සිංහල தமிழ் English
Socialservices

සුබසාධන හා සමාජ සේවා

SUMMARY

227

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

76

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.

Welfare
සුබසාධන
Social-services
සමාජ සේවා
Vulnerable-groups
අනතුරුදායකත්වයට පත්ව ඇති කණ්ඩායම්

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
297-05 (2022-11-18) Oral Contribution Page 9
297-05 (2022-11-18) Oral Contribution - Core Statements Page 6
297-05 (2022-11-18) Oral Contribution Page 8
297-05 (2022-11-18) Oral Contribution Page 8
297-05 (2022-11-18) Oral Contribution Page 8
297-04 (2022-11-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 96
297-04 (2022-11-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 94
297-04 (2022-11-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 95
297-04 (2022-11-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 93
297-04 (2022-11-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 97

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.