සිංහල தமிழ் English
Reconciliation

සංහිඳියාව හා නැවත පදිංචි කිරීම

SUMMARY

17

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

7

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

සංහිඳියාව හා නැවත පදිංචි කිරීම includes below mentioned.

Reconciliation
සංහිඳියාව
Resettlement
නැවත පදිංචිකිරීම

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
296-01 (2022-09-20) Written Question - Supplementary Question Page 80
296-01 (2022-09-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 81
296-01 (2022-09-20) Written Question- Response Page 80
296-01 (2022-09-20) Written Question - Supplementary Question Page 81
296-01 (2022-09-20) Written Question Page 80
296-01 (2022-09-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 81
285-14 (2021-11-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
285-02 (2021-09-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
282-07 (2021-04-05) Written Question- Response Page 27
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 29

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.