සිංහල தமிழ் English
Employment

தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு

SUMMARY

840

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

145

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு includes below mentioned.

-social-security
ஊதியம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு
Foreign-employment
வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு
Jobs-and-unemployment
தொழில் மற்றும் வேலையின்மை
Labour-rights-and-trade-unions
தொழிலாளர் உரிமை மற்றும் தொழிற் சங்கங்கள்

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
309-4 (2024-01-12) Adjournment Question - Response Page 64
309-2 (2024-01-10) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 2 Page 13
309-2 (2024-01-10) Prime Ministers Questions - Response Page 11
309-2 (2024-01-10) Oral Contribution Page 12
309-2 (2024-01-10) Prime Ministers Question Page 11
309-2 (2024-01-10) Prime Ministers Questions - Supplementary Question - Response 1 Page 11
309-2 (2024-01-10) Prime Ministers Questions - Supplementary Question - Response 1 Page 13
309-2 (2024-01-10) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 Page 11
308-20 (2023-12-13) Oral Contribution Page 10
308-14 (2023-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.