සිංහල தமிழ் English

Find out how good your favorite politicians are!

Pick your politicians and compare their participations in the parliament, their rank for each topic.


ගණනය කල ආකාරය

හොදයි - ලකුණු 70 ට වැඩි

 

සාමාන්‍යයි - ලකුණු 30 - 69

 

දුර්වලයි - 30 ට අඩු ලකුණු

 

ශ්‍රේණිය # හොදයි ශ්‍රේණිය # සාමාන්‍යයි ශ්‍රේණිය # දුර්වලයි නොමැත සහභාගී වී නොමැත

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.