සිංහල தமிழ் English
Health

සෞඛ්‍ය

SUMMARY

1272

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

179

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

සෞඛ්‍ය includes below mentioned.

Services
සෞඛ්‍ය සේවා
Diseases
රෝග
Medicine
ඖෂධ
Medicine
ආයුර්වේද

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 36
306-5 (2023-10-17) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
306-5 (2023-10-17) Written Question - Supplementary Question Page 14
306-5 (2023-10-17) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
306-5 (2023-10-17) Written Question- Response Page 13
306-5 (2023-10-17) Written Question - Supplementary Question Page 14
306-5 (2023-10-17) Written Question Page 12
306-2 (2023-10-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
306-2 (2023-10-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
306-2 (2023-10-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.