සිංහල தமிழ் English
Medium_15

சாணக்கியா ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_itak

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி, மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

072 2888801 [email protected]/ [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#20

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

109

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 45
283-01 (2021-05-04) Adjournment Motion Type 2 Page 135
283-01 (2021-05-04) Oral Contribution Page 137
282-13 (2021-04-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 22
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question Page 16
282-12 (2021-04-20) Written Question Page 16
282-12 (2021-04-20) Adjournment Question Page 71
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question Page 17
282-11 (2021-04-09) Written Question Page 27
282-11 (2021-04-09) Priviledges
Page 33

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1990-09-20
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Trinity College, Kandy
Undergraduate: Bachelor's in Commerce, University Of Southern Queensland
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_itak இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி,
Contact
Address
Residence: No. 301 Main Street, Kaluwanchikudy.
Office: 301, பிரதான வீதி, களுவாஞ்சிக்குடி.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]/ [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 072 2888801
Telephone
Residence:
Office:
Contact Details of the Secretary
Name:
Email:
Mobile:
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.