සිංහල தமிழ் English
Socialservices

සුබසාධන හා සමාජ සේවා

SUMMARY

409

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

108

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.

Welfare
සුබසාධන
Social-services
සමාජ සේවා
Vulnerable-groups
අනතුරුදායකත්වයට පත්ව ඇති කණ්ඩායම්

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 8
312-3 (2024-04-24) Notification Page 8
311-8 (2024-03-06) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 2 Page 32
311-8 (2024-03-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
311-8 (2024-03-06) Prime Ministers Question Page 30
311-8 (2024-03-06) Oral Contribution Page 33
311-8 (2024-03-06) Prime Ministers Questions - Supplementary Question - Response 1 Page 31
311-8 (2024-03-06) Oral Contribution Page 33
311-8 (2024-03-06) Oral Contribution Page 32
311-8 (2024-03-06) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 Page 31

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.