සිංහල தமிழ் English
Health

சுகாதாரம்

SUMMARY

827

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

156

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

சுகாதாரம் includes below mentioned.

Services
சுகாதார சேவைகள்
Diseases
நோய்கள்
Medicine
மருந்து
Medicine
பாரம்பரிய மருந்து

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 35
296-03 (2022-09-22) Question by Private Notice – Response Page 32
296-03 (2022-09-22) Question by Private Notice Page 30
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 28
296-02 (2022-09-21) Oral Contribution Page 11
296-02 (2022-09-21) Written Question- Response Page 10
296-02 (2022-09-21) Adjournment Motion Type 2 Page 70
296-02 (2022-09-21) Oral Contribution Page 11
296-02 (2022-09-21) Written Question Page 9
296-02 (2022-09-21) Oral Contribution Page 14

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.