සිංහල தமிழ் English
Heritage

ජාතික උරුමයන්, මාධ්‍ය හා ක්‍රීඩා

SUMMARY

1118

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

168

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

ජාතික උරුමයන්, මාධ්‍ය හා ක්‍රීඩා includes below mentioned.

Culture
කලාව හා සංස්කෘතිය
Religion
ආගම
Media
මාධ්‍ය
Sports
ක්‍රීඩා

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
310-2 (2024-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
310-1 (2024-01-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration Page 135
310-1 (2024-01-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration Page 135
310-1 (2024-01-23) Notification Page 81
310-1 (2024-01-23) Notification Page 81
309-3 (2024-01-11) Written Question - Supplementary Question Page 23
309-3 (2024-01-11) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
309-3 (2024-01-11) Written Question- Response Page 23
309-3 (2024-01-11) Written Question - Supplementary Question Page 24
309-3 (2024-01-11) Written Question Page 22

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.