සිංහල தமிழ் English
Resources

ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර

SUMMARY

1219

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

165

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.

Life
වනාන්තර, වනජීවී හා ස්වභාවික සම්පත්
Land
ඉඩම්
Management
ආපදා කළමනාකරණය
Environment
පරිසර හා තිරසාර සංවර්ධනය

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
304-16 (2023-07-21) Oral Contribution Page 12
304-16 (2023-07-21) Oral Contribution Page 34
304-16 (2023-07-21) Oral Contribution Page 34
304-15 (2023-07-20) Written Question- Response Page 14
304-15 (2023-07-20) Written Question Page 14
304-14 (2023-07-19) Written Question- Response Page 13
304-14 (2023-07-19) Written Question Page 16
304-14 (2023-07-19) Written Question Page 13
304-14 (2023-07-19) Written Question- Response Page 15
304-14 (2023-07-19) Written Question Page 14

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.