සිංහල தமிழ் English
Medium_alawathuwala

ஜே.சீ. அலவத்துவல

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, குருநாகல் மாவட்டம்

777530448 / 778844933 [email protected]

சுருக்கம்

#21

மொத்த தரவரிசை

#10

கட்சி தரவரிசை

50

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-01 (2021-05-04) Adjournment Motion Type 2 Page 115
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution Page 12
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
282-12 (2021-04-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78
282-10 (2021-04-08) Adjournment Motion Type 2 Page 59
282-08 (2021-04-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79
282-08 (2021-04-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
282-08 (2021-04-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 34
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 72
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 42

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1966-02-18
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Kandy Weluwana Maha Vidyalaya
School 2: D.S. Senanayake College
School 3: Diploma in International Affairs
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 777530448 / 778844933
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.