සිංහල தமிழ் English
Education

අධ්‍යාපන

SUMMARY

1190

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

143

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

අධ්‍යාපන includes below mentioned.

Schools
පාසල්
University
විශ්ව විද්‍යාල
Vocational
වෘත්තීය පුහුණු

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
301-7 (2023-02-24) Oral Contribution Page 10
301-7 (2023-02-24) Oral Contribution Page 17
301-5 (2023-02-22) Notification Page 12
300-05 (2023-01-20) Notification Page 6
300-05 (2023-01-20) Notification Page 6
300-02 (2023-01-17) Written Question Page 17
300-02 (2023-01-17) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
300-02 (2023-01-17) Written Question - Supplementary Question Page 18
300-02 (2023-01-17) Written Question- Response Page 32
300-02 (2023-01-17) Written Question- Response Page 18

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.