සිංහල தமிழ் English
Health

සෞඛ්‍ය

SUMMARY

790

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

154

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

සෞඛ්‍ය includes below mentioned.

Services
සෞඛ්‍ය සේවා
Diseases
රෝග
Medicine
ඖෂධ
Medicine
ආයුර්වේද

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
293-06 (2022-06-22) Adjournment Motion Type 2 Page 76
293-06 (2022-06-22) Adjournment Motion Type 2 Page 75
293-06 (2022-06-22) Adjournment Motion Type 2 Page 74
293-06 (2022-06-22) Adjournment Motion Type 2 Page 72
293-06 (2022-06-22) Adjournment Motion Type 2 Page 71
293-06 (2022-06-22) Adjournment Motion Type 2 Page 70
293-06 (2022-06-22) Adjournment Motion Type 2 Page 68
293-06 (2022-06-22) Adjournment Motion Type 2 Page 67
293-06 (2022-06-22) Adjournment Motion Type 2 Page 62
293-06 (2022-06-22) Adjournment Motion Type 2 Page 60

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.