සිංහල தமிழ் English
Representation

අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය

SUMMARY

242

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

91

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.

Women
කාන්තා
Youth
තරුණ
Minorities
සුළු කොටස්
Human-rights
මානව හිමිකම්
Children
ළමා

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
297-08 (2022-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
297-08 (2022-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
297-07 (2022-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 20
297-07 (2022-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
297-07 (2022-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
297-07 (2022-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
297-03 (2022-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
297-03 (2022-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
297-02 (2022-11-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
296-16 (2022-11-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.