සිංහල தமிழ் English
Resources

ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර

SUMMARY

1606

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

190

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.

Life
වනාන්තර, වනජීවී හා ස්වභාවික සම්පත්
Land
ඉඩම්
Management
ආපදා කළමනාකරණය
Environment
පරිසර හා තිරසාර සංවර්ධනය

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
312-4 (2024-04-25) Notification Page 6
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 55
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 65
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 81
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 28
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 39
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 49
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 58
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 72
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 32

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.