සිංහල தமிழ் English
Defence

நீதி, பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம்

SUMMARY

2430

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

212

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

நீதி, பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம் includes below mentioned.

Order
சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு
Defence
பாதுகாப்பு
Rehabilitation
சிறைச்சாலைகள் மற்றும் புனர்வாழ்வு
Justice
நீதி

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 49
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 11
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 11
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 13
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 10
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 10
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 13
311-10 (2024-03-19) Oral Contribution Page 57
311-10 (2024-03-19) Oral Contribution Page 24
311-10 (2024-03-19) Point of Order- Technical/Procedural Page 14

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.