සිංහල தமிழ் English
Medium_wijesiri

சமிந்த விஜேசிறி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, பதுளை மாவட்டம்

[email protected]

0112778535 / 0572224948/057223203 [email protected]

சுருக்கம்

#9

மொத்த தரவரிசை

#5

கட்சி தரவரிசை

294

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 10
282-15 (2021-04-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 12
282-15 (2021-04-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 21
282-14 (2021-04-22) Oral Contribution Page 10
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question Page 11
282-13 (2021-04-21) Written Question Page 10
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question Page 9
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question Page 12
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question Page 10

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1980-08-04
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Thomas College, Bandarawela
Undergraduate: Management Diploma, Sri Jayawardenapura University
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
Contact
Address
Residence: NO D-6, MP's housing complex Madiwela,Sri Jayawardanapura Kotte & Nawodaya Mawatha, Kabillawela North, Bandarawela
Office: நவோத்யா மாவத்தை, கெபில்லவெல வடக்கு, பண்டாரவளை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile
Telephone
Residence: 0112778535 / 0572224948/057223203
Office: 0572221440 / 0773607427
Secretary Contact Information
Name: Mr. Lakshman Wijesiri
Email:
Mobile: 0701915915
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.