සිංහල தமிழ் English
Socialservices

நலனோம்புகை மற்றும் சமூக சேவை

SUMMARY

374

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

105

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

நலனோம்புகை மற்றும் சமூக சேவை includes below mentioned.

Welfare
நலனோம்புகை
Social-services
சமூக சேவைகள்
Vulnerable-groups
பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள்

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
310-2 (2024-01-24) Notification Page 6
310-1 (2024-01-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration Page 135
310-1 (2024-01-23) Notification Page 76
310-1 (2024-01-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration Page 134
310-1 (2024-01-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration Page 134
310-1 (2024-01-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration Page 136
310-1 (2024-01-23) Notification Page 76
309-1 (2024-01-09) Written Question Page 188
309-1 (2024-01-09) Notification Page 83
308-15 (2023-12-08) Question by Private Notice Page 30

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.