සිංහල தமிழ் English
Health

சுகாதாரம்

SUMMARY

1040

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

167

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

சுகாதாரம் includes below mentioned.

Services
சுகாதார சேவைகள்
Diseases
நோய்கள்
Medicine
மருந்து
Medicine
பாரம்பரிய மருந்து

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
304-16 (2023-07-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 9
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 38
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 7
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 10
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 6
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 9
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 37
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 7
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 10

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.