සිංහල தமிழ் English
Employment

தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு

SUMMARY

936

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

149

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு includes below mentioned.

-social-security
ஊதியம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு
Foreign-employment
வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு
Jobs-and-unemployment
தொழில் மற்றும் வேலையின்மை
Labour-rights-and-trade-unions
தொழிலாளர் உரிமை மற்றும் தொழிற் சங்கங்கள்

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 10
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 10
312-4 (2024-04-25) Oral Contribution Page 7
312-4 (2024-04-25) Adjournment Motion Type 2 Page 69
312-4 (2024-04-25) Adjournment Motion Type 2 Page 67
312-4 (2024-04-25) Oral Contribution Page 7
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 11
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 10
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 10
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 12

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.