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන් / විශ්ලේෂණ

Medium_tc
Medium_pg1
Medium_engpg1
Medium_engpg1
Medium_1
Medium_imf
Medium_cover
Medium_1
Medium_eng

4 months ago by Manthri.lk Research Team under විශ්ලේෂණ

ලෝක පරිසර දිනය - 2023

 2023 ලෝක පරිසර දිනයේ දී Manthri.lk විසින්, ස්වභාවික සම්පත් සහ පරිසරය යන මාතෘකාව යටතේ පාර්ලිමේන්තු දී සිදු කළ සාකච්ඡා ඇගයීමට ලක් කරන ලදී. ...

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.