සිංහල தமிழ் English
Health

සෞඛ්‍ය

SUMMARY

948

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

161

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

සෞඛ්‍ය includes below mentioned.

Services
සෞඛ්‍ය සේවා
Diseases
රෝග
Medicine
ඖෂධ
Medicine
ආයුර්වේද

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
297-04 (2022-11-17) Oral Contribution Page 19
297-04 (2022-11-17) Question by Private Notice Page 19
296-11 (2022-10-19) Written Question Page 17
296-11 (2022-10-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
296-11 (2022-10-19) Written Question - Supplementary Question Page 18
296-11 (2022-10-19) Written Question- Response Page 17
296-06 (2022-10-04) Written Question- Response Page 16
296-06 (2022-10-04) Written Question Page 15
296-03 (2022-09-22) Question by Private Notice – Response Page 32
296-03 (2022-09-22) Question by Private Notice Page 30

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.