සිංහල தமிழ் English
Education

கல்வி

SUMMARY

1226

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

144

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

கல்வி includes below mentioned.

Schools
பாடசாலை
University
பல்கலைக்கழகம்
Vocational
தொழிற்கல்வி

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 10
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 13
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 12
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 10
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 12
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 12
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 12
297-05 (2022-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
297-04 (2022-11-17) Notification Page 18
296-17 (2022-11-11) Oral Contribution Page 6

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.