සිංහල தமிழ் English

கட்சிகள்

 • Thumb_unp

  ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

  கட்சி தலைவர்: திரு. ரணில் விக்ரமசிங்க
  கட்சியின் செயலாளர்: திரு. அகில விராஜ் காரியவசம்

   

 • Thumb_pulikal

  தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள்

  கட்சி தலைவர்: திரு. சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன்
  கட்சியின் செயலாளர்: திரு. பிரஷான்தன்

   

 • Thumb_kuttani

  தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி

  கட்சி தலைவர்: திரு. சி.வி. விக்னேஸ்வரன்
  கட்சியின் செயலாளர்: திரு. என். சிவசக்தி

   

 • Thumb_1

  ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன

  கட்சி தலைவர்: திரு. மஹிந்த ராஜபக்ச
  கட்சியின் செயலாளர்: திரு. சாகர காரியவசம்

   

 • Thumb_slmc

  ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ்

  கட்சி தலைவர்: திரு. ரவூப் ஹக்கீம்
  கட்சியின் செயலாளர்: திரு. எம். நிசாம் காரியப்பர்.

   

 • Thumb_party

  இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி

  கட்சி தலைவர்: திரு. மைத்திரிபால சிரிசேன
  கட்சியின் செயலாளர்: திரு. தயாசிரி ஜயசேகர

   

 • Thumb_sjb

  ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

  கட்சி தலைவர்: திரு. சஜித் பிரேமதாச
  கட்சியின் செயலாளர்: திரு. ஆர். எம். ரஞ்சித் மத்தும பண்டார

   

 • Thumb_party

  எங்கள் மக்கள் சக்தி கட்சி

  கட்சி தலைவர்:
  கட்சியின் செயலாளர்: திரு. வெதினகம விமலதிஸ்ஸ தேரர்‌

   

 • Thumb_jjb

  தேசிய மக்கள் சக்தி

  கட்சி தலைவர்: திரு. அனுர குமார திசாநாயக்க
  கட்சியின் செயலாளர்: திரு. லக்ஸ்மன் நிபுணஆரச்சி

   

 • Thumb_congress

  தேசிய காங்கிரஸ்

  கட்சி தலைவர்: திரு. ஏ.எல்.எம். அதாவுல்லாஹ்
  கட்சியின் செயலாளர்: திரு. ஏ.எல்.எம். அதாவுல்லாஹ்

   

 • Thumb_alliances

  முஸ்லிம் தேசியக் கூட்டணி

  கட்சி தலைவர்: திரு. எம்.எச்.எம். சல்மான், திரு. எஸ்.எம். ஜனேந்திரசிங்க மற்றும் திரு. இசட். ஏ. எம். அஸ்ஸாம்
  கட்சியின் செயலாளர்: திரு. மஸீஹூத்தீன் நயீமுல்லாஹ்

   

 • Thumb_itak

  இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி

  கட்சி தலைவர்: திரு. மாவை சேனாதிராஜா
  கட்சியின் செயலாளர்: திரு. கே. துரைராசசிங்கம்

   

 • Thumb_party

  ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி

  கட்சி தலைவர்: திரு. டக்ளஸ் தேவானந்தா
  கட்சியின் செயலாளர்: திரு. டக்ளஸ் தேவானந்தா

   

 • Thumb_congress

  அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்

  கட்சி தலைவர்: திரு. ரிஷாத் பதியுத்தீன்
  கட்சியின் செயலாளர்:

   

 • Thumb_congress

  அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்

  கட்சி தலைவர்: திரு. ஆனந்தராஜா
  கட்சியின் செயலாளர்: திரு. ஜீ.ஜீ. பொன்னம்பலம்

   

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.