සිංහල தமிழ் English
Defence

යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය

SUMMARY

1776

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

206

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.

Order
නීතිය හා සාමය
Defence
ආරක්ෂාව
Rehabilitation
බන්ධනාගාර හා පුනරුත්ථාපන
Justice
යුක්තිය

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
304-16 (2023-07-21) Oral Contribution Page 8
304-15 (2023-07-20) Written Question Page 33
304-15 (2023-07-20) Notification Page 5
304-15 (2023-07-20) Written Question- Response Page 34
304-14 (2023-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
304-14 (2023-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
304-14 (2023-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
304-14 (2023-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
304-14 (2023-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
304-14 (2023-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.