සිංහල தமிழ் English
Resources

இயற்கை வளங்கள் மற்றும் சுற்றாடல்

SUMMARY

1181

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

163

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

இயற்கை வளங்கள் மற்றும் சுற்றாடல் includes below mentioned.

Life
காடு, வனவிலங்கு மற்றும் இயற்கை வளம்
Land
காணி
Management
அனர்த்த முகாமைத்துவம்
Environment
சுற்றாடல் மற்றும் நிலையான அபிவிருத்தி

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
301-06 (2023-02-23) Notification Page 5
300-04 (2023-01-19) Written Question- Response Page 24
300-04 (2023-01-19) Written Question Page 23
300-03 (2023-01-18) Written Question - Supplementary Question Page 20
300-03 (2023-01-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 27
300-03 (2023-01-18) Written Question Page 18
300-03 (2023-01-18) Written Question- Response Page 26
300-03 (2023-01-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
300-03 (2023-01-18) Written Question - Supplementary Question Page 27
300-03 (2023-01-18) Written Question Page 25

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.