සිංහල தமிழ் English
Industry

වෙළඳ හා කර්මාන්ත

SUMMARY

1010

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

145

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

වෙළඳ හා කර්මාන්ත includes below mentioned.

Trade
ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම
Trade
දේශීය වෙළඳාම හා කර්මාන්ත
Enterprises
පොදු ව්‍යාපාර
Tourism
සංචාරක
Affairs
පාරිභෝගික කටයුතු

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
296-16 (2022-11-10) Written Question- Response Page 36
296-16 (2022-11-10) Written Question Page 36
296-13 (2022-10-21) Written Question Page 18
296-13 (2022-10-21) Written Question- Response Page 20
296-13 (2022-10-21) Written Question Page 19
296-13 (2022-10-21) Written Question- Response Page 19
296-12 (2022-10-20) Oral Contribution - Core Statements Page 40
296-11 (2022-10-19) Written Question- Response Page 27
296-11 (2022-10-19) Written Question Page 27
296-10 (2022-10-18) Notification Page 10

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.