සිංහල தமிழ் English
Socialservices

நலனோம்புகை மற்றும் சமூக சேவை

SUMMARY

147

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

56

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

நலனோம்புகை மற்றும் சமூக சேவை includes below mentioned.

Welfare
நலனோம்புகை
Social-services
சமூக சேவைகள்
Vulnerable-groups
பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள்

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration Page 31
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.