සිංහල தமிழ் English
Medium_udugoda

பிரதீப் உந்துகொட

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

0714906395 [email protected]

0112407773 [email protected]

சுருக்கம்

#214

மொத்த தரவரிசை

#138

கட்சி தரவரிசை

15

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

1

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-01 (2021-05-04) Petitions
Page 75
282-04 (2021-03-24) Petitions
Page 6
282-04 (2021-03-24) Petitions
Page 6
282-04 (2021-03-24) Petitions
Page 6
281-09 (2021-02-11) Petitions
Page 5
281-09 (2021-02-11) Petitions
Page 6
280-10 (2020-12-03) Petitions
Page 6
280-05 (2020-11-27) Point of Order- Technical/Procedural
Page 22
279-05 (2020-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
279-05 (2020-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-06-29
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No. E227, 15th Lane, Isurupaya, Malabe
Office: 227 ஈ, 15ஆவது ஒழுங்கை, இசுருபுர, மாலபே.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 0714906395
Telephone
Residence: 0112407773
Office: 0113422444
Secretary Contact Information
Name: Mr. H. A Priyantha Hettiarachchi
Email: [email protected]
Mobile: 0770020732
Telephone: 0113422444

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.