සිංහල தமிழ் English
Defence

நீதி, பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம்

SUMMARY

1241

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

192

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

நீதி, பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம் includes below mentioned.

Order
சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு
Defence
பாதுகாப்பு
Rehabilitation
சிறைச்சாலைகள் மற்றும் புனர்வாழ்வு
Justice
நீதி

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
296-04 (2022-09-23) Notification Page 7
296-03 (2022-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
295-11 (2022-09-07) Question by Private Notice Page 22
295-11 (2022-09-07) Oral Contribution Page 25
295-11 (2022-09-07) Oral Contribution Page 24
295-11 (2022-09-07) Oral Contribution Page 26
295-11 (2022-09-07) Question by Private Notice – Response Page 23
295-11 (2022-09-07) Oral Contribution Page 25
295-09 (2022-09-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
295-08 (2022-09-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.