සිංහල தமிழ் English
Education

கல்வி

SUMMARY

1190

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

143

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

கல்வி includes below mentioned.

Schools
பாடசாலை
University
பல்கலைக்கழகம்
Vocational
தொழிற்கல்வி

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
301-7 (2023-02-24) Oral Contribution Page 17
301-7 (2023-02-24) Oral Contribution Page 10
301-5 (2023-02-22) Notification Page 12
300-05 (2023-01-20) Notification Page 6
300-05 (2023-01-20) Notification Page 6
300-02 (2023-01-17) Written Question Page 17
300-02 (2023-01-17) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
300-02 (2023-01-17) Written Question - Supplementary Question Page 18
300-02 (2023-01-17) Written Question- Response Page 32
300-02 (2023-01-17) Written Question- Response Page 18

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.