සිංහල தமிழ் English
Representation

අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය

SUMMARY

534

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

137

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.

Women
කාන්තා
Youth
තරුණ
Minorities
සුළු කොටස්
Human-rights
මානව හිමිකම්
Children
ළමා

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
311-13 (2024-03-22) Notification Page 9
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 45
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 45
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 62
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 53
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 92
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 55
311-10 (2024-03-19) Question by Private Notice Page 22
311-10 (2024-03-19) Question by Private Notice – Response Page 24
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 69

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.