සිංහල தமிழ் English
Representation

உரிமை மற்றும் பிரதிநிதித்துவம்

SUMMARY

293

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

96

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

உரிமை மற்றும் பிரதிநிதித்துவம் includes below mentioned.

Women
மகளிர்
Youth
இளைஞர்
Minorities
சிறுபான்மையினர்
Human-rights
மனித உரிமைகள்
Children
சிறுவர்கள்

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
304-16 (2023-07-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
304-16 (2023-07-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
304-14 (2023-07-19) Written Question Page 12
304-14 (2023-07-19) Question by Private Notice – Response Page 21
304-14 (2023-07-19) Question by Private Notice Page 20
304-14 (2023-07-19) Written Question- Response Page 12
304-14 (2023-07-19) Oral Contribution Page 23
304-13 (2023-07-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
304-12 (2023-07-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
304-12 (2023-07-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.