සිංහල தமிழ் English
Medium_vacated

ரணில் விக்கிரமசிங்க

Icon_unp

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

011 2573308 / 011 2573974 [email protected]

சுருக்கம்

#76

மொத்த தரவரிசை

#8

கட்சி தரவரிசை

150

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-1 (2023-06-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 108
304-1 (2023-06-06) Written Question- Response Page 108
304-1 (2023-06-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 109
302-11 (2023-04-26) Oral Contribution Page 25
302-11 (2023-04-26) Oral Contribution - Core Statements Page 21
302-11 (2023-04-26) Oral Contribution Page 28
302-6 (2023-03-22) Oral Contribution Page 11
302-6 (2023-03-22) Oral Contribution - Core Statements Page 6
302-6 (2023-03-22) Oral Contribution Page 14
302-6 (2023-03-22) Oral Contribution Page 12

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1949-03-24
பாலினம்: Male
Profession: Lawyer
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Nephew - Ruwan Wijewardene
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Faculty of Law, University of Colombo
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: Deakin University
Terms in parliament
2021-06-23 to present
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 117, 5th Lane, Colombo 03.
Office: No. 117, 5th Lane, Colombo 03.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2573308 / 011 2573974
Office: 011 2573308 / 011 2573974
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.