සිංහල தமிழ் English
Health

சுகாதாரம்

SUMMARY

1309

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

179

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

சுகாதாரம் includes below mentioned.

Services
சுகாதார சேவைகள்
Diseases
நோய்கள்
Medicine
மருந்து
Medicine
பாரம்பரிய மருந்து

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
311-13 (2024-03-22) Notification Page 9
311-13 (2024-03-22) Notification Page 8
311-12 (2024-03-21) Notification Page 6
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 32
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 32
311-10 (2024-03-19) Notification Page 9
311-10 (2024-03-19) Notification Page 9
311-9 (2024-03-07) Notification Page 6
311-8 (2024-03-06) Written Question - Supplementary Question Page 40
311-8 (2024-03-06) Written Question Page 39

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.