සිංහල தமிழ் English
Heritage

ජාතික උරුමයන්, මාධ්‍ය හා ක්‍රීඩා

SUMMARY

447

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

99

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

ජාතික උරුමයන්, මාධ්‍ය හා ක්‍රීඩා includes below mentioned.

Culture
කලාව හා සංස්කෘතිය
Religion
ආගම
Media
මාධ්‍ය
Sports
ක්‍රීඩා

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
293-07 (2022-07-04) Written Question - Supplementary Question Page 74
293-07 (2022-07-04) Oral Contribution Page 44
293-07 (2022-07-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 74
293-07 (2022-07-04) Written Question - Supplementary Question Page 44
293-07 (2022-07-04) Written Question- Response Page 73
293-07 (2022-07-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 44
293-07 (2022-07-04) Written Question - Supplementary Question Page 74
293-07 (2022-07-04) Written Question- Response Page 41
293-07 (2022-07-04) Written Question Page 73
293-07 (2022-07-04) Written Question- Response Page 91

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.