සිංහල தமிழ் English
Representation

உரிமை மற்றும் பிரதிநிதித்துவம்

SUMMARY

538

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

138

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

உரிமை மற்றும் பிரதிநிதித்துவம் includes below mentioned.

Women
மகளிர்
Youth
இளைஞர்
Minorities
சிறுபான்மையினர்
Human-rights
மனித உரிமைகள்
Children
சிறுவர்கள்

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
312-2 (2024-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
312-1 (2024-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 117
312-1 (2024-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 112
312-1 (2024-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 105
311-13 (2024-03-22) Notification Page 9
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 45
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 45
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 62
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 53
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 92

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.