සිංහල தமிழ் English
Education

අධ්‍යාපන

SUMMARY

1883

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

174

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

අධ්‍යාපන includes below mentioned.

Schools
පාසල්
University
විශ්ව විද්‍යාල
Vocational
වෘත්තීය පුහුණු

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 7
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 24
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 6
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 19
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 19
312-4 (2024-04-25) Oral Contribution Page 14
312-4 (2024-04-25) Question by Private Notice – Response Page 10
312-4 (2024-04-25) Oral Contribution Page 15
312-4 (2024-04-25) Question by Private Notice Page 9
312-4 (2024-04-25) Oral Contribution Page 15

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.