සිංහල தமிழ் English
Defence

நீதி, பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம்

SUMMARY

1776

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

206

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

நீதி, பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம் includes below mentioned.

Order
சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு
Defence
பாதுகாப்பு
Rehabilitation
சிறைச்சாலைகள் மற்றும் புனர்வாழ்வு
Justice
நீதி

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
304-16 (2023-07-21) Oral Contribution Page 8
304-15 (2023-07-20) Notification Page 5
304-15 (2023-07-20) Written Question- Response Page 34
304-15 (2023-07-20) Written Question Page 33
304-14 (2023-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
304-14 (2023-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
304-14 (2023-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
304-14 (2023-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
304-14 (2023-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
304-14 (2023-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.