සිංහල தமிழ் English
Education

අධ්‍යාපන

SUMMARY

1226

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

144

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

අධ්‍යාපන includes below mentioned.

Schools
පාසල්
University
විශ්ව විද්‍යාල
Vocational
වෘත්තීය පුහුණු

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 12
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 10
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 12
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 10
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 12
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 13
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 12
297-05 (2022-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
297-04 (2022-11-17) Notification Page 18
296-17 (2022-11-11) Oral Contribution Page 6

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.