සිංහල தமிழ் English

இந்த ''IMF கண்காணிப்பான்'' எனப்படுவது இலங்கை அரசாங்கம் 2023ம் ஆண்டு சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் நிகழ்ச்சித்திட்டத்துடன் செயற்படுத்த இணங்கிய உறுதிமொழிகளின் முன்னேற்றத்தை கண்காணிக்கும் ஒரு ஒன்லைன் சாதனமாகும். இது மாதாந்தம் இற்றைப்படுத்தப்படுவதுடன் கடைசியாக 2024 மே 31 அன்று ற்றைப்படுத்தப்பட்டது

முன்னேற்றம்:

30%
15%
41%
14%

Proposed Commitments on Expenditure Arrears

Proposed Commitments on External Payment Arrears

Proposed Commitments on Corporate Income Tax

Proposed Commitments on Credit to Government

Proposed Commitments on Debt Sustainability

Proposed Commitments on Excises Customs Duties

Proposed Commitments on Financial Sector

Proposed Commitments on Fiscal Reforms

Proposed Commitments on Fuel and Electricity - these refer to the obligations of Ceylon Petroleum Corporation (CPC) and Ceylon Electricity Board (CEB) to supply fuel and electricity at prices below cost-recovery levels.

Proposed Commitments on Governance

Proposed Commitments on Import Restrictions

Proposed Commitments on Inflation

Proposed Commitments on Monetary Rate Policies

Proposed Commitments on Net official International Reserves

Proposed Commitments on Other Taxes

Proposed Commitments on Personal Income Taxation on Capital Income

Proposed Commitments on Personal Income Taxation on Labour Income

Proposed Commitments on Primary Balance - Primary balance refers to the difference between a government's total revenues and its total non-interest expenses

Commitments that had to be met before the IMF board approval

Proposed Commitments on Property and Wealth Taxes

Proposed Commitments on Social Net Reforms

Proposed Commitments on Social spending on, (1) Samurdhi cash transfers; (2) assistance to the elderly (over 70 years of age); (3) allowance for disabled people; and (4) financial support for kidney patients.

Proposed Commitments on State Owned Enterprice Reforms

Proposed Commitments on Tax Revenue

Proposed Commitments on Treasury guarantees - A guarantee of a debt refers to any explicit legal obligation of the central government to service such a debt in the event of nonpayment by the recipient. Treasury guarantees exclude letters of comfort.

Proposed Commitments on Value Added Tax

 • Cabinet approval on Banking Act

  Cabinet approval of a full revision of the Banking Act in consultation with IMF staff.  A bill was published with cabinet approval on the 6th of February and currently awaiting parliamentary approval
  Source: http://www.documents.gov.lk/files/bill/2024/2/452-2024_E.pdf

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Jun-23

 • Enact new anti-corruption legislation

  Enact new anti-corruption legislation to harmonize it with the United Nations Convention Against Corruption, pending comprehensive asset recovery provisions, in consultation with IMF staff.  The Anti-Corruption Law was enacted on the 8th of August 2023
  http://www.documents.gov.lk/files/act/2023/8/09-2023_E.pdf  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  30-Jun-23

 • Transfer residual loans of Sri Lankan airlines to government balance sheet

  After the envisaged restructuring, any residual government-guaranteed foreign exchange (FX) loans from Sri Lankan Airlines' balance sheet would be transferred to the government's balance sheet.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Sep-23

 • Establish electricity prices that ensure atleast full cost recovery - Quarterly

  Maintain cost-recovery level of the end-user electricity tariff schedule (overall across different types of final consumers) with quarterly formulabased adjustments, on a forward-looking basis in January, April, July and October each year (effective from January 1, April 1, July 1, and October 1 respectively); the CEB submits tariff revision requests to the Public Utility Commission of Sri Lanka by end-October (for January tariff revisions), end-January (for April tariff revisions), end-April (for July tariff revisions) and end-July (for October tariff revisions); compensate the electricity sector for providing any residual subsidies with onbudget transfers; and use tariff surcharges in the interim, in case CEB is making losses.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Dec-23

 • Establish fuel prices that ensure atleast full cost recovery

  Set retail fuel prices to their cost-recovery levels with monthly formula-based adjustments, and compensate the CPC for providing any fuel subsidies with on- budget transfers.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Dec-23

 • Net official international reserves atleast at -$1,592 Mn by Dec 2023

  Net official international reserves atleast at -$1,592 Mn by Dec 2023.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Dec-23

 • Primary deficit atleast at 0.7 percent of GDP (-LKR 209 Bn) by Dec 2023

  Primary deficit atleast at 0.7 percent of GDP (-LKR 209 Bn) by Dec 2023.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Dec-23

 • Social spending to 0.6 percent of GDP (LKR 187 Bn) by Dec 2023

  Social spending to 0.6 percent of GDP (LKR 187 Bn) by Dec 2023.

  Table 31 | Welfare Payments and Development Subsidies of the Ministry of Finance Annual Report 2023 shows that total social spending exceed LKR 187 Bn
  Source: https://www.treasury.gov.lk/api/file/bd81b25b-8e2c-4992-ac0a-66e07aa8a812

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Dec-23

 • Tax Revenue to LKR 2,550 Bn by Dec 2023

  Tax Revenue to LKR 2,550 Bn by Dec 2023.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Dec-23

 • Treasury guarantees at LKR 2,100 Bn by Dec 2023

  Treasury guarantees at LKR 2,100 Bn by Dec 2023.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Dec-23

 • Cost of Non-Commercial Obligations for Fuel and Electricity (Net of Government Transfers) at LKR 0 Bn

  Cost of Non-Commercial Obligations for Fuel and Electricity (Net of Government Transfers) at LKR 0 Bn.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Dec-23

 • Stock of expenditure in arreras at a maximum of LKR 0 by Dec 2023

  Stock of expenditure in arreras at a maximum of LKR 0 by Dec 2023.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Dec-23

 • New external payment arrears by the nonfinancial public sector and the CBSL at LKR 0 by Dec 2023

  New external payment arrears by the nonfinancial public sector and the CBSL at LKR 0 by Dec 2023.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Dec-23

 • Net credit to the government by the CBSL at a maximum of LKR 2,800 Bn by Dec 2023

  Net credit to the government by the CBSL at a maximum of LKR 2,800 Bn by Dec 2023.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Dec-23

 • CCPI inflation between 8% and 2% by Dec 2023

  Year-on-year inflation in Colombo Consumers Price Index between 8 and 2 percent by Dec 2023.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Dec-23

 • Cabinet approval of quarterly revisions of electricity tariffs, starting in 2024

  Cabinet approval of quarterly revisions of electricity tariffs, starting in 2024.  Source: Table 2. Sri Lanka: Structural Benchmarks - IMF Staff Report on the first review - Dec 2023
  https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/12/12/Sri-Lanka-First-Review-Under-the-Extended-Arrangement-Under-the-Extended-Fund-Facility-542441

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Dec-23

 • Cabinet approval of the package of revenue measures

  Cabinet approval of the package of revenue measures.  Source: Table 2. Sri Lanka: Structural Benchmarks - IMF Staff Report on the first review - Dec 2023
  https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/12/12/Sri-Lanka-First-Review-Under-the-Extended-Arrangement-Under-the-Extended-Fund-Facility-542441

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Dec-23

 • Publish a gazette on rules for appointing the CIABOC Commissioners

  In line with requirements under the 21st Amendment to the Constitution, the Constitutional Council will develop rules for appointing CIABOC Commissioners that will establish an open and transparent process to ensure selected candidates meet the highest levels of professionalism, ethical conduct, and integrity. These rules will be published in the Gazette by end-December.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Dec-23

 • Settle mutual debt amongst CEB, SLA and CPC in a budget-neutral way

  Settle mutual debts in a budget-neutral way (with additional equity injections into CEB and SLA almost exactly cancelling the CPC debt to the Treasury already reported in the fiscal accounts) by end-December 2023.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Dec-23

 • Publish quarterly debt bulletins

  Publish quarterly debt bulletins.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Dec-23

 • Refrain from approving tax consessions and strategic development projects

  No longer approve new projects under the SDP Act as of December 2023.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Dec-23

 • Create a HNWI unit within the Large TaxPayers Unit

  Create and implement within the Large TaxPayers Unit a High Net Worth Individuals (HNWI) unit and a design and monitoring unit that includes a strengthened Risk Management Unit.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  23-Dec-23

 • Parliamentary approval on 2024 appropriation bill

  Parliamentary approval of the 2024 Appropriation Act and the spending allocations in line with program parameters.  The Appropriation Act was enacted on the 13th of December 2023
  http://www.documents.gov.lk/files/act/2023/12/34-2023_E.pdf

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Dec-23

 • Parliamentary approval on Banking Act

  Parliamentary approval for the amendments to the Banking Act consistent with IMF recommendations in MEFP.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Jan-24

 • Abolish major exemptions in VAT

  Revamp the VAT system by abolishing the vast majority of exemptions.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Jan-24

 • Submission of the Public Finance management law to parliament

  Submission to Parliament of a new PFM law, based on IMF TA, that will authorize the budget formulation process, roles and responsibilities of relevant agencies, and information and accountability requirements.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  29-Feb-24

 • Government and CBSL to develop a detailed recapitalization plan for the remaining four banks

  Government and CBSL to develop a detailed recapitalization plan for the remaining four banks.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  29-Feb-24

 • Net credit to the government by the CBSL at a maximum of LKR 2,800 Bn by March 2024

  Net credit to the government by the CBSL at a maximum of LKR 2,800 Bn by March 2024.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Mar-24

 • Tax Revenue at LKR 750 Bn by March 2024

  Tax Revenue at LKR 750 Bn by March 2024

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Mar-24

 • CCPI inflation between 8% and 2% by March 2024

  Year-on-year inflation in Colombo Consumers Price Index between 8 and 2 percent by March 2024.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Mar-24

 • Treasury guarantees at LKR 2,100 Bn by March 2024

  Treasury guarantees at LKR 2,100 Bn by March 2024.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Mar-24

 • Obtain Cabinet approval for an updated graduation strategy for Aswesuma beneficiaries

  Obtain Cabinet approval of an updated graduation strategy for the four household categories that are receiving benefits under Aswesuma by end-March 2024.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  01-Mar-24

 • Ensure that the annual reports for 2022 of all 52 major SOEs are published

  Ensure that the remaining 19 major State-Owned Enterprises (SOEs) will publish audited financial statements for 2021 and that audited financial statements for 2022 will also be published.  Eight out of the key 52 SOEs don’t have audited financial statements
  https://www.treasury.gov.lk/web/annual-reports-financial-statements-of-key-soes

  more
  நிறைவேற்றப்படவில்லை

  30-Jun-23

 • Publish semi-annually public procurement contracts and estimation of tax exemptions

  Publish on a semi-annual basis on a designated website (i) all public procurement contracts above Rs. 1 billion, along with comprehensive information in a searchable format on contract award winners; (ii) a list of all firms receiving tax exemptions through the Board of Investment and the SDP, and an estimation of the value of the tax exemption; and (iii) a list of firms receiving tax exemptions on luxury vehicle import.  This commitment is considered unmet, as estimations for tax exemptions are provided only for corporate tax for the year 2022/23, while tax exemptions exist for various other taxes, such as VAT and excise. Furthermore, the estimation is only made for 2022/23, even though these tax exemptions continue beyond this time horizon.

  Sources: https://www.treasury.gov.lk/api/file/c2eb5770-e8fe-4d5c-8e12-1242be27bd9a
  https://www.treasury.gov.lk/api/file/8cebada0-8c18-4c77-b2b9-7a3617a6e456
  https://www.treasury.gov.lk/api/file/f2d9b05e-bc9d-4c24-a234-2e631dfc5169
  https://promise.lk

  more
  நிறைவேற்றப்படவில்லை

  01-Dec-23

 • Obtain Cabinet approval of a strategy to build a VAT refund system and achieve a full repeal of SVAT, with timeline and intermediate steps.

  Obtain Cabinet approval of a strategy to build a VAT refund system and achieve a full repeal of SVAT, with timeline and intermediate steps.

  more
  நிறைவேற்றப்படவில்லை

  01-Dec-23

 • Publish audited financial statements of all but five SOEs

  We anticipate that audited statements of all but five small SOEs would be available by end-December 2023.  Eight out of the key 52 SOEs don’t have audited financial statements
  Source: https://www.treasury.gov.lk/web/annual-reports-financial-statements-of-key-soes

  more
  நிறைவேற்றப்படவில்லை

  01-Dec-23

 • Publishing implementation plans for the Anti-Corruption Act

  Publishing implementation plans for the AC Act by December 2023.

  more
  நிறைவேற்றப்படவில்லை

  01-Dec-23

 • Obtain Cabinet approval of a reduction in the limit on government guarantees to 7.5 percent of GDP

  Obtain Cabinet approval of a reduction in the limit on government guarantees to 7.5 percent of GDP.

  more
  நிறைவேற்றப்படவில்லை

  01-Dec-23

 • Publish direct costs of tax incentives granted via the SDP and BOI act

  Start estimating and publishing the direct costs imposed by tax incentives granted under the Strategic Development Projects and Board of Investment Acts.

  more
  நிறைவேற்றப்படவில்லை

  01-Jan-24

 • Introduce automatic indexation of excises to inflation

  Introduce automatic indexation of excises to inflation.

  more
  நிறைவேற்றப்படவில்லை

  01-Jan-24

 • Ensure that starting from January 2024, cash transfers under Samurdhi will cease

  Ensure that starting from January 2024, cash transfers under Samurdhi will cease.  A circular has been issued confirming the continuation of samurdhi.
  Source: https://samurdhi.gov.lk/web/images/cercular/2024/letter%20head%20-%2001.11.pdf

  more
  நிறைவேற்றப்படவில்லை

  01-Jan-24

 • Make legislative change to set up a debt management agency

  Complete necessary legislative requirements to establish a public debt management agency (PDMA) in line with international best practices.  A draft bill was published on the 18th of April, but is yet to get cabinet approval.

  more
  நிறைவேற்றப்படவில்லை

  29-Feb-24

 • Publication of a government action plan for implementing recommendations in the Governance Diagnostic report

  Publication of a government action plan for implementing recommendations in the Governance Diagnostic report.  The structural benchmark mandates that the action plan should include deadlines for all 16 priority recommendations outlined in the IMF Governance Assessment. However, the action plan released by the government only specifies deadlines for 14 of these recommendations, omitting to address 2 of them
  Source: https://www.treasury.gov.lk/api/file/5e0c54aa-62cd-4ac3-846a-9073dfc653c6

  more
  நிறைவேற்றப்படவில்லை

  29-Feb-24

 • Introduction, tracking and reporting quarterly KPIs of tax compliance

  Introduction, tracking and reporting quarterly KPIs of tax compliance.

  more
  நிறைவேற்றப்படவில்லை

  01-Mar-24

 • Complete implementation of ITMIS

  Completion of the rollout of the Integrated Treasury Management Information System (ITMIS), expanding its coverage to all 220 heads (national budget execution agencies).

  more
  நிறைவேற்றப்படவில்லை

  01-Mar-24

 • Implementation of the amendments to the Banking Act

  Implementation of the amendments to the Banking Act.

  more
  நிறைவேற்றப்படவில்லை

  01-Mar-24

 • Reporting of monthly cash flows by the Department of State Accounts

  Report monthly cash flows from revenues, expenditures, and financing by the third business day of the subsequent month by the Department of State Accounts.

  more
  நிறைவேற்றப்படவில்லை

  01-Apr-24

 • Enact legislation on assets recovery in compliance with the UNCAC

  Enact a comprehensive Asset Recovery Law to harmonize it with the United Nations Convention Against Corruption, in consultation with IMF staff.

  more
  நிறைவேற்றப்படவில்லை

  01-Apr-24

 • Change legislation to make the minister responsible for fuel and electricity pricing

  Introduce legislative reforms making the Minister of Power and Energy responsible for implementing cost-recovery based fuel and electricity price adjustments.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Jun-24

 • Primary surplus of LKR 140 Bn by June 2024

  Primary surplus of LKR 140 Bn by June 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Jun-24

 • Net official international reserves atleast at -$1810 Mn by June 2024

  Net official international reserves atleast at -$1810 Mn by June 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Jun-24

 • Net credit to the government by the CBSL at a maximum of LKR 2,720 Bn by June 2024

  Net credit to the government by the CBSL at a maximum of LKR 2,720 Bn by June 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Jun-24

 • Stock of expenditure in arreras at a maximum of LKR 0 by June 2024

  Stock of expenditure in arreras at a maximum of LKR 0 by June 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Jun-24

 • Tax Revenue at LKR 1,500 Bn by June 2024

  Tax Revenue at LKR 1,500 Bn by June 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Jun-24

 • New external payment arrears by the nonfinancial public sector and the CBSL at LKR 0 by June 2024

  New external payment arrears by the nonfinancial public sector and the CBSL at LKR 0 by June 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Jun-24

 • Proposed CBSL purchases of government securities in the primary market at LKR 0 by June 2024

  Proposed CBSL purchases of government securities in the primary market at LKR 0 by June 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Jun-24

 • CCPI inflation between 8% and 2% by June 2024

  Year-on-year inflation in Colombo Consumers Price Index between 8 and 2 percent by June 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Jun-24

 • Social spending at LKR 100 Bn by June 2024

  Social spending at LKR 100 Bn by June 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Jun-24

 • Cost of Non-Commercial Obligations for Fuel and Electricity (Net of Government Transfers) at LKR 0 Bn

  Cost of Non-Commercial Obligations for Fuel and Electricity (Net of Government Transfers) at LKR 0 Bn.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Jun-24

 • Treasury guarantees at LKR 2,100 Bn by June 2024

  Treasury guarantees at LKR 2,100 Bn by June 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Jun-24

 • Obtain Cabinet approval of the fiscal strategy statement (FSS) containing a medium-term fiscal framework (MTFF).

  Obtain Cabinet approval of the fiscal strategy statement (FSS) containing a medium-term fiscal framework (MTFF).

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Jun-24

 • Streamline the online portal for simplified individual income tax filing by June 2024

  Streamline the online portal for simplified individual income tax filing by June 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Jun-24

 • Ensure that processing tax collections is only carried out through RAMIS as of June 2024

  Ensure that processing tax collections is only carried out through RAMIS as of June 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Jun-24

 • Amend tax legislation to remove ministerial discretion

  Amend the tax legislation (in particular, the Special Commodity Levy) to impose further discipline on the ministerial authority to introduce tax policy changes without prior parliamentary approval by end-June 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Jun-24

 • Introduction, tracking and reporting quarterly KPIs of tax compliance

  Introduction, tracking and reporting quarterly KPIs of tax compliance.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Jun-24

 • Cabinet approval and publication of a framework to strengthen the governance of public bank

  Cabinet approval and publication of a framework prepared in consultation with IMF [and WB] staff to strengthen the governance of public banks, requiring their boards to have a majority of independent members, and nominations for board and senior management to be made by the banks’ nomination committees following open search procedures with clear requirements for independence and professional experience.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  30-Jun-24

 • Publish asset declarations for senior officials

  The operationalized Anticorruption commission shall publish asset declarations for senior officials in line with Anticorruption Act.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  30-Jul-24

 • Primary surplus of LKR 220 Bn by Sept 2024

  Primary surplus of LKR 220 Bn by Sept 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Sep-24

 • Net official international reserves atleast at -$1,524 Mn by Sept 2024

  Net official international reserves atleast at -$1,524 Mn by Sept 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Sep-24

 • Net credit to the government by the CBSL at a maximum of LKR 2,560 Bn by Sept 2024

  Net credit to the government by the CBSL at a maximum of LKR 2,560 Bn by Sept 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Sep-24

 • Stock of expenditure in arreras at a maximum of LKR 0 by Sept 2024

  Stock of expenditure in arreras at a maximum of LKR 0 by Sept 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Sep-24

 • Tax Revenue at LKR 2,400 Bn by Sept 2024

  Tax Revenue at LKR 2,400 Bn by Sept 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Sep-24

 • New external payment arrears by the nonfinancial public sector and the CBSL at LKR 0 by Sept 2024

  New external payment arrears by the nonfinancial public sector and the CBSL at LKR 0 by Sept 2024

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Sep-24

 • Proposed CBSL purchases of government securities in the primary market at LKR 0 by Sept 2024

  Proposed CBSL purchases of government securities in the primary market at LKR 0 by Sept 2024

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Sep-24

 • CCPI inflation between 8% and 2% by Sept 2024

  Year-on-year inflation in Colombo Consumers Price Index between 8 and 2 percent by Sept 2024

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Sep-24

 • Social spending at LKR 150 Bn by Sept 2024

  Social spending at LKR 150 Bn by Sept 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Sep-24

 • Cost of Non-Commercial Obligations for Fuel and Electricity (Net of Government Transfers) at LKR 0 Bn

  Cost of Non-Commercial Obligations for Fuel and Electricity (Net of Government Transfers) at LKR 0 Bn.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Sep-24

 • Treasury guarantees at LKR 2,100 Bn by Sept 2024

  Treasury guarantees at LKR 2,100 Bn by Sept 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Sep-24

 • Cabinet approval for revenue measures for 2025

  Cabinet approval of revenue measures requiring legislative amendments to support fiscal consolidation during 2025, in line with program parameters.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Sep-24

 • Introduction, tracking and reporting quarterly KPIs of tax compliance

  Introduction, tracking and reporting quarterly KPIs of tax compliance.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Sep-24

 • Establish the debt management agency

  Complete the establishment of the public debt management agency (PDMA)

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Dec-24

 • Primary surplus to 0.8 percent of GDP by end 2024

  Primary surplus to 0.8 percent of GDP by end 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Dec-24

 • Update fiscal reporting framework to the GFSM 2014 standard by end-2024

  Update fiscal reporting framework to the GFSM 2014 standard by end-2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Dec-24

 • Publish audited financial statements of the remaining five SOEs that required auditing from 2018, during 2024

  Publish audited financial statements of the remaining five SOEs that required auditing from 2018, during 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Dec-24

 • The IRD will publish a public report on steps taken and results obtained on the staff code of conduct by December 2024

  The IRD will publish a public report on steps taken and results obtained on the staff code of conduct by December 2024.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Dec-24

 • Enact a Public Procurement Law by December 2024 that reflects international good practice and will coordinate with the WB to provide needed technical support

  Enact a Public Procurement Law by December 2024 that reflects international good practice and will coordinate with the WB to provide needed technical support.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Dec-24

 • Introduction, tracking and reporting quarterly KPIs of tax compliance

  Introduction, tracking and reporting quarterly KPIs of tax compliance.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Dec-24

 • Introduce a nationwide real property tax including a review of related fiscal transfers, requesting technical assistance as needed

  Introduce a nationwide real property tax including a review of related fiscal transfers, requesting technical assistance as needed

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Jan-25

 • Introduce a gift and inheritance tax with a tax-free allowance and minimal exemptions

  Introduce a gift and inheritance tax with a tax-free allowance and minimal exemptions.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Jan-25

 • Remove CIT exemptions on exports of IT services

  Remove CIT exemptions on exports of IT services.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Apr-25

 • Ensure the full repeal of the SVAT system by April 2025

  Ensure the full repeal of the SVAT system by April 2025

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Apr-25

 • Primary surplus to 2.3 percent of GDP by end 2025

  Primary surplus to 2.3 percent of GDP by end 2025.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  01-Dec-25

 • Improve BSTA to accurately measure electricity subsidy

  Improve the Bulk Supply Transaction Account (BSTA) to accurately measure the electricity subsidy, and start using it to determine the cost-recovery based electricity tariff and government transfer requirement.

  more
  தெரியவில்லை

  01-Dec-23

 • Ensure that the transition to Aswesuma is complete by end December 2023

  Ensure that the transition to Aswesuma is complete by end December 2023.  A circular has been issued confirming the continuation of samurdhi
  Source: https://samurdhi.gov.lk/web/images/cercular/2024/letter%20head%20-%2001.11.pdf

  more
  தெரியவில்லை

  01-Dec-23

 • The IRD will fully implement a staff Code of Conduct

  The IRD will fully implement a staff Code of Conduct by December 2023.

  more
  தெரியவில்லை

  01-Dec-23

 • Ensuring no ineligible beneficiaries receive Aswesuma

  Starting from January 2024, no ineligible beneficiaries will receive Aswesuma cash transfers.

  more
  தெரியவில்லை

  01-Jan-24

 • Adopt a medium-term IRD Modernization Strategy and Implementation Plan

  Adopt by January 2024 a medium-term IRD Modernization Strategy and Implementation Plan with IMF FAD CD assistance.

  more
  தெரியவில்லை

  01-Jan-24

 • Develop and adopt a credible strategy, with assistance from the International Finance Corporation (IFC), for the divestment of SLA

  Develop and adopt a credible strategy, with assistance from the International Finance Corporation (IFC), for the divestment of SLA.

  more
  தெரியவில்லை

  29-Feb-24

 • Develop a road map for restructuring CEB, including restructuring of its remaining legacy debts

  Develop a road map for restructuring CEB, including restructuring of its remaining legacy debts.

  more
  தெரியவில்லை

  29-Feb-24

 • Primary surplus of LKR 70 Bn by March 2024

  Primary surplus of LKR 70 Bn by March 2024.

  more
  தெரியவில்லை

  01-Mar-24

 • Net official international reserves atleast at -$2,035 Mn by March 2024

  Net official international reserves atleast at -$2,035 Mn by March 2024.

  more
  தெரியவில்லை

  01-Mar-24

 • Stock of expenditure in arreras at a maximum of LKR 0 by March 2024

  Stock of expenditure in arreras at a maximum of LKR 0 by March 2024.

  more
  தெரியவில்லை

  01-Mar-24

 • New external payment arrears by the nonfinancial public sector and the CBSL at LKR 0 by March 2024

  New external payment arrears by the nonfinancial public sector and the CBSL at LKR 0 by March 2024.

  more
  தெரியவில்லை

  01-Mar-24

 • Proposed CBSL purchases of government securities in the primary market at LKR 0 by March 2024

  Proposed CBSL purchases of government securities in the primary market at LKR 0 by March 2024

  more
  தெரியவில்லை

  01-Mar-24

 • Social spending at LKR 50 Bn by March 2024

  Social spending at LKR 50 Bn by March 2024.

  more
  தெரியவில்லை

  01-Mar-24

 • Cost of Non-Commercial Obligations for Fuel and Electricity (Net of Government Transfers) at LKR 0 Bn

  Cost of Non-Commercial Obligations for Fuel and Electricity (Net of Government Transfers) at LKR 0 Bn.

  more
  தெரியவில்லை

  01-Mar-24

 • Enhance RAMIS to support assessing income tax and SSCL

  Enhance the electronic Revenue Administration Management Information System (RAMIS) to support the assessment of 2022/23 income tax returns and to administer and assess the Social Security Contribution Levy (SSCL) by end March 2024.

  more
  தெரியவில்லை

  01-Mar-24

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.