සිංහල தமிழ் English
Resources

இயற்கை வளங்கள் மற்றும் சுற்றாடல்

SUMMARY

854

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

136

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

இயற்கை வளங்கள் மற்றும் சுற்றாடல் includes below mentioned.

Life
காடு, வனவிலங்கு மற்றும் இயற்கை வளம்
Land
காணி
Management
அனர்த்த முகாமைத்துவம்
Environment
சுற்றாடல் மற்றும் நிலையான அபிவிருத்தி

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
283-01 (2021-05-04) Oral Contribution - Core Statements Page 76
283-01 (2021-05-04) Notification Page 74
282-12 (2021-04-20) Adjournment Question Page 71
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
282-12 (2021-04-20) Written Question- Response Page 22
282-12 (2021-04-20) Written Question Page 21
282-10 (2021-04-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 28
282-10 (2021-04-08) Written Question - Supplementary Question Page 27
282-10 (2021-04-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 27
282-10 (2021-04-08) Written Question - Supplementary Question Page 27

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.