සිංහල தமிழ் English
Resources

ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර

SUMMARY

1564

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

185

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.

Life
වනාන්තර, වනජීවී හා ස්වභාවික සම්පත්
Land
ඉඩම්
Management
ආපදා කළමනාකරණය
Environment
පරිසර හා තිරසාර සංවර්ධනය

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
310-2 (2024-01-24) Written Question - Supplementary Question Page 13
310-1 (2024-01-23) Notification Page 77
309-4 (2024-01-12) Adjournment Question - Response Page 66
309-4 (2024-01-12) Question by Private Notice Page 26
309-4 (2024-01-12) Adjournment Question Page 66
309-4 (2024-01-12) Written Question - Supplementary Question Page 13
309-4 (2024-01-12) Private Member’s Motion Page 55
309-4 (2024-01-12) Question by Private Notice – Response Page 27
309-2 (2024-01-10) Written Question- Response Page 24
309-2 (2024-01-10) Prime Ministers Questions - Response Page 18

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.