සිංහල தமிழ் English
Employment

කම්කරු හා රැකියා

SUMMARY

713

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

137

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.

-social-security
වැටුප් හා සමාජ ආරක්ෂණ
Foreign-employment
විදේශ රැකියා
Jobs-and-unemployment
රැකියා හා විරැකියා
Labour-rights-and-trade-unions
කම්කරු අයිතින් හා වෘත්තිය සමිති

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
304-16 (2023-07-21) Oral Contribution Page 13
304-15 (2023-07-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
304-15 (2023-07-20) Written Question - Supplementary Question Page 20
304-15 (2023-07-20) Written Question - Supplementary Question Page 18
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 21
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 19
304-15 (2023-07-20) Written Question- Response Page 16
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 21
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 19
304-15 (2023-07-20) Written Question Page 15

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.