සිංහල தமிழ் English
Employment

தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு

SUMMARY

494

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

116

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு includes below mentioned.

-social-security
ஊதியம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு
Foreign-employment
வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு
Jobs-and-unemployment
தொழில் மற்றும் வேலையின்மை
Labour-rights-and-trade-unions
தொழிலாளர் உரிமை மற்றும் தொழிற் சங்கங்கள்

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
296-04 (2022-09-23) Notification Page 7
296-02 (2022-09-21) Oral Contribution Page 25
296-02 (2022-09-21) Adjournment Motion Type 2 Page 62
296-02 (2022-09-21) Oral Contribution Page 26
295-13 (2022-09-09) Notification Page 7
295-12 (2022-09-08) Written Question - Supplementary Question Page 13
295-12 (2022-09-08) Written Question- Response Page 12
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30
295-12 (2022-09-08) Written Question Page 12
295-12 (2022-09-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.