සිංහල தமிழ் English
Industry

வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறை

SUMMARY

876

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

128

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறை includes below mentioned.

Trade
சர்வதேச வர்த்தகம்
Trade
உள்நாட்டு வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில்
Enterprises
பொது நிறுவனங்கள்
Tourism
சுற்றுலா
Affairs
நுகர்வோர் விவகாரம்

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
293-08 (2022-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
293-08 (2022-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
293-08 (2022-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
293-08 (2022-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
293-08 (2022-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
293-08 (2022-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
293-08 (2022-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
293-08 (2022-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 20
293-08 (2022-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
293-08 (2022-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.