සිංහල தமிழ் English
Socialservices

සුබසාධන හා සමාජ සේවා

SUMMARY

317

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

103

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.

Welfare
සුබසාධන
Social-services
සමාජ සේවා
Vulnerable-groups
අනතුරුදායකත්වයට පත්ව ඇති කණ්ඩායම්

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
304-14 (2023-07-19) Oral Contribution Page 7
304-14 (2023-07-19) Written Question- Response Page 9
304-14 (2023-07-19) Oral Contribution Page 6
304-14 (2023-07-19) Oral Contribution Page 33
304-14 (2023-07-19) Written Question Page 8
304-14 (2023-07-19) Oral Contribution Page 6
304-14 (2023-07-19) Oral Contribution Page 33
304-14 (2023-07-19) Oral Contribution Page 7
304-14 (2023-07-19) Oral Contribution Page 32
304-11 (2023-07-06) Adjournment Question - Response Page 86

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.