සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara

 நலீன் பண்டார ஜயமஹ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, குருநாகல் மாவட்டம்

372284690 / 322245455 [email protected]

சுருக்கம்

#8

மொத்த தரவரிசை

#4

கட்சி தரவரிசை

175

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 35
282-15 (2021-04-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 12
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 8
282-13 (2021-04-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 33
282-13 (2021-04-21) Oral Contribution Page 32
282-13 (2021-04-21) Point of Order - Other
Page 30
282-13 (2021-04-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 36
282-11 (2021-04-09) Oral Contribution Page 33
282-09 (2021-04-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 32
282-09 (2021-04-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 43

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-06-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 372284690 / 322245455
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.