සිංහල தமிழ் English
Employment

කම්කරු හා රැකියා

SUMMARY

631

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

131

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.

-social-security
වැටුප් හා සමාජ ආරක්ෂණ
Foreign-employment
විදේශ රැකියා
Jobs-and-unemployment
රැකියා හා විරැකියා
Labour-rights-and-trade-unions
කම්කරු අයිතින් හා වෘත්තිය සමිති

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
297-08 (2022-11-22) Oral Contribution Page 13
297-08 (2022-11-22) Oral Contribution - Core Statements Page 11
297-08 (2022-11-22) Oral Contribution Page 12
297-08 (2022-11-22) Oral Contribution Page 12
297-08 (2022-11-22) Oral Contribution Page 12
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 10
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 10
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 15
297-06 (2022-11-19) Oral Contribution Page 14
297-04 (2022-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.