සිංහල தமிழ் English
Medium_hakeem

ரஊப் ஹகீம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கண்டி மாவட்டம்

07773401717 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#39

மொத்த தரவரிசை

#17

கட்சி தரவரிசை

79

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 42
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 52
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 13
282-13 (2021-04-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 30
282-13 (2021-04-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 75
282-09 (2021-04-07) Adjournment Motion Type 2 Page 53
282-05 (2021-03-25) Written Question Page 71
281-11 (2021-02-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 52
281-10 (2021-02-12) Oral Contribution - Core Statements Page 37
281-09 (2021-02-11) Oral Contribution Page 17

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1960-04-13
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
Contact
Address
Residence: 51, Vauxhall Lane, Colombo 2
Office: இல. 51, வொக்ஸ்ஹோல் ஒழுங்கை, கொழும்பு 02.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 07773401717
Telephone
Residence:
Office: 112436752
Secretary Contact Information
Name:
Email:
Mobile:
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.