සිංහල தமிழ் English
Education

අධ්‍යාපන

SUMMARY

1426

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

152

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

අධ්‍යාපන includes below mentioned.

Schools
පාසල්
University
විශ්ව විද්‍යාල
Vocational
වෘත්තීය පුහුණු

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
304-16 (2023-07-21) Notification Page 9
304-16 (2023-07-21) Written Question - Supplementary Question Page 26
304-16 (2023-07-21) Written Question Page 22
304-16 (2023-07-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
304-16 (2023-07-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26
304-16 (2023-07-21) Oral Contribution Page 10
304-16 (2023-07-21) Oral Contribution Page 28
304-16 (2023-07-21) Written Question - Supplementary Question Page 26
304-16 (2023-07-21) Oral Contribution Page 10
304-16 (2023-07-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 27

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.