සිංහල தமிழ் English
Health

සෞඛ්‍ය

SUMMARY

827

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

156

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

සෞඛ්‍ය includes below mentioned.

Services
සෞඛ්‍ය සේවා
Diseases
රෝග
Medicine
ඖෂධ
Medicine
ආයුර්වේද

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 28
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 35
296-03 (2022-09-22) Question by Private Notice – Response Page 32
296-03 (2022-09-22) Question by Private Notice Page 30
296-02 (2022-09-21) Written Question - Supplementary Question Page 10
296-02 (2022-09-21) Oral Contribution Page 11
296-02 (2022-09-21) Written Question- Response Page 10
296-02 (2022-09-21) Adjournment Motion Type 2 Page 70
296-02 (2022-09-21) Oral Contribution Page 11
296-02 (2022-09-21) Written Question Page 9

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.