සිංහල தமிழ் English
Employment

කම්කරු හා රැකියා

SUMMARY

877

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

148

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.

-social-security
වැටුප් හා සමාජ ආරක්ෂණ
Foreign-employment
විදේශ රැකියා
Jobs-and-unemployment
රැකියා හා විරැකියා
Labour-rights-and-trade-unions
කම්කරු අයිතින් හා වෘත්තිය සමිති

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 10
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 10
312-4 (2024-04-25) Adjournment Motion Type 2 Page 67
312-4 (2024-04-25) Oral Contribution Page 7
312-4 (2024-04-25) Oral Contribution Page 7
312-4 (2024-04-25) Adjournment Motion Type 2 Page 69
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 11
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 10
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 12
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 9

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.