සිංහල தமிழ் English
Defence

යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය

SUMMARY

2415

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

212

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.

Order
නීතිය හා සාමය
Defence
ආරක්ෂාව
Rehabilitation
බන්ධනාගාර හා පුනරුත්ථාපන
Justice
යුක්තිය

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
310-2 (2024-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
310-2 (2024-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 98
310-2 (2024-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 108
310-2 (2024-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
310-2 (2024-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
310-2 (2024-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
310-2 (2024-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
310-2 (2024-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 96
310-2 (2024-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
310-2 (2024-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.