සිංහල தமிழ் English
Agriculture

කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර

SUMMARY

1799

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

180

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.

Livestock
පශු සම්පත් හා කිරි නිෂ්පාදන
Food
ආහාර හා පෝෂණ
Plantations
වැවිලි හා සුළු අපනයන භෝග
Fisheries
ධීවර හා ජලජ සම්පත්
Cultivation
වී වගාව හා සාම්ප්‍ර‍දායික ගොවිතැන

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 74
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 38
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 54
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 67
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 82
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 45
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 61
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 72
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 34
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 53

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.