සිංහල தமிழ் English
Resources

ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර

SUMMARY

1128

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

160

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.

Life
වනාන්තර, වනජීවී හා ස්වභාවික සම්පත්
Land
ඉඩම්
Management
ආපදා කළමනාකරණය
Environment
පරිසර හා තිරසාර සංවර්ධනය

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
297-06 (2022-11-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 83
297-06 (2022-11-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 86
297-06 (2022-11-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82
297-06 (2022-11-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 84
297-06 (2022-11-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 84
297-06 (2022-11-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 87
297-05 (2022-11-18) Notification Page 5
297-05 (2022-11-18) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78
297-05 (2022-11-18) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78
297-05 (2022-11-18) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 80

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.