සිංහල தமிழ் English
Medium_ramanathan

அங்கஜன் இராமநாதன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_party

இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

077-3827568 [email protected]

011-2081535 / 076-648150 [email protected]

சுருக்கம்

#212

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

8

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
280-14 (2020-12-08) Oral Contribution Page 5
280-14 (2020-12-08) Oral Contribution Page 5
280-14 (2020-12-08) Announcement
Page 5
280-09 (2020-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
280-08 (2020-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
277-4 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 113

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1983-07-09
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_party இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி,
Contact
Address
Residence: No 40 Boswell Place, Colombo 06. No 185, Temple Raod, Jaffna.
Office: இல. 50, சுவிசுதர்ம வீதி, கொழும்பு 06.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077-3827568
Telephone
Residence: 011-2081535 / 076-648150
Office: 011-2777438 / 011-2777439
Secretary Contact Information
Name:
Email:
Mobile:
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.