සිංහල தமிழ் English
Heritage

ජාතික උරුමයන්, මාධ්‍ය හා ක්‍රීඩා

SUMMARY

764

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

149

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

ජාතික උරුමයන්, මාධ්‍ය හා ක්‍රීඩා includes below mentioned.

Culture
කලාව හා සංස්කෘතිය
Religion
ආගම
Media
මාධ්‍ය
Sports
ක්‍රීඩා

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
306-8 (2023-10-20) Written Question Page 80
306-8 (2023-10-20) Notification Page 8
306-8 (2023-10-20) Written Responses Page 81
306-6 (2023-10-18) Written Question Page 21
306-6 (2023-10-18) Written Question- Response Page 21
306-5 (2023-10-17) Written Question- Response Page 15
306-5 (2023-10-17) Written Question - Supplementary Question Page 17
306-5 (2023-10-17) Written Question Page 15
306-5 (2023-10-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
306-5 (2023-10-17) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.