සිංහල தமிழ் English
Resources

ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර

SUMMARY

899

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

139

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.

Life
වනාන්තර, වනජීවී හා ස්වභාවික සම්පත්
Land
ඉඩම්
Management
ආපදා කළමනාකරණය
Environment
පරිසර හා තිරසාර සංවර්ධනය

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
296-03 (2022-09-22) Written Question- Response Page 18
296-03 (2022-09-22) Written Question Page 17
296-03 (2022-09-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
296-03 (2022-09-22) Written Question - Supplementary Question Page 19
296-02 (2022-09-21) Written Question - Supplementary Question Page 7
296-02 (2022-09-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
296-02 (2022-09-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 7
296-02 (2022-09-21) Written Question- Response Page 6
296-02 (2022-09-21) Written Question - Supplementary Question Page 18
296-02 (2022-09-21) Written Question - Supplementary Question Page 7

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.