සිංහල தமிழ் English
Representation

உரிமை மற்றும் பிரதிநிதித்துவம்

SUMMARY

473

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

134

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

உரிமை மற்றும் பிரதிநிதித்துவம் includes below mentioned.

Women
மகளிர்
Youth
இளைஞர்
Minorities
சிறுபான்மையினர்
Human-rights
மனித உரிமைகள்
Children
சிறுவர்கள்

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
306-6 (2023-10-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
306-5 (2023-10-17) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
306-5 (2023-10-17) Written Question - Supplementary Question Page 18
306-5 (2023-10-17) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
306-5 (2023-10-17) Written Question- Response Page 18
306-5 (2023-10-17) Written Question - Supplementary Question Page 20
306-5 (2023-10-17) Written Question Page 17
306-2 (2023-10-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
306-1 (2023-10-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 150
306-1 (2023-10-03) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 172

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.