සිංහල தமிழ் English

Manthri.lk - How it works

பாராளுமன்ற தரப்படுத்தல் முறைமையை உருவாக்கும் தரவுகளை manthri.lk எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ளும் என்பது பற்றிய ஒரு உடனடி வழிகாட்டி இது:


படி 1

ஹன்ஸாட் ஒன்றை தரவிறக்கம் செய்யவும்


படி 2

‘வெரிடே ஆய்வு’ வடிவமைத்த கோவைப் படுத்தும் முறை வழிகாட்டலின் பிரகாரம் (FAQ 1ஜ பார்க்க) ஹன்ஸாடில் உள்ள ஒவ்வொரு கூற்றையும் ஆராய்க.


படி 3

பதிவுகளை கணணி முறைக்குள் உட்புகுத்தி, பெருக்கல் நேரம் என்ற கோற்பாட்டின் அடிப்படையில் ‘வெரிடே ஆய்வு’ கணக்கிட்டுள்ள புள்ளிகளை பிரயோகப்படுத்துக (FAQ 5ஜ பார்க்க).


படி 4

Manthri.lk இணையத்திற்குச் சென்று அதி நவீன தரப்படுத்தளைப் பார்க்க.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.