සිංහල தமிழ் English
Industry

වෙළඳ හා කර්මාන්ත

SUMMARY

1496

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

182

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

වෙළඳ හා කර්මාන්ත includes below mentioned.

Trade
ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම
Trade
දේශීය වෙළඳාම හා කර්මාන්ත
Enterprises
පොදු ව්‍යාපාර
Tourism
සංචාරක
Affairs
පාරිභෝගික කටයුතු

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 14
312-5 (2024-04-26) Question by Private Notice Page 9
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 24
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 12
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 17
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 12
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 14
312-5 (2024-04-26) Question by Private Notice – Response Page 11
312-4 (2024-04-25) Oral Contribution Page 17
312-4 (2024-04-25) Question by Private Notice Page 15

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.