සිංහල தமிழ் English
Industry

වෙළඳ හා කර්මාන්ත

SUMMARY

1283

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

173

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

වෙළඳ හා කර්මාන්ත includes below mentioned.

Trade
ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම
Trade
දේශීය වෙළඳාම හා කර්මාන්ත
Enterprises
පොදු ව්‍යාපාර
Tourism
සංචාරක
Affairs
පාරිභෝගික කටයුතු

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
304-16 (2023-07-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
304-16 (2023-07-21) Written Question- Response Page 14
304-16 (2023-07-21) Written Question - Supplementary Question Page 15
304-16 (2023-07-21) Written Question Page 13
304-16 (2023-07-21) Oral Contribution Page 34
304-16 (2023-07-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
304-16 (2023-07-21) Oral Contribution Page 34
304-16 (2023-07-21) Written Question - Supplementary Question Page 15
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 43
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 43

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.