සිංහල தமிழ் English
Health

சுகாதாரம்

SUMMARY

1272

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

179

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

சுகாதாரம் includes below mentioned.

Services
சுகாதார சேவைகள்
Diseases
நோய்கள்
Medicine
மருந்து
Medicine
பாரம்பரிய மருந்து

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 36
306-5 (2023-10-17) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
306-5 (2023-10-17) Written Question- Response Page 13
306-5 (2023-10-17) Written Question - Supplementary Question Page 14
306-5 (2023-10-17) Written Question Page 12
306-5 (2023-10-17) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
306-5 (2023-10-17) Written Question - Supplementary Question Page 14
306-2 (2023-10-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
306-2 (2023-10-04) Oral Contribution Page 38
306-2 (2023-10-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.