සිංහල தமிழ் English

இந்த ''IMF கண்காணிப்பான்'' எனப்படுவது இலங்கை அரசாங்கம் 2023ம் ஆண்டு சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் நிகழ்ச்சித்திட்டத்துடன் செயற்படுத்த இணங்கிய உறுதிமொழிகளின் முன்னேற்றத்தை கண்காணிக்கும் ஒரு ஒன்லைன் சாதனமாகும். இது மாதாந்தம் இற்றைப்படுத்தப்படுவதுடன் கடைசியாக 2023 ஆகஸ்ட் 31 அன்று இற்றைப்படுத்தப்பட்டது.

முன்னேற்றம்:

38%
8%
43%
11%

Proposed Commitments on Expenditure Arrears

Proposed Commitments on External Payment Arrears

Proposed Commitments on Corporate Income Tax

Proposed Commitments on Credit to Government

Proposed Commitments on Debt Sustainability

Proposed Commitments on Excises Customs Duties

Proposed Commitments on Financial Sector

Proposed Commitments on Fiscal Reforms

Proposed Commitments on Fuel and Electricity - these refer to the obligations of Ceylon Petroleum Corporation (CPC) and Ceylon Electricity Board (CEB) to supply fuel and electricity at prices below cost-recovery levels.

Proposed Commitments on Governance

Proposed Commitments on Import Restrictions

Proposed Commitments on Inflation

Proposed Commitments on Monetary Rate Policies

Proposed Commitments on Net official International Reserves

Proposed Commitments on Other Taxes

Proposed Commitments on Personal Income Taxation on Capital Income

Proposed Commitments on Personal Income Taxation on Labour Income

Proposed Commitments on Primary Balance - Primary balance refers to the difference between a government's total revenues and its total non-interest expenses

Commitments that had to be met before the IMF board approval

Proposed Commitments on Property and Wealth Taxes

Proposed Commitments on Social Net Reforms

Proposed Commitments on Social spending on, (1) Samurdhi cash transfers; (2) assistance to the elderly (over 70 years of age); (3) allowance for disabled people; and (4) financial support for kidney patients.

Proposed Commitments on State Owned Enterprice Reforms

Proposed Commitments on Tax Revenue

Proposed Commitments on Treasury guarantees - A guarantee of a debt refers to any explicit legal obligation of the central government to service such a debt in the event of nonpayment by the recipient. Treasury guarantees exclude letters of comfort.

Proposed Commitments on Value Added Tax

 • 2023ம் ஆண்டுக்கான நிதி (வருமான) நடவடிக்கைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்

  திட்ட வரையறைகளுக்கு ஏற்ப, 2023ம் ஆண்டில் வருமானத்தை அதிகரிக்க உதவும் வருமான நடவடிக்கைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம். ஆதாரம்: http://www.cabinetoffice.gov.lk/cab/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=49&lang=en&dID=11592

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  30-May-22

 • எரிபொருள் விலைச் சூத்திரத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்

  செலவை ஈடுசெய்யும் வகையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 2018 எரிபொருள் விலைச்சூத்திரத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட மாதாந்த சில்லறை எரிபொருள் விலை சரிசெய்தலை தானியக்கமாக்க அமைச்சரவை அங்கீகாரம்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-May-22

 • சுற்றுலா சேவைகளுக்கான பூச்சியம் பெறுமதி சேர் வரியை அகற்றுதல்

  சுற்றுலா தொடர்பான சேவைகளுக்கான பூச்சிய-மதிப்பீட்டு பெறுமதி சேர் வரியை அகற்றுதல்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  30-Jun-22

 • 2023 ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலத்திற்கு பாராளுமன்ற அங்கீகாரம்

  திட்ட வரையறைகளுக்கு ஏற்ப 2023 ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலத்தைப் பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பித்தல்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Jul-22

 • 2022 திருத்தப்பட்ட வரவு செலவுத் திட்டத்திற்குப் பாராளுமன்ற அங்கீகாரம்

  திட்ட வரையறைகளுக்கு ஏற்ப திருத்தப்பட்ட 2022 வரவு செலவுத்திட்டத்திற்குப் பாராளுமன்ற அங்கீகாரம்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Aug-22

 • நிலையான பெறுமதி சேர் வரி (VAT) விகிதத்தை 15 சதவீதமாக உயர்த்துதல்

  நிலையான பெறுமதி சேர் வரி (VAT) விகிதத்தை 15 சதவீதமாக உயர்த்துதல்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  30-Sep-22

 • கூட்டிணைவு வருமான வரி விலக்குகளை நீக்குவதுடன் நிலையான விகிதத்தை 30 சதவீதமாக உயர்த்துதல்

  உள்நாட்டு இறைவரிச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட அனைத்து துறை சார் விலக்குகள் மற்றும் குறைக்கப்பட்ட கூட்டிணைவு வருமான வரி விகிதங்களை நீக்கி கூட்டிணைவு வருமான வரியை 30 சதவீதமாக உயர்த்துதல்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Oct-22

 • சமூகப் பாதுகாப்பு பங்களிப்பு வரியை அறிமுகப்படுத்துதல்

  ஆண்டொன்றுக்கு ரூ.120 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வருமானம் மீது 2.5% “சமூகப் பாதுகாப்பு பங்களிப்பு” வரியை அறிமுகப்படுத்துதல்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Oct-22

 • VAT வரம்பை ரூ.80 மில்லியனாகக் குறைத்தல்

  VAT பதிவுசெய்வதற்கான வரம்பை ரூ.80 மில்லியனாகக் குறைப்பதுடன் மொத்த மற்றும் சில்லறை விற்பனைத் துறைகளுக்கும் அதே வரம்பை நிர்ணயித்தல்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Oct-22

 • வங்கி (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்

  இலங்கை மத்திய வங்கியின் நெருக்கடி முகாமைத்துவ அதிகாரங்களின் முக்கிய கூறுகளை வலுப்படுத்த வங்கி (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  30-Nov-22

 • புதிய மத்திய வங்கி சட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்

  IMF உத்தியோகத்தர்களின் ஆலோசனையுடன் நவம்பர் 2019ல் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திருத்தங்களுடனான புதிய மத்திய வங்கி சட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Dec-22

 • மதுபானம் மற்றும் புகையிலைப் பொருட்களுக்கு கலால் வரியை 20 சதவீதத்தால் அதிகரித்தல்

  மதுபானம் மற்றும் புகையிலைப் பொருட்களுக்கான கலால் வரியை 20 சதவீதத்தால் அதிகரித்தல்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Jan-23

 • மொ.உ.உற்பத்தியில் 0.3 சதவீதத்தை ஈட்டும் வகையில் எரிபொருள் வரியை அறிமுகப்படுத்துதல்

  மொ.உ.உற்பத்தியில் 0.3 சதவீதத்தை ஈட்டும் வகையில் எரிபொருள் வரியை அறிமுகப்படுத்துதல்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Jan-23

 • பங்கிலாபங்கள் தவிர்ந்த ஏனைய அனைத்துக் கொடுப்பனவுகளுக்கும் இறுதி அல்லாத நிறுத்திவைத்தல் வரியை மீள அறிமுகப்படுத்துதல்

  பங்கிலாபங்கள் தவிர்ந்த ஏனைய அனைத்துக் கொடுப்பனவுகளுக்கும் இறுதி அல்லாத நிறுத்திவைத்தல் வரியை மீள அறிமுகப்படுத்துதல். வட்டி வருமானத்திற்கு தனிக் கொடுப்பனவை அறிமுகப்படுத்துவதைத் தவிர்த்தல்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Jan-23

 • பங்கிலாபங்களுக்கான இறுதியான நிறுத்திவைத்தல் வரியை அறிமுகப்படுத்துதல்

  பங்கிலாபங்களுக்கான இறுதியான நிறுத்திவைத்தல் வரியை அறிமுகப்படுத்துதல்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Jan-23

 • தனிநபர் வருமான வரி முறைமை கட்டமைப்பைத் திருத்துதல்

  தனிநபர் வருமான வரி முறைமை கட்டமைப்பில் முற்போக்கான சீர்திருத்தத்தை அறிமுகப்படுத்துதல். ஆண்டொன்றுக்கு வரி செலுத்தத் தேவையற்ற வரம்பாக ரூ.1,200,000 நிர்ணயித்தல் மற்றும் ஆண்டொன்றுக்கு ஒவ்வொரு ரூ.500,000ற்கும் தனிநபர் வருமான வரி விகிதத்தை 6 சதவீதப் புள்ளிகளால் அதிகபட்ச வரம்பான 36 சதவீதம் வரை அதிகரித்தல்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Jan-23

 • தொழில் வருமானம் (APIT/PAYE) மீது நிறுத்திவைத்தல் வரியைக் கட்டாயமாக்குதல்

  ஆண்டுக்கு ரூ.1,200,000 எனும் வரி செலுத்தத் தேவையற்ற வரம்பைத் தாண்டும் அனைத்து வரிசெலுத்துநர்களின் தொழில் வருமானம் (APIT/PAYE) மீது நிறுத்திவைத்தல் வரியைக் கட்டாயமாக்குதல்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Jan-23

 • சேவைக் கொடுப்பனவுகளுக்கு நிறுத்திவைத்தல் வரியை 5 சதவீதமாக விதித்தல்

  தொழில் வல்லுநர்கள் போன்ற தனிநபர்களுக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.100,000 மேல் செலுத்தப்படும் சேவைக் கொடுப்பனவுகளுக்கு நிறுத்திவைத்தல் வரியை 5 சதவீதமாக விதித்தல்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Jan-23

 • அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளுக்கான (condominium) பெறுமதிசேர் வரி விலக்கை அகற்றுதல்

  அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளுக்கான (condominium) பெறுமதிசேர் வரி விலக்கை அகற்றுதல்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Jan-23

 • செலவு மீட்பை அடிப்படையாகக் கொண்ட மின்சார விலைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்

  அரையாண்டு செலவு மீட்பை அடிப்படையாகக் கொண்ட மின்சார விலை சரிசெய்தலை தானியக்கமாக அமைச்சரவை அங்கீகாரம்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Jan-23

 • மார்ச் 2023க்குள் CCPI பணவீக்கம் 55% - 49%

  மார்ச் 2023க்குள் கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச்சுட்டெண் வருடாந்தப் பணவீக்கம் 55 - 49 சதவீதம்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Mar-23

 • கொள்கை வட்டி விகிதங்களை 100 அடிப்படை புள்ளிகளால் அதிகரித்தல்

  உண்மையான கொள்கை விகிதங்கள் முன்னேற்றகரமான பாதையில் செல்வதை உறுதிப்படுத்த கொள்கை வட்டி விகிதங்களை 100 அடிப்படை புள்ளிகளால் அதிகரித்தல்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Mar-23

 • வங்கித் துறையை மதிப்பிடுவதற்கு சுயாதீன நிறுவனத்தைப் பணியமர்த்துதல்

  IMF உத்தியோகத்தர்களின் ஆலோசனையுடன் உருவாக்கப்பட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் காலக்கெடு அடிப்படையில் வங்கித் துறையை மதிப்பிடுவதற்கு சுயாதீன நிறுவனத்தை இலங்கை மத்திய வங்கி பணியமர்த்துதல்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Mar-23

 • குறைந்தபட்சம் முழுமையான செலவை ஈடுசெய்யும் வகையில் எரிபொருள் விலையை நிர்ணயித்தல்

  மாதாந்த சூத்திர அடிப்படையிலான சரிசெய்தல்களுடன் சில்லறை எரிபொருள் விலையை அவற்றின் செலவு-மீட்பு நிலைகளுக்கு ஏற்ப செயற்படுத்துவதுடன் CPC வழங்கும் ஏதேனும் எரிபொருள் மானியங்களை வரவு-செலவுத்திட்டப் பரிமாற்றங்களுடன் ஈடுசெய்யவும்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Mar-23

 • குறைந்தபட்சம் முழுமையான செலவை ஈடுசெய்யும் மின்சார விலையை நிர்ணயித்தல்

  ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மற்றும் ஜுலை மாதங்களில் (முறையே ஜனவரி 1 மற்றும் ஜுலை 1 அமுலுக்கு வரும் வகையில்) அரையாண்டு சூத்திரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு இறுதிப் பயனர் மின்சாரக் கட்டண அட்டவணையை அதன் செலவை ஈடுசெய்யும் அளவிற்கு (இறுதி நுகர்வோாரின் வெவ்வேறு வகைகள் அனைத்திற்கும்) சரிசெய்தல், இலங்கை மின்சார சபை அக்டோபர் மாத இறுதியிலும் (ஜனவரி கட்டணத் திருத்தங்களுக்கு) மற்றும் ஏப்ரல் மாத இறுதியிலும் (ஜுலை கட்டணத் திருத்தங்களுக்கு) இலங்கைப் பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவிடம் கட்டணத் திருத்தக் கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்தல், மீதமுள்ள மானியங்களுக்கு வரவு செலவுத் திட்டப் பரிமாற்றத்தின் ஊடாக மின்சாரத் துறைக்கு இழப்பீடு வழங்குதல்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Mar-23

 • மார்ச் 2023க்குள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (-LKR 56 Bn) குறைந்தபட்சம் 0.2 சதவீதமாக முதன்மைப் பற்றாக்குறை இருக்க வேண்டும்

  மார்ச் 2023க்குள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (-LKR 56 Bn) குறைந்தபட்சம் 0.2 சதவீதமாக முதன்மைப் பற்றாக்குறை இருக்க வேண்டும்.

  IMF-EFF திட்டத்தின் கீழ் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட குறிகாட்டி இலக்கை அரசு ஆரம்ப மட்ட நிலுவையான நிர்ணயிக்கப்பட்ட ரூ. 56 பில்லியன் என்ற இலக்கில் மிகை ரூ. 48.3 பில்லியனை எதிர்பார்த்ததைவிட விரைவாக அடைந்தது.

  மூலம்: https://www.treasury.gov.lk/api/file/5383e763-0603-43c1-9b89-6da48c62619a

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Mar-23

 • மார்ச் 2023க்குள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (-LKR 35 Bn) 0.1 சதவீதமாக சமூக செலவினம் இருக்க வேண்டும்

  மார்ச் 2023க்குள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (-LKR 35 Bn) 0.1 சதவீதமாக சமூக செலவினம் இருக்க வேண்டும்.

  சமுர்த்திக்கான சமூகச் செலவுகள், வகைப்படுத்தப்பட்ட செலவுகளான முதியோர்களுக்கான உதவிகள், அங்கவீனமுற்றோருக்கான கொடுப்பனவுகள் மற்றும் சிறுநீரக நோயாளர்களுக்கான நிதி உதவிகள் என்பன 2023 முதல் காலாண்டில் கிட்டத்தட்ட ரூ. 35 பில்லியனாக அதிகரிக்கப்பட்டது.

  மூலம்: https://www.treasury.gov.lk/api/file/5383e763-0603-43c1-9b89-6da48c62619a

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Mar-23

 • மார்ச் 2023க்குள் திறைசேரி உத்தரவாதங்கள் மொ.உ.உற்பத்தியின் 5.6 சதவீதம் (ரூ.1,700 பில்லியன்)

  மார்ச் 2023க்குள் திறைசேரி உத்தரவாதங்கள் மொ.உ.உற்பத்தியின் 5.6 சதவீதம் (ரூ.1,700 பில்லியன்).

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Mar-23

 • மார்ச் 2023க்குள் அதிகபட்சமாக LKR 30 Bn வரை செலவின நிலுவைகளைப் பேணுதல்

  மார்ச் 2023க்குள் அதிகபட்சமாக LKR 30 Bn வரை செலவின நிலுவைகளைப் பேணுதல்.

  3 மாதங்களுக்கும் மேலான சிட்டைகளுக்கான (bills) செலவு நிலுவையானது பூஜ்ஜியமாகிவிட்டது.

  மூலம்: https://www.treasury.gov.lk/api/file/5383e763-0603-43c1-9b89-6da48c62619a

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-Mar-23

 • புதிய மத்திய வங்கி சட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்

  சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் ஊழியர்களுடன் கலந்தாலோசித்து தயாரிக்கப்பட்ட புதிய மத்திய வங்கி சட்டத்திற்கு பாராளுமன்ற அங்கீகாரம். மார்ச் 7ம் திகதி ஒரு சட்டமூலம் வெளியிடப்பட்டது. இருந்தபோதும், அது ஜூலை 20ம் திகதியே பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது. மூலம்: http://www.documents.gov.lk/files/bill/2023/3/302-2023_E.pdf https://www.parliament.lk/news-en/view/3381

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  30-Apr-23

 • பந்தயம் மற்றும் சூதாட்டங்களுக்கான அறவீட்டை அதிகரித்தல்

  மே 30 வரி முன்மொழிவுக்கு அமைய பந்தயம் மற்றும் சூதாட்ட அறவீடு தொடர்பான வரி விகிதத்தை அதிகரித்தல் சூதாட்டத்திற்கான வருடாந்த அறவீட்டை ரூ.500 மில்லியனாக அதிகரித்தல் முகவர்கள் மூலம் நடாத்தப்படும் பந்தயங்கள் மீதான வருடாந்த அறவீட்டை ரூ.5 மில்லியனாக அதிகரித்தல் நேரடி ஒளிபரப்பைப் பயன்படுத்தி நடாத்தப்படும் பந்தயங்கள் மீதான வருடாந்த அறவீட்டை ரூ.1 மில்லியனாக அதிகரித்தல் நேரடி ஒளிபரப்பைப் பயன்படுத்தி நடாத்தப்படாத பந்தயங்கள் மீதான வருடாந்த அறவீட்டை ரூ. 75,000 ஆக அதிகரித்தல் மொத்த வசூலிப்பு மீதான அறவீட்டை 15 சதவீதமாக உயர்த்துதல்  2023 ஏப்ரல் 4ம் திகதியன்று ஒரு சட்டமூலம் வெளியிடப்பட்டது, மேலும் 2023 ஆகஸ்ட் 21ம் திகதியன்று சட்டத்தில் திருத்தம் செய்யப்பட்டது.

  மூலம்: http://www.documents.gov.lk/files/act/2023/8/11-2023_E.pdf

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  30-Apr-23

 • நலன்புரிக் கொடுப்பனவுத் திட்டத்திற்கான பாராளுமன்ற ஒப்புதல்

  நலன்புரிக் கொடுப்பனவுத் திட்டத்திற்கான பாராளுமன்ற ஒப்புதல் மற்றும் நலன்புரிக் கொடுப்பனவைப் பெறுவதற்கு குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்களை அடையாளம் காண புதிய தகுதிகாண் அளவுகோல்களைப் பயன்படுத்துதல்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  31-May-23

 • புகையிலை மற்றும் மதுபானம் மீதான கலால் தீர்வைகளை அதிகரிக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து மீளாய்வு

  மதுபானம் மற்றும் புகையிலைப் பொருட்கள் மீதான கலால் தீர்வைகளுக்கான இரண்டாவது அதிகரிப்பு மதிப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுதல்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  30-Jun-23

 • வங்கிச் சட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்

  IMF உத்தியோகத்தர்களின் ஆலோசனையுடன் வங்கிச் சட்டத்தை முழுமையாக மீளத்திருத்துவதற்கான அமைச்சரவை அங்கீகாரம்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  30-Jun-23

 • புதிய ஊழலுக்கு எதிரான புதிய சட்டத்தை உருவாக்குதல்

  IMF ஊழியர்களுடன் கலந்தாலோசித்து, நிலுவையில் உள்ள விரிவான சொத்துக்களை  மீளப் பெற்றுக்கொள்ளும் விதிகளை ஊழலுக்கு எதிரான ஐக்கிய நாடுகள் சபைச் சமவாயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகளுடன் ஒத்திசைவான, புதிய ஊழல் எதிர்ப்புச் சட்டத்தை உருவாக்குங்கள். ஒரு சட்டமூலம் ஏப்ரல் 4 ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்டது, இருப்பினும் ஜூலை 19 ஆம் திகதியே பாராளுமன்றத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. மூலம்: http://www.documents.gov.lk/files/bill/2023/4/319-2023_E.pdf https://www.parliament.lk/news-en/view/3375

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  30-Jun-23

 • ஜுன் 2023க்குள் CCPI பணவீக்கம் 34% - 28%

  ஜுன் 2023க்குள் கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச்சுட்டெண் வருடாந்தப் பணவீக்கம் 34 - 28 சதவீதம்.

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  30-Jun-23

 • ஜுன் 2023க்குள் ஆரம்ப பற்றாக்குறை குறைந்தபட்சமாக மொ.உ.உற்பத்தியின் 0.4 சதவீதம் (-ரூ 113 பில்லியன்)

  ஜுன் 2023க்குள் ஆரம்ப பற்றாக்குறை குறைந்தபட்சமாக மொ.உ.உற்பத்தியின் 0.4 சதவீதம் (-ரூ 113 பில்லியன்).

  ரூ. 113 பில்லியன் முதன்மை பற்றாக்குறை இலக்குக்கு பதிலாக ரூ. 30.7 பில்லியன் முதன்மை மிகையை ஈட்டியதன் ஊடாக, அரசாங்கம் IMF-EFF திட்டத்தின் கீழ் நிர்ணயித்த இலக்கை விட சிறப்பாகவே செயல்பட்டுள்ளது.

  மூலம்:https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/statistics/wei/WEI_20230825_e.pdf

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  30-Jun-23

 • ஜுன் 2023க்குள் திறைசேரி உத்தரவாதங்கள் மொ.உ.உற்பத்தியின் 5.6 சதவீதம் (ரூ.1,700 பில்லியன்)

  ஜுன் 2023க்குள் திறைசேரி உத்தரவாதங்கள் மொ.உ.உற்பத்தியின் 5.6 சதவீதம் (ரூ.1,700 பில்லியன்). மூலம்: https://treasury.gov.lk/api/file/b2f730c6-e436-47af-b2c7-a434c18189bb

  more
  நிறைவேற்றப்பட்டது

  30-Jun-23

 • மார்ச் 2023க்குள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (LKR 650 Bn) 2.1 சதவீதமாக வரி வருமானம் இருக்க வேண்டும்

  மார்ச் 2023க்குள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (LKR 650 Bn) 2.1 சதவீதமாக வரி வருமானம் இருக்க வேண்டும்.

  2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் அரசாங்கத்தின் மொத்த வரி வருமானம் ரூ. 578 பில்லியன்.

  மூலம்: https://www.treasury.gov.lk/api/file/5383e763-0603-43c1-9b89-6da48c62619a

  more
  நிறைவேற்றப்படாத

  31-Mar-23

 • இணையவழி நிதி வெளிப்படைத்தன்மை தளத்தை உருவாக்குதல்

  ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை பின்வரும் தகவல்களை வெளியிடும் இணையவழி வெளிப்படைத்தன்மை தளம் (i) அனைத்து குறிப்பிடத்தக்க பொது கொள்முதல் ஒப்பந்தங்கள் (ii) முதலீட்டுச் சபையின் கீழ் வரி விலக்குகளைப் பெறும் அனைத்து நிறுவனங்களின் பட்டியல் (iii) ஆடம்பர வாகன இறக்குமதிகளுக்கு வரி விலக்குகளைப் பெறும் தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் பட்டியல்.

  இணையவழி வெளிப்படைத்தன்மை தளம் நிறுவப்படவில்லை. எவ்வாறாயினும், இரண்டு ஆவணங்கள் மார்ச் 31 ஆம் திகதிக்குப் பின்னர் திறைசேரி இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒன்று முதலீட்டுச் சபை மூலம் வரி விலக்கு பெறும் அனைத்து நிறுவனங்களின் பட்டியலும், சொகுசு வாகன இறக்குமதியில் வரி விலக்கு பெறும் தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் பட்டியலுமாகும். மேலும் கொள்முதல் தொடர்பான இணையதளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது, இது ஏப்ரல் 30 ஆம் திகதிக்குள் சுகாதார அமைச்சின் 7 கொள்முதல் நடவடிக்கைகளுக்காக பெற்றுக்கொண்ட தொகை மற்றும் செலுத்தப்பட்ட தொகையை பட்டியலிடுகிறது. கொள்முதல் ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பான வரைவுகள் எவையும் வெளியிடப்படவில்லை.

  மூலம்: https://www.treasury.gov.lk/web/publications https://www.treasury.gov.lk/api/file/f2d9b05e-bc9d-4c24-a234-2e631dfc5169 https://www.treasury.gov.lk/api/file/8cebada0-8c18-4c77-b2b9-7a3617a6e456 https://promise.lk

  more
  நிறைவேற்றப்படாத

  31-Mar-23

 • தேர்வுசெய்யப்பட்ட வங்கிகளுக்கான சொத்தின் தரம் தொடர்பான மதிப்பாய்வை நிறைவுசெய்தல்

  அரசுக்குச் சொந்தமான பாரிய இரண்டு வங்கிகள் மற்றும் பாரிய மூன்று தனியார் துறை வங்கிகளின் சொத்தின் தரம் தொடர்பான மதிப்பாய்வை நிறைவுசெய்தல்.

  more
  நிறைவேற்றப்படாத

  30-Apr-23

 • முக்கிய அரச நிறுவன (SOE) மறுசீரமைப்பு திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்

  IMF உத்தியோகத்தர்களின் ஆலோசனையுடன் இலங்கை மின்சார சபை, இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம், ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ் மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை ஆகியவற்றின் இருப்புநிலைகளை மறுசீரமைப்பதற்கான விரிவான மூலோபாயத்திற்கு (தெளிவான காலக்கெடு மற்றும் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான திட்டங்களை வகுத்தல்) அமைச்சரவை அங்கீகாரம்.

  more
  நிறைவேற்றப்படாத

  30-Jun-23

 • ஜுன் 2023க்குள் மொ.உ.உற்பத்தியில் 4.3 சதவீதமாக (ரூ.1,300 பில்லியன்) வரி வருமானம்

  ஜுன் 2023க்குள் மொ.உ.உற்பத்தியில் 4.3 சதவீதமாக (ரூ.1,300 பில்லியன்) வரி வருமானம்.

  அரசாங்கத்தின் உண்மையான வரி வருவாயான ரூ.1,198.9 பில்லியனை ஈட்ட தவறியதன் ஊடாக, IMF-EFF திட்டத்தில் அரசாங்க வரி வருவாயின் கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை விட குறைவாகவே அரசாங்கம் செயல்பட்டுள்ளது.

  மூலம்: https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/statistics/wei/WEI_20230825_e.pdf

  more
  நிறைவேற்றப்படாத

  30-Jun-23

 • அனைத்து 52 முக்கிய அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்களின் 2022 ஆண்டறிக்கைகள் வெளியிடப்படுவதை உறுதிசெய்தல்

  மீதமுள்ள 19 முக்கிய அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்களும் கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட 2021க்கான நிதிநிலை அறிக்கைகளை வெளியிடுவதுடன் 2022ம் ஆண்டுக்கான கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளையும் வெளியிடுவதை உறுதிசெய்தல்.

  52 முக்கிய அரச நிறுவனங்களில் 11 மட்டுமே 2022 வரை ஆண்டு அறிக்கைகளை வெளியிட்டுள்ளன

  மூலம்:

  more
  நிறைவேற்றப்படாத

  30-Jun-23

 • திட்டத்தின் காலப்பகுதியில் இறக்குமதிக் கட்டுப்பாடுகளைப் படிப்படியாகக் குறைப்பதற்கான திட்டத்தைத் தயாரித்தல்

  திட்டத்தின் காலப்பகுதியில் இறக்குமதிக் கட்டுப்பாடுகளைப் படிப்படியாகக் குறைப்பதற்கான திட்டத்தைத் தயாரித்தல்.

  more
  நிறைவேற்றப்படாத

  30-Jun-23

 • 2024 நிதி (வருமான) நடவடிக்கைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்

  திட்ட வரையறைகளுக்கு ஏற்ப, 2024ம் ஆண்டில் வருமானத்தை அதிகரிக்க உதவும் வருமான நடவடிக்கைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்.

  more
  நிறைவேற்றப்படாத

  31-Jul-23

 • செப்டெம்பர் 2023க்குள் CCPI பணவீக்கம் 20% - 14%

  செப்டெம்பர் 2023க்குள் கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச்சுட்டெண் வருடாந்தப் பணவீக்கம் 20 - 14 சதவீதம்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  30-Sep-23

 • செப்டெம்பர் 2023க்குள் தேறிய சர்வதேச அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் குறைந்தபட்சம் -$2,068 மில்லியன்

  செப்டெம்பர் 2023க்குள் தேறிய சர்வதேச அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் குறைந்தபட்சம் -$2,068 மில்லியன்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  30-Sep-23

 • ITMIS திட்டத்தை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துதல்

  ஒருங்கிணைந்த திறைசேரி முகாமைத்துவ தகவல் கட்டமைப்பை (ITMIS) அமுல்படுத்துவதை நிறைவுசெய்வதுடன் அதனை 220 முகவரகங்களுக்கு (தேசிய வரவு செலவுத் திட்ட நிறைவேற்று முகவரகங்களுக்கு) விரிவுபடுத்துதல்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  30-Sep-23

 • நிர்வாகக் கட்டமைப்பு மதிப்பாய்வு அறிக்கையை வெளியிடுதல்

  இலங்கையின் ஊழல் எதிர்ப்பு கட்டமைப்பை மதிப்பிடுவதற்காக நாட்டின் நிர்வாகக் கட்டமைப்பை மதிப்பாய்வு செய்த IMF தலைமையிலான தொழில்நுட்ப உதவி பணியின் அறிக்கையை வெளியிடுதல்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  30-Sep-23

 • செப்டெம்பர் 2023க்குள் ஆரம்ப பற்றாக்குறை மொ.உ.உற்பத்தியின் குறைந்தபட்சம் 0.5 சதவீதம் (-ரூ 160 பில்லியன்)

  செப்டெம்பர் 2023க்குள் ஆரம்ப பற்றாக்குறை மொ.உ.உற்பத்தியின் குறைந்தபட்சம் 0.5 சதவீதம் (-ரூ 160 பில்லியன்).

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  30-Sep-23

 • செப்டெம்பர் 2023க்குள் சமூக செலவிடல் மொ.உ.உற்பத்தியின் 0.4 சதவீதம் (ரூ.120 பில்லியன்)

  செப்டெம்பர் 2023க்குள் சமூக செலவிடல் மொ.உ.உற்பத்தியின் 0.4 சதவீதம் (ரூ.120 பில்லியன்).

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  30-Sep-23

 • செப்டெம்பர் 2023க்குள் வரி வருமானம் மொ.உ.உற்பத்தியின் 6.9 சதவீதம் (ரூ.2,100 பில்லியன்)

  செப்டெம்பர் 2023க்குள் வரி வருமானம் மொ.உ.உற்பத்தியின் 6.9 சதவீதம் (ரூ.2,100 பில்லியன்).

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  30-Sep-23

 • செப்டெம்பர் 2023க்குள் திறைசேரி உத்தரவாதங்கள் மொ.உ.உற்பத்தியின் 5.6 சதவீதம் (ரூ.1,700 பில்லியன்)

  செப்டெம்பர் 2023க்குள் திறைசேரி உத்தரவாதங்கள் மொ.உ.உற்பத்தியின் 5.6 சதவீதம் (ரூ.1,700 பில்லியன்).

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  30-Sep-23

 • எரிபொருள் மற்றும் மின்சாரத்திற்கான வணிகம் சாராத கடமைப்பாடுகளுக்கான செலவு (தேறிய அரசாங்கப் பரிமாற்றல்கள்) ரூ. 0 பில்லியன்

  எரிபொருள் மற்றும் மின்சாரத்திற்கான வணிகம் சாராத கடமைப்பாடுகளுக்கான செலவு (தேறிய அரசாங்கப் பரிமாற்றல்கள்) ரூ. 0 பில்லியன்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  30-Sep-23

 • செப்டெம்பர் 2023க்குள் இலங்கை மத்திய வங்கியால் அரசாங்கத்திற்கு வழங்கப்படும் தேறிய கடன் அதிகபட்சமாக ரூ.2,840 பில்லியன்

  செப்டெம்பர் 2023க்குள் இலங்கை மத்திய வங்கியால் அரசாங்கத்திற்கு வழங்கப்படும் தேறிய கடன் அதிகபட்சமாக ரூ.2,840 பில்லியன்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  30-Sep-23

 • அரச கணக்குகள் திணைக்களால் மாதாந்த காசுப் பாய்ச்சல்களை அறிக்கையிடுதல்

  வருமானங்கள், செலவினங்கள் மற்றும் நிதிவழங்குதல் மூலமான மாதாந்த காசுப் பாய்ச்சல்களை அடுத்த மாதத்தின் மூன்றாவது வேலை நாளுக்குள் அரச கணக்குகள் திணைக்களத்தால் அறிக்கையிடுதல்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  30-Sep-23

 • செப்டெம்பர் 2023ல் செலவின நிலுவைகள் அதிகபட்சமாக ரூ.0 பில்லியன்

  செப்டெம்பர் 2023ல் செலவின நிலுவைகள் அதிகபட்சமாக ரூ.0 பில்லியன்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  30-Sep-23

 • செப்டெம்பர் 2023க்குள் நிதியல்லாத பொதுத்துறை மற்றும் மத்திய வங்கியின் புதிய வெளிநாட்டுக் கொடுப்பனவு நிலுவைகள் ரூ.0

  செப்டெம்பர் 2023க்குள் நிதியல்லாத பொதுத்துறை மற்றும் மத்திய வங்கியின் புதிய வெளிநாட்டுக் கொடுப்பனவு நிலுவைகள் ரூ.0.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  30-Sep-23

 • ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸின் மீதமுள்ள கடன்களை அரசாங்கத்தின் ஐந்தொகைக்கு மாற்றுதல்

  திட்டமிடப்பட்டுள்ள மறுசீரமைப்பிற்குப் பின்னர், அரசாங்கத்தால் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட ஏதேனும் வெளிநாட்டு நாணயக் கடன்கள் இருந்தால் அவை ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ் ஐந்தொகையில் இருந்து அரசாங்கத்தின் ஐந்தொகைக்கு மாற்றுதல்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  30-Sep-23

 • தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வங்கிகளுக்கு மீள மூலதனத்தை வழங்குவதற்கான தேவை மற்றும் விதிமுறைகளைத் தீர்மானித்தல்

  தனியார் மூலங்களில் இருந்து மூலதனப் பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்யமுடியாத வங்கிகளுக்கு அரசாங்கம் மூலதனத்தை வழங்குவதற்கான அளவு, காலப்பகுதி, கருவிகள் மற்றும் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை நிதி அமைச்சு தீர்மானித்தல்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Oct-23

 • 2024 ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலத்தைப் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தல்

  திட்ட வரையறைகளுக்கு இணங்க 2024 ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலத்தை முதல் வாசிப்பிற்காக பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தல்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Oct-23

 • டிசம்பர் 2023க்குள் CCPI பணவீக்கம் 18% - 12%

  டிசம்பர் 2023க்குள் கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச்சுட்டெண் வருடாந்தப் பணவீக்கம் 18-12 சதவீதம்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Dec-23

 • டிசம்பர் 2023க்குள் தேறிய சர்வதேச அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் குறைந்தபட்சம் -$1,592 மில்லியன்

  டிசம்பர் 2023க்குள் தேறிய சர்வதேச அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் குறைந்தபட்சம் -$1,592 மில்லியன்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Dec-23

 • வங்கிச் சட்டத்திற்கு பாராளுமன்ற அங்கீகாரம்

  IMF உத்தியோகத்தர்களின் ஆலோசனையுடன் வங்கிச் சட்டத்தை முழுமையாக மீளத்திருத்துவதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Dec-23

 • 2024 ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலத்திற்குப் பாராளுமன்ற அங்கீகாரம்

  திட்ட வரையறைகளுக்கு ஏற்ப 2024 ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலத்திற்கும் செலவின ஒதுக்கீடுகளுக்கும் பாராளுமன்ற அங்கீகாரம்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Dec-23

 • பொது நிதி முகாமைத்துவச் சட்டத்தைப் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தல்

  IMF உத்தியோகத்தர்களின் ஆலோசனையுடன் வரவு செலவுத்திட்ட உருவாக்கச் செயல்முறை, தொடர்புடைய முகவரகங்களின் பணிகளும் பொறுப்புகளும், தகவல்கள் மற்றும் பொறுப்புக்கூறல் தேவைகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கும் புதிய பொது நிதி முகாமைத்துவச் சட்டத்தை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தல்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Dec-23

 • மின்சார மானியத்தைத் துல்லியமாகக் கணக்கிட பாரிய வழங்கல் பரிமாற்றக் கணக்குகை (BSTA) மேம்படுத்துதல்

  மின்சார மானியத்தை துல்லியமாக அளவிட பாரிய வழங்கல் பரிமாற்றக் கணக்குகை (BSTA) மேம்படுத்துவதுடன் செலவை ஈடுசெய்வதை அடிப்படையாகக் கொண்ட மின்சாரக் கட்டணம் மற்றும் அரசாங்கத்தின் பரிமாற்றத் தேவையைத் தீர்மானிக்க அதனைப் பயன்படுத்தத் தொடங்குதல்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Dec-23

 • 2023 டிசம்பருக்குள் ஆரம்ப பற்றாக்குறை மொ.உ.உற்பத்தியின் குறைந்தபட்சம் 0.7 சதவீதம் (-ரூ 209 பில்லியன்)

  2023 டிசம்பருக்குள் ஆரம்ப பற்றாக்குறை மொ.உ.உற்பத்தியின் குறைந்தபட்சம் 0.7 சதவீதம் (-ரூ 209 பில்லியன்).

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Dec-23

 • 2023 டிசம்பருக்குள் சமூக செலவிடல் மொ.உ.உற்பத்தியின் 0.6 சதவீதம் (ரூ.187 பில்லியன்)

  2023 டிசம்பருக்குள் சமூக செலவிடல் மொ.உ.உற்பத்தியின் 0.6 சதவீதம் (ரூ.187 பில்லியன்).

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Dec-23

 • டிசம்பர் 2023க்குள் வரி வருமானம் மொ.உ.உற்பத்தியின் 9.7 சதவீதம் (ரூ.2,940 பில்லியன்)

  டிசம்பர் 2023க்குள் வரி வருமானம் மொ.உ.உற்பத்தியின் 9.7 சதவீதம் (ரூ.2,940 பில்லியன்).

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Dec-23

 • டிசம்பர் 2023க்குள் திறைசேரி உத்தரவாதங்கள் மொ.உ.உற்பத்தியின் 5.6 சதவீதம் (ரூ.1,700 பில்லியன்)

  டிசம்பர் 2023க்குள் திறைசேரி உத்தரவாதங்கள் மொ.உ.உற்பத்தியின் 5.6 சதவீதம் (ரூ.1,700 பில்லியன்).

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Dec-23

 • எரிபொருள் மற்றும் மின்சாரத்திற்கான வணிகம் சாராத கடமைப்பாடுகளுக்கான செலவு (தேறிய அரசாங்கப் பரிமாற்றல்கள்) ரூ. 0 பில்லியன்

  எரிபொருள் மற்றும் மின்சாரத்திற்கான வணிகம் சாராத கடமைப்பாடுகளுக்கான செலவு (தேறிய அரசாங்கப் பரிமாற்றல்கள்) ரூ. 0 பில்லியன்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Dec-23

 • டிசம்பர் 2023க்குள் இலங்கை மத்திய வங்கியால் அரசாங்கத்திற்கு வழங்கப்படும் தேறிய கடன் அதிகபட்சமாக ரூ.2,740பில்லியன்

  டிசம்பர் 2023க்குள் இலங்கை மத்திய வங்கியால் அரசாங்கத்திற்கு வழங்கப்படும் தேறிய கடன் அதிகபட்சமாக ரூ.2,740பில்லியன்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Dec-23

 • பொதுப் படுகடன் முகாமைத்துவ முகவரகத்தை உருவாக்க சட்டத்தில் திருத்தம் செய்தல்

  சர்வதேச சிறந்த நடைமுறைகளுக்கு ஏற்ப பொதுப் படுகடன் முகாமைத்துவ முகவரகத்தை உருவாக்குவதற்குத் தேவையான சட்ட நடவடிக்கைகளைப் பூர்த்தி செய்தல்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Dec-23

 • டிசம்பர் 2023ல் செலவின நிலுவைகள் அதிகபட்சமாக ரூ.0 பில்லியன்

  டிசம்பர் 2023ல் செலவின நிலுவைகள் அதிகபட்சமாக ரூ.0 பில்லியன்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Dec-23

 • டிசம்பர் 2023க்குள் நிதியல்லாத பொதுத்துறை மற்றும் மத்திய வங்கியின் புதிய வெளிநாட்டுக் கொடுப்பனவு நிலுவைகள் ரூ.0

  டிசம்பர் 2023க்குள் நிதியல்லாத பொதுத்துறை மற்றும் மத்திய வங்கியின் புதிய வெளிநாட்டுக் கொடுப்பனவு நிலுவைகள் ரூ.0.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Dec-23

 • மூலோபாய அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் மற்றும் முதலீட்டுச் சபை சட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் வரிச் சலுகைகளின் நேரடிச் செலவை வெளியிடுதல்

  மூலோபாய அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் மற்றும் முதலீட்டுச் சபை சட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் வரிச் சலுகைகளால் விதிக்கப்படும் நேரடிச் செலவுகளை மதிப்பிடத் தொடங்குவதுடன் வெளியிடுதல்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Jan-24

 • பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப கலால் வரியை தானியக்கமாக சரிசெய்யும் முறையை அறிமுகப்படுத்துதல்

  பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப கலால் வரியை தானியக்கமாக சரிசெய்யும் முறையை அறிமுகப்படுத்துதல்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Jan-24

 • பெறுமதிசேர் வரியில் பெரும்பாலான விலக்குகளை இல்லாது செய்தல்

  பெரும்பாலான விலக்குகளை இல்லாது செய்வதன் மூலம் பெறுமதிசேர் வரி முறையை மறுசீரமைத்தல்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Jan-24

 • SVAT இல்லாதொழிப்பதுடன் VAT மீளளிப்புகளை விரைவுபடுத்துதல்

  செல்லுபடியாகும் VAT மீளளிப்புகளை விரைவுபடுத்துவதுடன் SVAT முறையை இல்லாதொழிக்க நடவடிக்கை எடுத்தல்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Jan-24

 • தகுதிபெறாத பயனாளிகள் சமுர்த்தி கொடுப்பனவைப் பெறமாட்டார்கள் என்பதை உறுதிசெய்தல்

  ஜனவரி 2024 முதல், தகுதிபெறாத பயனாளிகள் சமுர்த்தி காசுக் கொடுப்பனவைப் பெறமாட்டார்கள்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Jan-24

 • UNCAC உடன் இணங்கும் வகையில் சொத்துக்களை மீட்பதற்கான சட்ட வரைபு

  ஊழலுக்கு எதிரான ஐக்கிய நாடுகள் பிரகடனத்தின் (UNCAC) தரநிலைகளுடன் இணங்கும் வகையில் விரிவான சொத்து மீட்பு விதிகள் IMF உத்தியோகத்தர்களின் ஆலோசனையுடன் உருவாக்கப்பட்டு குற்றச்செயல்கள் தொடர்பான தனியான வரைபுச் சட்டத்தில் உள்ளடக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Mar-24

 • எரிபொருள் மற்றும் மின்சார விலைக்கு அமைச்சரைப் பொறுப்பாக்கும் வகையில் சட்டத்தில் மாற்றம் செய்தல்

  செலவை ஈடுசெய்வதை அடிப்படையாகக் கொண்ட எரிபொருள் மற்றும் மின்சார விலைத் திருத்தத்திற்கு எரிபொருள் மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சரைப் பொறுப்பாக்கும் வகையில் சட்டத் திருத்தத்தை அறிமுகப்படுத்துதல்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  30-Jun-24

 • 2024 இறுதிக்குள் ஆரம்ப மிகை மொ.உ.உற்பத்தியில் 0.8 சதவீதம்

  2024 இறுதிக்குள் ஆரம்ப மிகை மொ.உ.உற்பத்தியில் 0.8 சதவீதம்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Dec-24

 • பொதுப் படுகடன் முகாமைத்துவ முகவரகத்தை உருவாக்குதல்

  பொதுப் படுகடன் முகாமைத்துவ முகவரகத்தை உருவாக்குவதை நிறைவுசெய்தல்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Dec-24

 • தேசிய அளவில் சொத்து வரியை அறிமுகப்படுத்துதல்

  தேசிய அளவில் சொத்து வரியை அறிமுகப்படுத்துதல், தொடர்புடைய நிதிப் பரிமாற்றங்களின் மதிப்பாய்வு மற்றும் தேவை ஏற்படின் தொழில்நுட்ப உதவியைக் கோருதல்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Jan-25

 • நன்கொடை மற்றும் பரம்பரை உடைமை வரியை அறிமுகப்படுத்துதல்

  வரி செலுத்தத் தேவையற்ற வரம்பு மற்றும் குறைந்தபட்ச விலக்குகளுடன் நன்கொடை மற்றும் பரம்பரை உடைமை வரியை அறிமுகப்படுத்துதல்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Jan-25

 • 2025 இறுதிக்குள் ஆரம்ப மிகை மொ.உ.உற்பத்தியில் 2.3 சதவீதம்

  2025 இறுதிக்குள் ஆரம்ப மிகை மொ.உ.உற்பத்தியில் 2.3 சதவீதம்.

  more
  நிலுவையில் உள்ளது

  31-Dec-25

 • மார்ச் 2023க்குள் தேறிய சர்வதேச அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் குறைந்தபட்சம் -$3,188 மில்லியன்

  மார்ச் 2023க்குள் தேறிய சர்வதேச அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் குறைந்தபட்சம் -$3,188 மில்லியன்

  more
  தெரியவில்லை

  31-Mar-23

 • எரிபொருள் மற்றும் மின்சாரத்திற்கான வணிகம் சாராத கடமைப்பாடுகளுக்கான செலவு (தேறிய அரசாங்கப் பரிமாற்றல்கள்) ரூ. 0 பில்லியன்

  எரிபொருள் மற்றும் மின்சாரத்திற்கான வணிகம் சாராத கடமைப்பாடுகளுக்கான செலவு (தேறிய அரசாங்கப் பரிமாற்றல்கள்) ரூ. 0 பில்லியன்.

  more
  தெரியவில்லை

  31-Mar-23

 • மார்ச் 2023க்குள் இலங்கை மத்திய வங்கியால் அரசாங்கத்திற்கு வழங்கப்படும் தேறிய கடன் அதிகபட்சமாக ரூ.2,890 பில்லியன்

  மார்ச் 2023க்குள் இலங்கை மத்திய வங்கியால் அரசாங்கத்திற்கு வழங்கப்படும் தேறிய கடன் அதிகபட்சமாக ரூ.2,890 பில்லியன்.

  more
  தெரியவில்லை

  31-Mar-23

 • மார்ச் 2023க்குள் நிதியல்லாத பொதுத்துறை மற்றும் மத்திய வங்கியின் புதிய வெளிநாட்டுக் கொடுப்பனவு நிலுவைகள் ரூ.0

  மார்ச் 2023க்குள் நிதியல்லாத பொதுத்துறை மற்றும் மத்திய வங்கியின் புதிய வெளிநாட்டுக் கொடுப்பனவு நிலுவைகள் ரூ.0.

  more
  தெரியவில்லை

  31-Mar-23

 • ஜுன் 2023க்குள் தேறிய சர்வதேச அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் குறைந்தபட்சம் -$2,830 மில்லியன்

  ஜுன் 2023க்குள் தேறிய சர்வதேச அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் குறைந்தபட்சம் -$2,830 மில்லியன்.

  more
  தெரியவில்லை

  30-Jun-23

 • ஜுன் 2023க்குள் சமூக செலவிடல் மொ.உ.உற்பத்தியின் 0.2 சதவீதம் (ரூ.70 பில்லியன்)

  ஜுன் 2023க்குள் சமூக செலவிடல் மொ.உ.உற்பத்தியின் 0.2 சதவீதம் (ரூ.70 பில்லியன்)

  more
  தெரியவில்லை

  30-Jun-23

 • எரிபொருள் மற்றும் மின்சாரத்திற்கான வணிகம் சாராத கடமைப்பாடுகளுக்கான செலவு (தேறிய அரசாங்கப் பரிமாற்றல்கள்) ரூ. 0 பில்லியன்

  எரிபொருள் மற்றும் மின்சாரத்திற்கான வணிகம் சாராத கடமைப்பாடுகளுக்கான செலவு (தேறிய அரசாங்கப் பரிமாற்றல்கள்) ரூ. 0 பில்லியன்.

  more
  தெரியவில்லை

  30-Jun-23

 • ஜுன் 2023க்குள் இலங்கை மத்திய வங்கியால் அரசாங்கத்திற்கு வழங்கப்படும் தேறிய கடன் அதிகபட்சமாக ரூ.2,890 பில்லியன்

  ஜுன் 2023க்குள் இலங்கை மத்திய வங்கியால் அரசாங்கத்திற்கு வழங்கப்படும் தேறிய கடன் அதிகபட்சமாக ரூ.2,890 பில்லியன்.

  more
  தெரியவில்லை

  30-Jun-23

 • ஜுன் 2023ல் செலவின நிலுவைகள் அதிகபட்சமாக ரூ.0 பில்லியன்

  ஜுன் 2023ல் செலவின நிலுவைகள் அதிகபட்சமாக ரூ.0 பில்லியன்.

  more
  தெரியவில்லை

  30-Jun-23

 • ஜுன் 2023க்குள் நிதியல்லாத பொதுத்துறை மற்றும் மத்திய வங்கியின் புதிய வெளிநாட்டுக் கொடுப்பனவு நிலுவைகள் ரூ.0

  ஜுன் 2023க்குள் நிதியல்லாத பொதுத்துறை மற்றும் மத்திய வங்கியின் புதிய வெளிநாட்டுக் கொடுப்பனவு நிலுவைகள் ரூ.0.

  more
  தெரியவில்லை

  30-Jun-23

 • வங்கிக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கான திட்டத்தைத் தயாரித்தல்

  வங்கிக் கட்டமைப்பு மூலதனம் மற்றும் FX பணப்புழக்க பற்றாக்குறை ஆகியவற்றைச் சரிசெய்யவும் சாத்தியமற்றது என மதிப்பிடப்படும் வங்கிகளில் தலையீடு செய்வதற்கும் திட்ட வரைபை இலங்கை மத்திய வங்கி உருவாக்குதல்.

  more
  தெரியவில்லை

  31-Jul-23

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.