සිංහල தமிழ் English
Defence

යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය

SUMMARY

1231

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

192

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.

Order
නීතිය හා සාමය
Defence
ආරක්ෂාව
Rehabilitation
බන්ධනාගාර හා පුනරුත්ථාපන
Justice
යුක්තිය

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
295-03 (2022-08-10) Oral Contribution Page 8
295-03 (2022-08-10) Adjournment Motion Type 2 Page 31
295-03 (2022-08-10) Adjournment Motion Type 2 Page 29
295-03 (2022-08-10) Adjournment Motion Type 2 Page 24
295-03 (2022-08-10) Adjournment Motion Type 2 Page 51
295-02 (2022-08-09) Notification Page 6
294-1 (2022-07-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 101
294-1 (2022-07-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 109
294-1 (2022-07-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 115
294-1 (2022-07-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 123

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.