සිංහල தமிழ் English
Education

கல்வி

SUMMARY

1747

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

172

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

கல்வி includes below mentioned.

Schools
பாடசாலை
University
பல்கலைக்கழகம்
Vocational
தொழிற்கல்வி

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
311-13 (2024-03-22) Notification Page 8
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 8
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 9
311-10 (2024-03-19) Notification Page 9
311-10 (2024-03-19) Oral Contribution Page 29
311-10 (2024-03-19) Oral Contribution Page 28
311-9 (2024-03-07) Notification Page 5
311-9 (2024-03-07) Written Question- Response Page 21
311-9 (2024-03-07) Written Question Page 20
311-8 (2024-03-06) Prime Ministers Question Page 29

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.