සිංහල தமிழ் English
Resources

ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර

SUMMARY

1181

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

163

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.

Life
වනාන්තර, වනජීවී හා ස්වභාවික සම්පත්
Land
ඉඩම්
Management
ආපදා කළමනාකරණය
Environment
පරිසර හා තිරසාර සංවර්ධනය

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
301-06 (2023-02-23) Notification Page 5
300-04 (2023-01-19) Written Question Page 23
300-04 (2023-01-19) Written Question- Response Page 24
300-03 (2023-01-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
300-03 (2023-01-18) Written Question- Response Page 19
300-03 (2023-01-18) Written Question - Supplementary Question Page 26
300-03 (2023-01-18) Written Question - Supplementary Question Page 20
300-03 (2023-01-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 27
300-03 (2023-01-18) Written Question Page 18
300-03 (2023-01-18) Written Question- Response Page 26

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.