සිංහල தமிழ் English
Socialservices

සුබසාධන හා සමාජ සේවා

SUMMARY

359

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

104

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.

Welfare
සුබසාධන
Social-services
සමාජ සේවා
Vulnerable-groups
අනතුරුදායකත්වයට පත්ව ඇති කණ්ඩායම්

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
306-3 (2023-10-05) Written Question- Response Page 14
306-3 (2023-10-05) Written Question Page 14
306-1 (2023-10-03) Written Question- Response Page 97
306-1 (2023-10-03) Written Question Page 96
305-15 (2023-09-21) Notification Page 9
305-15 (2023-09-21) Notification Page 9
305-9 (2023-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 106
305-9 (2023-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 106
305-2 (2023-08-09) Oral Contribution Page 58
305-2 (2023-08-09) Written Question- Response Page 43

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.