සිංහල தமிழ் English
Employment

කම්කරු හා රැකියා

SUMMARY

799

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

142

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.

-social-security
වැටුප් හා සමාජ ආරක්ෂණ
Foreign-employment
විදේශ රැකියා
Jobs-and-unemployment
රැකියා හා විරැකියා
Labour-rights-and-trade-unions
කම්කරු අයිතින් හා වෘත්තිය සමිති

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
306-7 (2023-10-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29
306-7 (2023-10-19) Oral Contribution Page 28
306-7 (2023-10-19) Oral Contribution Page 27
305-13 (2023-09-19) Notification Page 12
305-12 (2023-09-08) Written Question - Supplementary Question Page 11
305-12 (2023-09-08) Written Question Page 8
305-12 (2023-09-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
305-12 (2023-09-08) Written Question - Supplementary Question Page 10
305-12 (2023-09-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
305-12 (2023-09-08) Written Question- Response Page 9

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.