සිංහල தமிழ் English
Employment

தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு

SUMMARY

631

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

131

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு includes below mentioned.

-social-security
ஊதியம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு
Foreign-employment
வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு
Jobs-and-unemployment
தொழில் மற்றும் வேலையின்மை
Labour-rights-and-trade-unions
தொழிலாளர் உரிமை மற்றும் தொழிற் சங்கங்கள்

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
297-08 (2022-11-22) Oral Contribution Page 12
297-08 (2022-11-22) Oral Contribution Page 12
297-08 (2022-11-22) Oral Contribution Page 13
297-08 (2022-11-22) Oral Contribution - Core Statements Page 11
297-08 (2022-11-22) Oral Contribution Page 12
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 15
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 14
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 10
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 10
297-04 (2022-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.