සිංහල தமிழ் English
Heritage

தேசிய பாரம்பரியம், ஊடகம் மற்றும் விளையாட்டு

SUMMARY

568

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

125

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

தேசிய பாரம்பரியம், ஊடகம் மற்றும் விளையாட்டு includes below mentioned.

Culture
கலை மற்றும் கலாச்சாரம்
Religion
மதம்
Media
ஊடகம்
Sports
விளையாட்டு

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
296-16 (2022-11-10) Notification Page 12
296-13 (2022-10-21) Oral Contribution Page 26
296-08 (2022-10-06) Written Question Page 49
296-08 (2022-10-06) Written Question - Supplementary Question Page 28
296-08 (2022-10-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 50
296-08 (2022-10-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 28
296-08 (2022-10-06) Written Question- Response Page 27
296-08 (2022-10-06) Written Question - Supplementary Question Page 50
296-08 (2022-10-06) Written Question - Supplementary Question Page 28
296-08 (2022-10-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 50

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.