සිංහල தமிழ் English
Heritage

ජාතික උරුමයන්, මාධ්‍ය හා ක්‍රීඩා

SUMMARY

465

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

101

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

ජාතික උරුමයන්, මාධ්‍ය හා ක්‍රීඩා includes below mentioned.

Culture
කලාව හා සංස්කෘතිය
Religion
ආගම
Media
මාධ්‍ය
Sports
ක්‍රීඩා

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
296-03 (2022-09-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 96
296-03 (2022-09-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 101
296-03 (2022-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
296-03 (2022-09-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 100
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 14
296-03 (2022-09-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 93
296-03 (2022-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
296-03 (2022-09-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 98
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 14
296-03 (2022-09-22) Adjournment Question - Response Page 92

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.