සිංහල தமிழ் English

ப்ளாக் / ஆய்வறிக்கை

Medium_eng01
Medium_issue

6 months ago by Manthri.lk Research Team under ஆய்வறிக்கை

ජා.මු.අ. වාර්තා අංක 22/91 අනුව ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී තිබෙන ආර්ථික අර්බුදකාරි තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සභාවේ කතා: කල් තැබීමේ විවාදය (2022/04/08)

මන්ත්‍රී රංජිත් බණ්ඩාර 2022 අප්‍රේල් 08වැනි දා මෙහෙම සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. "ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මඟින් ...

Medium_phone

about 2 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

Attendance in Parliament - August 2020

  Full list of MPs attendance for the month of August 2020. MP Name Aug 20, 2020 Aug 21, 2020 Aug 27, 2020 Aug...

Medium_phone

about 2 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

Former MPs of the 8th Parliament Who Have Been in Multiple Parliaments

1978 – 2019 there were 8 parliaments in Sri Lanka MPs who were in all 8 parliaments - 5 Lakshman Senewiratne -UPFA John Amarathun...

Medium_phone
Medium_1

over 5 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

மைத்திரிமீற்றர்: 700 நாட்களின் பின்னர் 100 நாள் நிகழ்ச்சித்திட்டம் தொடர்பான முன்னேற்றத்தினை அளவிடுதல்

  2015 ஜனவரி 09 ஆந் திகதி மைத்திரிபால சிறிசேன இலங்கையின் 06 ஆவது நிறைவேற்று அதிகாரமிக்க ஜனாதிபதியாக சத்தியப் பிரமானம் செய்தார். குறுகிய கால...

Medium_images

over 6 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான ஒழுக்க நெறிக் கோவை: அனைத்தும் தயாரா?

புதிய அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்து 10 மாதங்களை அடைந்து விட்டது. இருந்தபோதும் புதிதாக தெரிவுசெய்யப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் செயற்பாடுகள் மக்கள் ...

Medium_674002-quality-1392834979-877-640x480

over 6 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

இலங்ககையில் விஷேட தேவையுடையவர்களின் (அங்கவீனர்களின்) உரிமைகள் போதியளவு பாதுகாக்கப்படுகின்றதா?

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் விஷேட தேவையுடையோரின் உரிமைகள் தொடர்பான தீர்மானம்  (ஊழnஎநவெழைn ழக Pநசளழளெ றiவா னுளையடிடைவைநைள) 2008ம் ஆண்டு மே மாதம் 3ம்...

Medium_pic

over 6 years ago by Manthri.lk - Research Team under ஆய்வறிக்கை

இலங்கையில் இழுவைப்படகு மீன்பிடி நடவடிக்கைகளைத் தடைசெய்யவேண்டிதற்கான ஐந்து காரணங்கள்

இயந்திர இழுவைப்படகினைக் கொண்டு கடலுக்கடியில் மீன்பிடிப்பது  கடல் பரப்பில் கனமான வலைகளை இழுப்பதன்மூலம் பெருந்தொகை கடல்வாழ் உயிரினங்களை பிடிப்பத...

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.